Ronai and Ronai
AMERIKAI

Soós Péter: Az új egyházi törvény csapdája 2012. január 10. kedd 0:23

 • Hozzászólások(49)
 • Print Friendly and PDF
 • Betűméret változtatás
Share
Soós Péter: Az új egyházi törvény csapdája

A tavaly júliusban elfogadott és december 19-én megsemmisített új egyházi törvény (a továbbiakban Ehtv.), és az újonnan elfogadott Ehtv. 14.§. (2/f.) pontja is megköveteli a január 1-től az egyházi státusztól megfosztott, de újra egyházi regisztrálásukat kérő egyházaktól, hogy Nyilatkozatban deklarálják, hogy az általuk létrehozott szervezet tevékenysége nem ellentétes az Alaptörvénnyel. Ez óriási csapda a Bibliában hívő, hitvalló keresztény egyházaknak.

Miért is annyira fontos az egyházi regisztráció kérésekor nyilatkozni, hogy az egyház tevékenysége nem ellentétes az Alaptörvénnyel? Ezt a nyilatkozatot jó lelkiismerettel meg lehetne tenni, ha egy ideológiamentes, vallásmentes, semleges Alkotmányról vagy Alaptörvényről lenne szó.

De a 2012. január 1-től életbe lépő Alaptörvény esetében nem ez a helyzet.  Az új Alaptörvény ideológiailag nem semleges. Sok millió áldozat és mártír vérével terhelt vallási ideológiára épül az új Alaptörvény. A nyilatkozó egyház tehát ezzel a vallási ideológiával nem lehet ellentétben, ha egyházi jogállását szeretné visszakapni. A nyilatkozó egyháznak a lelkiismeretével ellentétesen kell nyilatkoznia, fel kell adnia hitelveit, és egy másik vallás dogmáinak kell alárendelnie magát. Ez a nyilatkozat ugyanis magában foglalja azt is, hogy akár a bibliai igemagyarázatával sem sértheti meg az új alaptörvény ideológiai alapját jelentő római katolikus hitelveket. A „kereszténység” alatt ugyanis az alaptörvény a római felekezetet érti.

Idézet az új Alaptörvény Nemzeti Hitvallásából (a Preambulumból): „ MI, A MAGYAR NEMZET TAGJAI, az új évezred kezdetén, felelősséggel minden magyarért, kinyilvánítjuk az alábbiakat: Büszkék vagyunk arra, hogy Szent István királyunk ezer évvel ezelőtt szilárd alapokra helyezte a magyar államot, és hazánkat a keresztény Európa részévé tette. Tiszteletben tartjuk történeti alkotmányunk vívmányait és a Szent Koronát, amely megtestesíti Magyarország alkotmányos állami folytonosságát és a nemzet egységét.”

Az alaptörvényben mi a lényege „a magyar állam szilárd alapokra helyezésének,  és a Szent Korona tiszteletének”, amire olyannyira büszkék vagyunk, és amit nyilatkozatban is meg kell erősítenie a regisztráló egyházaknak? Az, hogy büszkék vagyunk ( tehát egyetértünk vele,  jónak, értékesnek, követendő mintának ítéljük és valljuk ), hogy István király erőszakosan, karddal, vérrel kötelezővé tette a katolikus hitet és vallást Magyarországon, amiért a pápa koronát adott neki, melynek elfogadásával István király alá vetette magát és a magyar államot a pápának, a pápai hivatalnak, és ennek államhatalmi eszközökkel erőszakosan érvényt is szerzett. Ezen az áron  nyert befogadást  a „keresztény” (értsd: katolikus) Európába. Amikor az Alaptörvény ezt felidézi és ennek folytonosságát hangsúlyozza, megismétli István király tették, és alárendeli magát most már a vatikáni államnak, a római katolikus felekezetnek és a pápának. Ezt kellene azoknak az egyházaknak is elismerniük, akik nem értenek egyet a katolikus hitelvekkel, és tagadják a pápa egyházfőségét.

