Ronai and Ronai
AMERIKAI

Bartus László: A katolicizmus írja a törvényt 2012. október 19. péntek 3:47

 • Hozzászólások(52)
 • Print Friendly and PDF
 • Betűméret változtatás
Share
Bartus László: A katolicizmus írja a törvényt

Amikor a római katolikus egyház az Európai Unió alkotmányába akarta íratni, hogy Európa múltja a “kereszténységben” gyökerezik, akkor látszólag nem kért sokat. Semmivel nem többet, mint amennyi a magyar kereszténydemokrata alaptörvénybe bekerült. Sokan azt gondolták, hogy semmit nem jelent az a mondat, hogy a “kereszténységnek” nemzetmegtartó ereje van. Aztán nagyon meglepődtek, amikor a sarkalatos törvények erre a mondatra épültek, és lassan mindent a katolicizmus ideológiájából vezetnek le. Mert a “kereszténység” alatt természetesen a “katolicizmust” kell érteni.

Ha Európa elköveti ugyanazt a hibát, mint Magyarország, akkor vége lenne Európában is a szabadságnak. A legalapvetőbb emberi jogokat taposnák sárba a katolikusok a “kereszténységre” hivatkozva, és vicsorogva állna egymással szemben Európa egyik és másik fele. Csakúgy, ahogyan ez az európai történelemben mindig is volt, mióta a napimádó Constantinus császár államvallássá tette a katolicizmust, és ahogyan ez zajlik, mióta a magyar jobboldal a politikai katolicizmussal azonosítja magát.  A Vatikán elhitette Orbánnal azt, hogy a jövő útja ez, a liberális zsidó világrend (kapitalizmus, parlamentarizmus, demokrácia, jogállam) összeomlik, és jön újra a katolikus világrend (hűbériség, ideológiai állam, korporatív munkaalapú gazdaság, feudális előjogok, egyeduralkodó országvezető). Orbán már nemcsak a demokrácia felszámolását pendítette meg, hozzászoktatva a gondolathoz a népet, hanem a katolikus monarchia gondolatát is, amelyet a jobb eladhatóság kedvéért “elnöki rendszernek” nevez. Amiről ő beszél, az nem elnök, hanem a Szent István-i állameszmére épülő katolikus monarchia. Csak kell egy kis idő az átmenethez, hogy hozzászokjanak az emberek a gondolathoz. A Vatikán türelmes, kivárja.

Magyarország elveszítette függetlenségét akkor, amikor alkotmányban rögzítette a katolicizmust. Ideológiai állam jött létre, amely azt tekinti feladatául, hogy a katolikus vallás tételeit foglalja az állam törvényeibe, és azt erőltesse állami erővel a polgárokra. Nagyjából két éve írom ezeket, és senki nem hiszi, hogy így van. Azt gondolják, hogy vallási intolerancia áll a szavaim mögött, nem pedig a katolicizmus és az európai történelem alapos ismerete. A katolikus egyház nem foglalkozik az egyénnel, csak az államhatalommal. Az egyének kizárólag ahhoz kellenek, hogy a tömeg zsarolási potenciált jelentsen. Az egyének üdvössége nem alkalmas arra, hogy a világi szervezet hatalomhoz és az azzal járó pénzhez jusson. Márpedig a cél ez.

Ezért a katolikus egyház nem egyéneket, hanem államokat térít. Az nem számít, hogy hányan járnak templomba, mert a befolyást az államon keresztül érvényesíti a katolikus egyház. Az egyéneket majd a katolizált állam katolizálja, mégpedig az állam szervezetébe beépített katolikus politikusok által. Ezek a politikusok nem saját világnézetüket akarják érvényesíteni önszorgalomból, hanem az egyházukat szolgálják, amellyel szemben nagyobb lojalitással tartoznak, mint a hazájukkal szemben. A katolikus egyház tör rajtuk keresztül teljes erővel hatalomra. Ezért amikor Harrach Péter ájtatos manó képét látjuk, vagy Semjén Zsolt érkezik a képmutató szemforgatással, esetleg Rétvári Bence idézi fel az inkvizíció szellemiségét, akkor nem őket kell látni, hanem Szent Ágostont és a katolikus egyházatyákat, akik mögöttük állnak, akik azt tanították, hogy a katolicizmus küldetése az, hogy uralkodjon a világ felett.