Az első hitelvi kényszer

Például egy őszinte hívő, akinek hitvallása Jézus hegyi beszédére, az önfeláldozó szeretetre épül, ezzel egyetérthet? Az  Alaptörvény Nemzeti Hitvallása így kezdődik:  „MI, A MAGYAR NEMZET TAGJAI”! Tehát minden állampolgár nevében leszögez egy hitelvi állítást, mintha azt valamennyi magyar vallaná, és ez valóságosan létező tényállás lenne. De gondoljunk bele.  A különféle keresztény hívők az erőszakos hittérítéssel egyetértenek? Sőt büszkék is erre, mintának tartják ezt? Semmiképpen sem. Ez hitükkel összeegyeztethetetlen. Hitük alapján ezt nem tehetik meg. Az ő hitvallásuk ezzel nem egyeztethető össze. Az őszinte hívők hitvallása Jézus tanításában gyökerezik, ezért hívják kereszténynek, krisztusinak, miszerint  „szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, akik titeket átkoznak, jót tegyetek azokkal, akik titeket gyűlölnek, és imádkozzatok azokért, akik titeket kergetnek”. Egy őszinte keresztény hívő hitvallásával maga a büszkeség sem egyeztethető össze. A képmutató hívők (továbbiakban: hamis egyház) ilyen „apróságokkal” nem foglalkoznak, mint a Tízparancsolat, meg az Új Parancsolat, ha önző érdekeik útjában állnak, simán átlépik ezeket a bibliai elveket, Isten szent parancsolatait.

De én most az őszinte hívőkről beszélek, akik komolyan veszik a parancsolatokat, mert megismerték és szeretik Istent, tudják, hogy Isten előtt el kell számolniuk hűségükkel, életükkel. Ők azok, akik saját életüknél is jobban szeretik Istent. Több tízezren vannak, különféle nevű keresztény egyházakban, gyülekezetekben, a történelminek nevezett felekezetektől a baptista-, pünkösdi-, karizmatikus, az evangéliumi felekezeteken át a mennonita egyházig. Mindegyikben vannak barátaim, akik őszinte hívők, és komolyan veszik Isten akaratát, parancsát. Nekik hitelvi kérdéssé fog válni még az Alaptörvény puszta elfogadása is, nemhogy saját egyházuk tegyen nyilatkozatot arról, hogy nem kerülnek ezzel ellentétbe.

Ezek után megint egy olyan hitvallás következik, amivel egy őszinte keresztény nem érthet egyet. Ez maga a lelki erőszak, mert egy Alaptörvény – mivoltából fakadóan – elvileg minden magyar állampolgárra érvényes. De ha lelkiismereti okokból ezt a hitvallást nem tudja elfogadni több százezer magyar állampolgár, akkor nagy baj van. Válaszút elé kerülnek, ha nem akarnak meghasonlani saját lelkiismeretükkel.

Ők alapvetően három lehetőség közül választhatnak:
1. Lemondás a magyar állampolgárságról.
2. Megalkudni olyan hitelvekkel, amelyek ellentétesek a hitével.
3. Diszkriminálják a hite miatt saját hazájában.
Ez nem lelkiismereti szabadság, ezek nem jogállami lehetőségek, ez maga a diktatúra.

A  második  hitelvi  kényszer

Ha elkezdjük kicsomagolni a Nemzeti Hitvallás valódi üzenetét és szellemi tartalmát, akkor kezdünk rátalálni a rejtett szellemi csapdára, egy hamis vallásra. Nem véletlenül kellett az új Alaptörvénynek kormányrendelettel „szentélyt” biztosítani minden Önkormányzati épületben, jól látható, elkülönített helyen.

Látjuk, hogy az Alaptörvénybe olyan középkori vallási ideológiát helyeztek vissza, melynek lényege a Szent Korona-tan „ amely megtestesíti  Magyarország alkotmányos állami folytonosságát és a nemzet egységét.” Nemcsak István király történelmi tisztelete, „szent”-nek nyilvánítása, ami egy felekezeti, vallási fogalom, hanem a „Szent” Korona tisztelete is fő pillére a Nemzeti Hitvallásnak. Ez egyben a római pápának való (vallási, szellemi és politikai) alávetettség jelképe. Mivel a koronát a katolicizmus államvallássá tételéért kapta István király, az állam vallási alárendelődése is megtörtént. Ezért ez a történelmi esemény elválaszthatatlan a katekizmustól, a római katolikus hittantól. Tehát amit a Szent Korona jogfolytonosan megtestesít, az a Nemzeti Hitvallás szerint a római katolikus katekizmus elfogadása, és mindenki számára való kötelezővé tétele. Azóta ez már be is épült az oktatási törvénybe.

Ezzel elérkeztünk nemcsak a politikai katolicizmushoz, amely a keresztes háborúkért, az inkvizícióért, közvetve a fasizmusért és nácizmusért, tehát sok tízmillió ártatlan ember megöléséért felelős vallási ideológia, hanem a katekizmushoz is, amely alapot ad ennek a hazug vallási ideológiának, a benne lévő meghamisított Tízparancsolat segítségével.

Egy Krisztust követő őszinte hívőnek és egyházának ezzel éles ellentétben, azaz konfliktusban kell állnia. Ez azonban kizárja, hogy bejegyzett egyházként működjön Magyarországon. Aki ezt a kompromisszumot mégis megköti, az elárulja Istenét és hitét!

A politikai katolicizmus kialakulása Konstantin császár korára vezethető vissza, amit az eredeti, bibliai hittől való elszakadás, és a hamis kereszténység államvallássá tétele alapozott meg. A politikai katolicizmus rejtőzködik a templomi katolicizmus mögött. Így az átlagember nem látja, és tudomást sem vesz róla, mert egyháznak, vallásnak látja csupán. Pedig nem csak az. A politikai katolicizmus a katolikus egyház állammá válásával lett nyilvánvalóvá, nem véletlenül a pápa és Mussolini fasiszta állama között létrejött szerződéssel. Aki tehát a politikai katolicizmus szellemi örökségét átveszi, önkéntelenül is Mussolini fasiszta államának megfelelő államot épít. A kettő elválaszthatatlan egymástól. A katolikus vallás évszázadokon át játszott kettős szerepe (egyházi és politikai szerepe) 1929-től már nyilvánvaló. A keresztény egyházak között egyedül a katolikus egyház az, amely a bibliai hitvallástól eltérő módon egyház és állam egyszerre. Egyházi jellege mellett politikai szerepet is játszik.

Ezért egyáltalán nem ördögtől való gondolat az, hogy Semjén Zsoltot hazaárulásért kellene felelősségre vonni, mert egy idegen államnak szolgáltatja ki Magyarországot. Semjén ténykedésében lehet legjobban tetten érni a kétarcúságot: vallási köntösben jelenik meg a politikai tevékenysége, mintha egyházi érdeket szolgálna, de ezt állami tisztviselőként teszi, állami hatalmával visszaélve, egy politikai célokkal rendelkező másik állam szolgálatában. Ez minden bizonnyal hazaárulás.

A katekizmus hamis Tízparancsolata

A Katolikus Egyház katekizmusa (rövidítve: káté) tartalmazza a Tízparancsolatot, de meghamisított formában. Az eredeti bibliai Tízparancsolat II. parancsolata hiányzik a kátéból. A káté az I. parancsolat meghamisításával megengedi a tárgyak imádását és tiszteletét a biblia tiltása ellenére. A bibliai Tízparancsolat II. parancsolata eltűnt a kátéból, utat nyitva ezzel sokféle bálványimádási forma előtt. Ezen kívül a IV. parancs (szombat megszentelése) vasárnapra lett változtatva. A Biblia pedig leszögezi, hogy akár csak egy parancsolat megszegése is, az összes parancsolat megrontását jelenti.