Azt is hiába mondom, hogy ezzel szemben nem az ateizmus válasza a megfelelő válasz, hanem a Bibliát kell az orruk alá tolni, mint az ördögnek. A Biblia, amelynek alapján ők “kereszténynek” nevezik magukat, minden ízében ellentmond a katolicizmus valamennyi állításának. Ez a két vallás, a kereszténység és a katolicizmus, kibékíthetetlen ellentétben állnak egymással. Hogy csupán amerikai példát említsek: az Egyesült Államok alkotmánya nem ateista alkotmány, hanem bibliai alapelvekre épül. Hívő keresztények az amerikai alapító atyák, és ennek szellemében a legkövetkezetesebben választották szét az egyházat és az államot, mert a Biblia szerint az államot szét kell választani az egyháztól. Meg kell adni a császárnak, ami a császáré, az Istennek, ami az Istené, a kettőt nem lehet összekeverni. Ez a két valóság összeegyeztethetetlen egymással. A kereszténység “nem evilágból való”, nem test és vérre épül, ahogy Jézus mondta: “az én országom nem evilágból való”. A katolicizmus országa evilágból való, Péter feltételezett hús-vér utódaira épül. A kettő ég és föld, menny és pokol távolságra van egymástól.

A csalás lényege az, hogy a katolicizmus mégis a “kereszténységre” hivatkozva veszi el az emberek szabadságát, mert az emberek számára a kereszténységnek, Jézus Krisztus személyének pozitív üzenet van. A katolicizmusnak nincs. Nem is gondolnak arra, hogy a kereszténység és a katolicizmus nem azonos. Jézus Krisztus homlokegyenest ellenkezőjét tanítja annak, mint amit a katolicizmus a “kereszténység” neve alatt az emberekre kényszerít. Maradva az amerikai példánál: attól, hogy az amerikai alapító atyák a Bibliából kiindulva ténylegesen elválasztották egymástól az egyházat és az államot, az Egyesült Államok nem lett ateista ország, hanem Amerikában él a legtöbb hívő keresztény. A lakosság 92 százaléka valamilyen hívő, és a keresztény értékeket a magánéletében valósítja meg, nem az állam kényszeríti az elveiket másokra. A katolicizmus elenyésző kisebbséget képvisel, mivel Amerikát olyan zsidók és újjászületett keresztények alapították, akik a katolicizmus elől menekültek Amerikába. A katolicizmus ugyanis irtotta mindazokat, akiknek valami közük van a Bibliához.

A katolicizmus mindennek az ellentéte, amit a Biblia mond. Európa és Magyarország soha nem lett keresztény, hanem megmaradt pogánynak. Ahogyan – bibliai mércével mérve – a katolicizmus is egy pogány vallás. Az állam pedig egy bibliaellenes hamis vallás dogmáit emeli az állam törvényeibe, és azt erőszakkal kényszeríti rá az emberekre. A kereszténység ilyet nem követel az államtól. A kereszténységnek a világban nincsenek látható határai. A kereszténység és az állami hatalom összeilleszthetetlen struktúrák. A katolicizmus viszont ugyanolyan evilági szervezet, mint az állam, könnyen összeolvad azzal. Ezért ne használjuk a “keresztény Európa” kifejezést, mert Európa bibliai értelemben soha nem volt keresztény. Országok és államok egyébként sem képesek “kereszténnyé” válni, ez csak emberekkel lehetséges. Ellenben “katolikus Európáról” beszélhetünk, amely a legnagyobb elnyomást, nyomorúságot és terrort jelentette az emberek számára a történelem folyamán. Magyarország sem volt soha “keresztény”, legfeljebb katolikus. S mivel a reformáció nem a Bibliához való teljes visszatérést jelentette, hanem csupán reformált katolicizmust, amely sok tekintetben nem hozott semmi újat a katolicizmushoz képest, a protestáns nagyegyházak ezen a képen semmit nem változtattak.