A katolikus káté – a benne foglalt hamis Tízparancsolattal együtt – rejtett módon az új Alaptörvény alapja lett, miután a Szent Korona-tannal a katolicizmust tette meg az állami ideológia alapjává. A Nemzeti Hitvallás egyúttal egy Biblia-ellenes hamis vallás is, amit őszinte keresztény nem fogadhat el.  Az új egyházi törvény megköveteli az egyházaktól, hogy e hamis hitvallást fogadják el, mert ezzel ellentétesen nem működhetnek bejegyzett egyházak. Így lényegében arról kell nyilatkoznia a regisztrálást kérő egyházaknak, hogy tevékenységük nem lesz ellentétes a hamis Tízparancsolattal és az összes katolikus dogmával. Aki aláveti magát az Alaptörvénynek, az elfogadja magára nézve a katolikus egyház és a Vatikán főségét. Ezt a Bibliában hívő emberek és egyházak nem tehetik meg, mert rájuk kényszerít egy olyan hitvallást, ami ellentétes a hitükkel. Ez lelkiismereti szabadságuktól fosztja meg őket. Ezért ez elfogadhatatlan.

Nem véletlen, hogy az új Alaptörvény Preambuluma nevében is egy „hitvallás”. De minden egyháznak van egy saját hitvallása, amely az evangéliumi egyházak esetében szöges ellentétben áll a katolikus hitvallással és így a „nemzeti hitvallással” is. Ezért minden egyház, aki elfogadja az új Ehtv. által megkövetelt Nyilatkozatot, miszerint a tevékenysége nem ellentétes az új Alaptörvénnyel, deklarálja azt, hogy alárendeli magát a katolikus felekezet tanításainak, azt soha nem sérti meg, elfogadja hitelvi kérdésekben a pápa főségét, társadalmi tekintetben a liberális polgári államot tagadó politikai katolicizmust. Ezzel egy időben közösséget vállal a katolikus egyház minden történelmi bűnével, az erőszakos hittérítéssel, elfogadja a hamis Tízparancsolatot, és részese lesz azok bűneiben, akik a Bibliát meghamisították. És ez még akkor is igaz, ha a Nyilatkozat megtétele után ezek az egyházak nem tartják be a nyilatkozatot, és az államhatalom egy ideig nem is kéri rajtuk számon azt. De ezt később bármikor megteheti.

Ezen kívül tudva vagy tudatlanul, de ezzel a nyilatkozattal egyszersmind  kiegészítik saját biblikus hitvallásukat a Nemzeti Hitvallás hazugságaival is, vagyis a „Szent Korona” és „Szent István” tiszteletével, ami közönséges bálványimádás, a Biblia szerint bűn, ami durva beavatkozás a lelkiismereti szabadságba. A saját egyházi hitvallás alárendelődik a nemzeti hitvallásnak. Ezzel az állam durván megsérti az egyházak és sok százezer magyar állampolgár lelkiismereti szabadsághoz való jogát.

A kompromisszum ára

A nyilatkozattevő egyház az egyházi státuszért cserébe azt vállalja, hogy tevékenysége nem lesz ellentétes a hamis Tízparancsolattal. Ez a kompromisszum egy Biblia-ellenes parancsolattal. A hazugság jól be van csomagolva, hogy az egyházak ne vegyék észre, de a lényeg mégis ez. Akinek fontosabb az egyházi státusz, mint a Biblia, az mutogathat a lényeget elfedő csomagolásra, de attól a lényeg még lényeg marad.

A nyilatkozó egyház ezzel önként lemond az igazi Tízparancsolathoz való töretlen hűségről. Ez a katolikus egyház egyik legfontosabb törekvése, a Szentírásban való igaz hit megtagadása. Ami a katolikus egyháznak évszázadokon keresztül nem sikerült, azt most Orbán Viktor egy nemzeti hitvallásba csomagolva megoldja. Aki ennek aláveti magát, a önként legitimálja is saját lelkiismereti szabadságáról való lemondását.

Ez esetben Jézus Krisztus élő Egyháza nem lesz képes hitelesen képviselni Istentől kapott  küldetését, az Evangélium (Örömhír) képviseletét az emberek üdvösségére. Valójában elveszíti küldetését e kompromisszum miatt. Ha azt gondolják egyesek, hogy a nyilatkozatot megteszik, de nem tartják be, az sem kedves dolog Isten előtt. Emellett bármikor betiltható lesz az a gyülekezet, amely a bibliai Tízparancsolatot hirdeti, vagy képviseli azt, ami Istentől kapott feladata és küldetése lenne, mivel ez esetben máris az Alaptörvénnyel ellentétes tevékenységet folytató egyház lesz. Vagy majd nem tanítanak a bálványimádásról?