Ezért a katolikus ideológiai állam a katolicizmust emeli törvényi erőre. Magyarországon egy vallási felekezet dogmáit foglalják törvénybe, és erőltetik rá a teljes népességre, elvitatva a legszemélyesebb döntésekkel kapcsolatos szabadságát is. Ez tűrhetetlen és felháborító, amely ellen azért nem lázadnak fel, mert észre sem veszik, hogy ez a rendszer lényege. Ez ellen azért nincs senkinek egyetlen szava sem, mert a katolikus egyház azonnal maga elé tolja a “híveit”, és a varázsszót, hogy a “kereszténység” nevében. Ez pedig mindenkit elnémít, miközben a kereszténység ennek az ellenkezője. A katolicizmus ellenkezője mindannak, ami kereszténységnek neveztetik. És ezt csak azért kell hangoztatni, mert az állam elfoglalására irányuló támadás a kereszténység nevében történik. Akik nem értenek hozzá, azok erről ne nyissanak vitát.

Nem kevesen tudják ezt Magyarországon, mégsem emelik fel szavukat a csalás, a hazugság és a hamisítás ellen, mert a katolikus egyház azonnal “keresztényellenességet” és felekezeti intoleranciát kiált, és megrémülnek a vénasszonyos sipítozástól. Miközben a vénasszonyos hang mögött egy kőkemény, militáns szervezet áll, papi ruhába öltözve. Ennek híján azonban Magyarország szép lassan belesüllyed a középkorba, a legsötétebb bálványimádó, antiszemita, katolikus dogmák sötét világába. Ahelyett, hogy bíznának a Biblia világosságában, amely a szabadság könyve. Jézus Krisztus a Szabadító, nem az elnyomó. A Bibliát kell a képmutató antikeresztény katolikus ügynökök orra alá dugni, amikor a “kereszténydemokráciára” hivatkozva avatkoznak oktatásba, családba, magánéletbe, hitbe, gyereknevelésbe, amelyekhez semmi közük nincs.

Rétvári Bence nevű vatikáni megbízott most azt találta ki, hogy az élettársi viszonyt kiveszik a családi törvényből, mert az nem felel meg a család keresztényi normáinak. Rétvári hazudik, jobb esetben téved, a keresztény család ugyanis nem azonos a katolikus család képével. A Bibliában a házasságot a házasfelek kötik egymással, és nem a pap köti. Ezt a katolikus egyház maga találta ki a “házasság szentsége” címén, amelynek célja az volt, hogy evilági szervezetük kontrollja alá helyezzék a házasság és a család intézményét is. A Biblia nem köti ezt a pap személyéhez, arról már ne is beszéljünk, hogy a Bibliában még külön papi rend sem létezik, hanem “egyetemes papság” van, minden hívő pap, ahogyan Pál apostol mondja, “királyi papság, szent nemzetség, megtartásra való nép vagytok”. Pap a hívők egész közössége. Mindebből az következik, hogy ha egy férfi és egy nő egymásnak örök hűséget fogad, és egymással házasságot köt, akkor ők házasok, függetlenül attól, hogy a részeges Józsi plébános nem füstölte tele a szemüket. Akik tartós élettársi kapcsolatban élnek, azok ilyen házasságot kötöttek, egymásnak szerelmet vallottak, és hűséget fogadtak.