Az egyházi jogukat megtartó 14 egyház nyilatkozott-e ?

Ők egyebek mellett azért nyertek törvényi elfogadást a fideszes parlamenti 2/3-os többség által, mert egyértelművé tették korábban az új Alaptörvényhez való lojalitásukat, és az Ehtv. érvénybe lépésével, automatikusan beléptek a hamis Tízparancsolatot elfogadók rendszerébe, és rendelték alá magukat a katolikus egyház tanításainak. Bibliai kifejezéssel élve beléptek a szellemi értelemben vett „Nagy Babilon” hazug vallási rendszerébe. Ennek egyedüli oka, hogy elfogadták az új Alaptörvény Nemzeti Hitvallását, ami egy hazug ideológia, hazug vallás.

Ha a 14 egyház közül bármelyik esetében nem így lett volna, akkor rögtön jelezte volna, hogy kéri a törlését az Ehtv. mellékletéből, mert nem vállalja az új Alaptörvényhez való lojalitását. Ezt eddig a 14 egyház közül egyik sem tette meg. Egyik sem kérte a törlését. Az új egyházi törvény – mint sarkalatos törvény – szerves része az új Alaptörvénynek, tehát a kiválasztott 14 egyház nemcsak elfogadta, jóváhagyta az alaptörvényt, hanem része is annak. Akit az egyházi törvény egyházként elismer, arra az egyházra automatikusan érvényesül az Alaptörvény, a Nemzeti Hitvallás, és annak szellemisége.

Ennek ellenére,  a 14-ek közül a legtöbb egyház mégis önként nyilatkozott  arról, hogy az új egyházi törvényt indokoltnak és jónak tartja. Az alábbi nyilatkozatok már megjelentek a sajtóban is :
-  Ökumenikus Tanács ( a katolikus, református, evangélikus, baptista, stb., egyházak tartoznak ide)
-  Baptista egyház külön is nyilatkozott,
-  Hit Gyülekezete külön is nyilatkozott, és magasztalta az új egyházi törvényt, amely százezrek jogait veszi el, és kényszerít kvázi illegalitásba.

Mivel mindegyik önként kinyilvánította, hogy az új egyházi törvényt – mint sarkalatos törvényt – elfogadják, sőt méltatták, ezzel valójában az új Alaptörvény elfogadása mellett is hitet tettek, mert a kettő egymástól elválaszthatatlan. Az általuk méltatott egyházi törvény 14.§.(2/f.) pontja deklarálja az elválaszthatatlan kötődést az Alaptörvénnyel. Értelemszerűen így az elfogadott 14 egyház a Nemzeti Hitvallás elfogadását is deklarálta, amely így saját hitvallásukhoz csatolódott. Ha tudomásul veszik, ha nem, ez akkor is így van. Behódoltak a nagy Babilonnak, alárendelték magukat a „parázna asszonynak”, a hamis egyháznak.

Mindezeken túl, az új egyházi törvény 7.§. (3.bek.)-ben szerepel az eddig már elismert 14 egyházra is vonatkozó kitétel, miszerint: “Az egyház kizárólag olyan vallási tevékenységet gyakorolhat, amely az Alaptörvénnyel nem ellentétes.” Tehát külön nyilatkozattétel híján sem bújhat ki a 14 elfogadott egyház ez alól a kötelezettség alól. Ráadásul itt még szigorúbb megfogalmazás és elvárás szerepel: “kizárólag olyan vallási tevékenységet gyakorolhat…” Tehát teljes és egyértelmű kiegyezést vállalt mind a 14 elfogadott egyház a hamis “babiloni” vallással, eltérve ezáltal a Krisztus iránti egyenességtől.

Milyen Alkotmány fogadható el keresztényi értékrend szerint?