Ez a Biblia alapján szent házasság, Isten ezt ttiszteletben tartja, számonkéri rajtuk. Ehhez a maguk között kötött házassághoz se az államnak, se a katolikus kérusnak, semmiféle köze nincs. Az államnak annyi köze van, hogy polgárai számára előítéletmentesen és szektorsemlegesen biztosítsa ugyanazokat a jogokat, akár élettársnak, akár házastársnak nevezik magukat. Az állam szolgáltató viszonyban áll az őt megbízó polgárral szemben, nem pedig feljebbvalója a polgároknak. Az állam egyetlen vallás vagy felekezet ideológiáját, dogmáját vagy hamis tanítását nem erőltetheti a polgáraira, és nem kérheti számon azokat rajtuk. Rétvári sötét, gyilkos ideológiát terjeszt, amely lehetne a magánügye, ha ezt saját felekezetének templomaiban tenné. De a magyar állam államtitkáraként ezt nem teheti, mert azzal még saját illegitim alkotmányukat is sérti, miután az állam és az egyház elválasztásának elvét megtévesztés céljából meghagyták az alaptörvényben.

A családdal szembeni legnagyobb pusztítást éppen a katolikus egyház követi el, amely bűnnek tart minden nemiséget és szexualitást, a szűzkultuszt hirdeti, a házasságon belüli szexet csak gyermeknemzés céljából tartja elfogadhatónak, tiltja a fogamzásgátlást. De a Biblia azt mondja, hogy a szexuális élet áldás, és a házastársak örömszerzésére szolgál. Pál apostol kifejezetten biztatja erre a férjet és a feleséget, nehogy az ördög tőrébe essenek (mint a katolikus papok, akik életidegen önmegtartóztatást vállalnak, amelyet nem képesek megtartani, és természetellenes módon élnek ki). A Példabeszédek azt mondja, hogy a férjet elégítsék ki a felesége keblei. Az Énekek Éneke leírja a testi szerelem szépségeit. A katolicizmus beteges világából származik az aszkétizmus és a szűzkultusz felmagasztalása, amely rombolja a családokat. Sokkal jobban, mint az egészséges élettársi kapcsolat. Az a baj, hogy az emberek tájékozatlanok. Nem tudják, hogy a katolikusok azt a bődületes baromságot tanították, hogy Szűz Mária szűz maradt a szülés közben és utána is (a betlehemi istállóban nem császármetszés történt). Miközben a Biblia beszámol Jézus testvéreiről, akiket Mária Jézus után szült Józsefnek, aki nemcsak gerendák ácsolásával töltötte az idejét. A Márk evangéliumában az áll, hogy “Avagy nem ez-é az az ácsmester, Máriának a fia, Jakabnak, Józsénak, Júdásnak és Simonnak pedig testvére? És nincsenek-é itt közöttünk az ő nőtestvérei is?” Ez minimum hat testvér, akit a “szűz” Mária szült Jézus megszületése után.

A “kereszténységre” hivatkozó katolicizmussal szemben a Bibliát kell felmutatni, amelytől félnek, mint ördög a szenteltvíztől. Azért ajánlom a Bibliát, mert egyrészt arra hivatkoznak, másrészt a Bibliánál senki nem talál jobb érveket a hazugságaikkal szemben, ahogyan azt a fenti példák is mutatják. A Biblia a legnormálisabb könyv a világon. Miért nem mondja meg például senki, hogy az egyházon kívüli emberek erkölcseivel való foglalkozást a Biblia kifejezetten tiltja? Pál apostol azt mondta, hogy “mi közöm ahhoz, hogy a kívülvalókról is ítéletet tegyek? Avagy ti nem a belüllevők fölött tesztek-e ítéletet? A kívülvalókat pedig majd az Isten ítéli meg. Vessétek ki azért a gonoszt magatok közül”. Ezt kell Rétvárinak mondani, hogy ne a katolikus egyházon kívüli emberek erkölcseivel foglalkozzon, hanem maguk közül vesse ki a gonoszt. A sok pedofil pappal és az egyházon belüli bűnösökkel foglalkozzon, ne a kívülállók erkölcseivel, mert ahhoz nekik semmi közük nincs.

Azt is megmondhatná végre valaki, hogy a Biblia kifejezetten tiltja az erkölcsi nevelést, mert az erkölcsi törvény másokra erőltetése nem jobbá teszi az embert, hanem rosszabb lesz tőle. A Biblia ugyanis azt mondja, hogy a törvény megerősíti a bűnt. Aki minél erkölcsösebb akar lenni, az annál bűnösebb lesz. A Biblia azt mondja, hogy az erkölcsi törvényt nem azért adta Isten, hogy azt betartsák, hanem azért, hogy az emberek felismerjék, hogy nem tudják betartani, ezért szükségük van a Megváltóra. A Biblia nem az erkölcsi nevelést, hanem az újjászületést ajánlja, amely megoldja az erkölcs problémáját is. De a katolikus egyház az erkölcsi törvénnyel veri fejbe az újjá nem született embereket, és még kisgyermekeket is, hihetetlen rombolást végezve a gyermekek lelkében. Mindezt a pusztítást pedig támogatja közpénzből az állam. Az állam olyan szolgáltatást vásárol, amely tönkre teszi a polgárait. A köz pénzén pedig királyi módon dőzsölnek a papok, akik becsapják az embereke, hogy egy kevés demagógiával is éljünk, miközben ez azért igaz.

II. Frigyest (másokhoz hasonlóan)  kiátkozta a pápa. Azt már nem is mondjuk, hogy Jézus azt mondta, hogy ne átkozzatok senkit, hanem áldjátok azokat, akik titeket átkoznak. De mint mondtuk, a katolicizmus a zsidó Jézus tanításával ellentétben jött létre, és mindenben ellentéte a kereszténységnek. Ekkor II. Frigyes levelet írt Európa királyaihoz. Ebben felhívta a figyelmüket, hogy a pápaság mindnyájukat és az egész világot fenyegeti. Frigyes már a 13. században azt írta, hogy soha nem lesz béke egy országban, amíg a pápaság nem jut a világi hatalomhoz, utána pedig sanyargatás és elnyomás következik: „Avagy nem látta-e Anglia királya, hogy atyja, János király kiközösíttetett, és hűbéressé vált maga és az egész országa is?” A császár a pápát igen találóan „telhetetlen piócának” nevezte. Frigyes látnoki képességgel ismerte fel a pápai hatalom és a katolikus egyház természetét, és az országokra gyakorolt hatását. Ezt írta: „a pápaság nagyravágyó törekvései az elsődleges okai minden háborúnak, és annak, hogy felbomlik, és széthullik egy békés társadalom. Az egyetlen ok, amely a múltban széthúzást, ellenségeskedést eredményezett, s amely – ha elejét nem vesszük – hamarosan minden országban szét fog terjedni, az a meggyőződés, szándék és erőfeszítés, amellyel Róma püspöke magához akar ragadni minden világi hatalmat, s megszerezni az ezzel járó földi gazdagságot is”.

Ez zajlik Magyarországon, és a 21. században sem ismerik ezt fel. Ami a pénzt illeti, Semjén most kezdi újratárgyalni a magyar állam nevében a vatikáni szerződést. Érdekes tárgyalás az, ahol az asztal mindkét oldalán a Vatikán embere ül, és megegyeznek abban, hogyan rabolnak ki egy országot, számolják fel a polgári jogokat, törlik el a szabadságot, és nyomják el az “alattvalókat”. Semjént egy tisztességes országban hazaárulásért állítanák bíróság elé, és ha olyan igazságszolgáltatás lenne Magyarországon, amilyet a katolikusok szerettek a történelem folyamán, akkor mindazért, amit eddig művelt, és amit a jövőben fog, beleértve az új vatikáni konkordátumot, szó nélkül fel kellene akasztani. Ők ennél kevesebbért is élve égettek el máglyán tízezreket.