Isten soha nem használja az államhatalom fizikai és jogi kényszerítő eszközeit arra, hogy parancsolatait az emberekre rákényszerítse. A kényszer, a fizikai- és jogi fegyverek alkalmazása mindig is a hamis (babiloni) egyház módszereihez tartozott. Az új Alaptörvény pedig ilyen. A jog fegyverével és kényszerével akar elfogadtatni minden állampolgárral egy hamis, a bibliai hittel szemben álló hitvallást.

Az örökkévaló, teremtő Isten, tiszteletben tartja az ember szabad akaratát, és szabad döntést enged az Ő parancsainak elfogadására. Az Ő eszköze az bibliai Ige hirdetése, az igehirdetés „bolondsága”, az evangélium útján való megkeresés, meghívás, szeretet, kegyelem, meggyőzés, de soha, senkit nem kényszerít jogi eszközökkel. Isten nem akarja a bibliai Tízparancsolatot állami Alkotmányba vagy Alaptörvénybe foglalni, ezzel mint külső kényszerítő eszközt használni az ember lelke megnyerésére. Ő adta a szabad akaratot, és Ő azt tiszteletben tartja. Ő az egyének szívébe akarja bejuttatni, beírni az Ő szeretetének törvényét, mégpedig szeretettel, a megváltás örömhírével, evangéliumával. Az Isten jósága az, ami megtérésre indít. Jézus Krisztus Országa nem evilágból való, nem szolgálja egyetlen állam alapjait sem. Jézus Krisztus nem valamely államért halt meg a kereszten, hanem az egyes emberekért. Köszöni a segítséget, de nem kéri, hogy bármelyik állam foglalkozzon az emberek lelki üdvösségével, mert annak csak elnyomás és gyilkosság lesz a vége.

Az embereket ugyanis nem az állam, nem az iskolai hitoktatás, hanem a Szentlélek (Szent Szellem) vezeti el Istenhez. Akik az Orbán-rendszer államának alaptörvényét elfogadják kötelezően magukra nézve, azok megtagadják ezeket a bibliai igazságokat, és a Szentlélek munkájával ellentétes dolgot cselekszenek. Híveiket pedig aláviszik egy vallási-politikai rendszernek, felszámolva ezzel azt a szellemi szabadságot, amelyben Istennel jó személyes kapcsolatban lehet a hívő. Nem tudják a hívők, miért lett „bedeszkázva” az ég.

Úgy vélem, egy vallás- és ideológiamentes, semleges Alkotmány szolgálja (most már csak szolgálná) nemcsak a keresztények, hanem az egész nemzet – összességében – a társadalmi béke és igazságossá érdekeit.

A Magyar Köztársaság felszámolt Alkotmánya ilyen volt. A 2012. január 1-én életbe lépett Alaptörvény már nem ilyen. Az új Alaptörvény Nemzeti Hitvallása kényszerít egy hamis vallási kultusszal való kompromisszum elfogadására, de minimum eltűrésére. Az őszinte hívő keresztény soha nem lehet toleráns a hamis vallással szemben, mert gyűlöli azt, amit Isten gyűlöl.

A Biblia azt mondja a 97. Zsoltárban: „ Akik szeretitek az Urat,  gyűlöljétek a gonoszt !”, és a János evangéliumban Jézus azt mondja: „Ha engem szerettek, az én parancsolataimat megtartsátok!”

Legyünk egyenesek és őszinték! Ne kössünk hamis kompromisszumokat, mert többet veszítünk velük, mint amiről remélhetjük, hogy megnyerjük általuk. Ha a só megízetlenül, nem lesz jó semmire, hanem csak arra, hogy kidobják. A magyarországi hívőknek és egyházaknak, a hitvalló kereszténységnek nagy megújulásra van szüksége. Kezdhetjük azzal, hogy elkezdünk egyenes úton járni, hogy a nem hívők is meglássák, hogy Isten van közöttünk. A „világiak” nem ostobák, pontosan látják, ha az egyház megalkuvó és számító. Ilyen helyre pedig nem vágynak, mert a világ éppen ilyen.

Minek képmutatóskodni is hozzá?