II. Frigyes korát megelőzve kívánt védőfalat állítani a pápai hatalommal szemben, amely saját elmondása szerint kettészakítja az országokat és „növeli a megosztottságot a társadalmon belül”. II. Frigyes már a 13. században arra intett: “ha egy társadalom kettészakad, és a gyűlölködés elborít mindent, akkor a háttérben keresd Rómát. Biztos lehetsz abban, hogy a katolikus egyház törtetése és manipulációja áll a háttérben, amely szétveri az országok belső békéjét, egységét és nyugalmát”. A magát “kereszténynek” nevező pápaság, amely az önmagát a bűnösökért halálba adó Jézus követőjének mondja magát, II. Frigyes családját mind egy szálig kiirtotta, hogy írmagjuk sem maradt. Gyermekei és unokái közül tíz halt erőszakos halált, vagy pusztult el a pápa börtöneiben. Vajon keresztény vallás az, amely börtönöket tart fenn a mai napig? Akik megkülönböztető sárga jelzést raktak a zsidókra, és megalapították az első gettókat, amelyeknek a nácik sárgacsillagai és gettói csak a másolói voltak? Ez a vallás lenne a zsidó Jézus egyháza, akinek minden tanítványa zsidó volt, és aki a zsidó Bibliában jelentette ki magát? Ezt komolyan gondolja bárki? Tessék már kinyitni a Bibliát, és elolvasni mi van abban.

IV. Ince pápa természetesen megpróbálta meggyilkoltatni II. Frigyest is. Amikor a merénylet meghiúsult, szándékosan úgy bántak az összeesküvőkkel, ahogyan a katolikus egyház bánt azokkal, akik nem engedelmeskedtek neki: a résztvevőket megvakították, megcsonkították, ás elevenen égették el. Ezt a kultúrát hozta a katolicizmus Európába. Ezek a katolikus Európa gyökerei. Róma nem változik, mint tudjuk. Majd azt tessék megfigyelni, ha vége lesz ennek az ámokfutásnak, ha összeomlik a katolikus ideológiára épülő fasiszta rendszer, és Magyarország visszatér a tiszta demokratikus elvekhez, és eltávolítja a katolicizmust a hatalomból, akkor micsoda vonyítás következik majd, azt tessék meghallgatni. Sokan bedőlnek ennek. De ha ez a manipuláció nem lesz eredményes, mert lesz Magyarországnak egy épeszű vezetője, aki átlát a szitán, és ismeri a katolicizmus természetét, akkor az az ember duplázza meg az őrséget, mert ezek mindenre képesek. Aki ezen felháborodik, az nem ismeri a történelmet, és nem ismeri Rómát. Amíg az állam használta fel a katolikus ideológiát, addig is gyilkoltak rendesen. De amikor VII. Gergely pápa után fölé helyezték magukat az államnak, ők használták az államot, beindult az inkvizíció, a tömeggyilkosság és a népirtás. Ha megtehetnék, ma is megtennék. Kénytelenek alkalmazkodni, ezért nem ölhetnek.

Újra mondom, hogy Magyarországon a szabadságot csak a katolicizmus elleni nyílt konfrontációval lehet visszaszerezni. Nem kizárólagosan ezzel kell foglalkozni, de ez alapvető és meghatározó, ez nem maradhat mellékes. A rendszer elmúlhat, de a szabadság nem tér vissza, ha a katolicizmussal szemben nem vállalják fel a nyílt szembenállást, és nem utasítják amerikai mintára a civil szférába. Tartsák el a hívei, az ideológiájuk csak saját híveikre érvényes, az államhoz semmi közük. Ha el tudják tartani az adományaikból, akik tartsanak fenn iskolákat, ha nem tudnak fenntartani épületeket, intézményeket, akkor adják el. Ha nem államegyház, akkor nem jár állami pénz. Közfeladatok ellátása az állam dolga, ne vállalkozzon az állam pénzén erre egyetlen egyház sem. Állami pénzen nem terjeszthet senki egyetlen ideológiát sem. Ez az államnak nem feladata.

Mivel ennek a vallásnak a teológiája az állam elfoglalása, ezért minden igyekezete erre irányul. Ha ezt valaki megakadályozza, és még a pénzcsapokat is elzárja, az ő vallásuk szabadságát sérti. Ha ettől senki nem hatódik meg, akkor rombolnak és pusztítanak. Azonban ezt az államnak nem szabad megengednie, és szankcionálnia kell. Erről a tanulságról szól Európa történelme. Ennek a vallási terrornak kell ellenállni, és akkor lesz szabadság. A harc eszköze nem a materializmus, hanem a Biblia. Ezt kellene megérteniük legalább azoknak, akik ismerik a Bibliát, és tudják, miről beszélek.

Egy II. Frigyes kellene nekünk. Nem értem, miért nem világos, hogy ha a “kereszténydemokrácia” álarcában a katolicizmus foglalta el Magyarországot, akkor azt onnan egy antikatolikus párttal lehet kirugdosni. Amíg ez csak egy mellékes szál, amiről azt gondolják egyesek, hogy magától megoldódik, nem kell konfliktust vállalni “az egyházzal”, addig a gyűlölködésnek, az antiszemitizmusnak és a demokrácia elleni támadásoknak Magyarországon soha nem lesz vége. Addig soha nem lesz egy konzervatív jobboldal Magyarországon, csak a Horthy-féle keresztény-nemzeti fasizmusok különböző változatai, azoknak minden következményeivel együtt. Egy antikatolikus párt kellene, egy mai II. Frigyessel az élén, aki ismeri a Bibliát, és azt kéri számon rajtuk minden alkalommal a nyilvánosság előtt. A katolicizmust ki kell piszkálni a háttérből, ahonnan pusztítják az országot. Amíg nem megy nekik senki, addig nem találják meg az Orbán-rendszer ellenszerét, mert a rendszer mögött ez áll. A sok fekete csuhás, papnak öltözött uszító, tele a méregbe mártott gyűlölet ideológiájával, antiszemitizmussal, mögöttük ötven millió legyilkolt áldozattal. Ez az orbáni “vallási felhajtóerő”, amire állítólag szükség van a jóléti állammal szemben.

A többi csak a levegő csapdosása és mellébeszélés. Annyit ér, mint halottnak a csók. Akár ez a tüntetés október 23-án. Attól persze még el kell menni, csak az egész nem ér semmit.

VN:F [1.9.3_1094]
Értékelés: 4.7/5 (50 szavazatból)
VN:F [1.9.3_1094]
Értékelés: +58 ( 66 szavazatból)
Bartus László: A katolicizmus írja a törvényt, 4.7 out of 5 based on 50 ratings

 • Hozzászólások(52)
 • Print Friendly and PDF
 • Betűméret változtatás
Share

52 Reader’s Comments

 1. http://hvg.hu/gazdasag/20121020_Orban_egymilliardot_ad_azonnal_a_piarista

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: -1 (1 szavazás)
 2. (Kiegészítés a 9;44-hez)
  *
  …Mert nincs az a tudományos tanulmány, hivatkozás, amely személynevek lefordított jelentését hivatkozási alpként használna fel. Márpedig a Immánuélnak fogják nevezni, vagy (máshol egy 1928-as kiadású katolikus bibliában) fogják hívni, ez nem tartalmi jelentést tükröz…

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: -1 (1 szavazás)

Írja meg véleményét!

 
KOHÁNYI TÁRSASÁG LÉPJEN BE!
AP VIDEÓ - HÍREK A VILÁGBÓL
AP VIDEÓ - HÍREK A VILÁGBÓL
Szabad Magyar Tv
Szolgálati közlemény

Felhívjuk vendégbloggereink és olvasóink figyelmét, hogy az alábbi vendégblogok némelyikének legfrissebb posztjai, ill. linkjeik technikai okokból, rajtunk kívülálló, a WordPress.com által bevezetésre kerülő változások következtében nem jelennek meg. Ezért az érintett blog-dobozkák egyelőre üresek. A probléma megoldásán az AN munkatársai dolgoznak. Addig kérjük a bloggereink és olvasóink megértését és türelmét.

Áthidaló megoldásként, a helyzet rendeződéséig itt is felsoroljuk a kárvallott blogok linkjeit, hogy olvasóik mégis el tudják őket érni az AN-ről is:


Az AN szerkesztősége.
2015.03.23.

RSS e-Vitae
RSS kanadaihirlap
RSS torokmonika
Videók

videos