(A szerző lelkész, a Strasbourgban tiltakozó böjtöt tartó Izsák-Bács Jeremiás szóvivője, majd böjtjének folytatója, az Amerikai Népszava köré szerveződő Kohányi Társaság tagja)

VN:F [1.9.3_1094]
Értékelés: 4.8/5 (26 szavazatból)
VN:F [1.9.3_1094]
Értékelés: +39 ( 45 szavazatból)
Soós Péter: Az új egyházi törvény csapdája, 4.8 out of 5 based on 26 ratings

 • Hozzászólások(49)
 • Print Friendly and PDF
 • Betűméret változtatás
Share

49 Reader’s Comments

 1. Mélyreható és lényeglátó, prófétikus írás. Születésétől fogva alapmű. Köszönjük.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +20 (22 szavazatból)
 2. Nagyszeru osszefoglalas.

  Pici eszrevetel
  “Isten soha nem használja az államhatalom fizikai és jogi kényszerítő eszközeit arra, hogy parancsolatait az emberekre rákényszerítse.”

  Ez az Oszovetsegi Izrael megalapitasara nezve nem igaz.
  Az akkor Izrael torvenyt kapott Istentol amit mindenkinek be kellett tartania. A sulyosabb vetsegekert halal buntetes jart.

  Azota eljott Jezus es az ujszovetsegben egy sokkal jobb szerzodes kotetett.
  Innentol fogva mar teljesen igaz a fenti idezet.
  (Ez a szabadsag tette amerikat is naggya)

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +13 (17 szavazatból)
 3. Mikszáth Kálmán egyik regénye jut eszembe, a Különös Házasság. Annak a végén kuruttyolják a békák hogy ” Urrak a papok, urrak a papok.” Ki gondolta volna hogy egyszer megint időszerű lesz?

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +10 (12 szavazatból)
 4. Nem értek egyet. Teljesen természetes, hogy egy szervezet működése nem ellenkezhet az alkotmánnyal. Ennek az égvilágon semmilyen hitbéli következménye nincs.

  Az 1990-es egyházügyi rendszer abszurd volt, azon változtatni kellett. A gond a fideszes reformmal ott van, hogy az eddigi abszurdan tág kereteket túl szűkre szabta.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: -13 (17 szavazatból)
 5. Ez most tényleg jó cikk! Kiváncsi vagyok a Hetednapi Adventista Egyházra, amely a fenntartója a Sola Scriptura teológiai főiskolának, meg a többi felekezetre, pl. Jehova Tanúira. Bár ezen utóbbiaknak teljesen mindegy, hogy milyen státuszuk lesz, ők a legnagyobb üldözéshez is hozzá vannak szokva.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +10 (12 szavazatból)
 6. Egyébként megvan a megoldás, figyeljünk a szavakra. A felekezet TEVÉKENYSÉGE nem lehet ellentétes az alaptörvénnyel. A lényeges szó a TEVÉKENYSÉG. Tehát az a konkrét dolog, amit a felekezet cselekszik. Tehát nem a preambulummal való egyetértés a kritérium, hanem az alkotmánnyal való nemszembeszállás. Úgyhogy semmi probléma nincs. Verbálisan nyugodtan lehet szidni a preambulumot, csak éppen nem szabad olyan konkrét dolgokat cselekedni, amik ellentétesek az alkotmánnyal. Egyébként semilyen nemzeti alkotmány nem írhatja felül azokat a nemzetközi dokumentumokat, pl. az emberi jogokról szólókat, melyeket az ország már aláírt. Ez azt jelenti, hogy az alkotmány szavait úgy kell értelmezni, hogy az összhangban legyen a nemzetközi dokumentumokkal. Úgyhogy szerintem nincs semmi baj.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: -10 (16 szavazatból)
 7. miezittenkérem?

  Kiváló lényeglátás egy pásztortól, aki két éve még John Segoe “próféta” prófétásásakor hitet tett Orbán Viktor, mint “újjászületett keresztény” miniszterelnökké választása mellett.
  A hamispróféta azt is ígérte, hogy “hat hónapon belül, azaz 2010 januárja és júniusa közti időszakban megszabadulunk minden adósságunktól”. És még számtalan ostobaságot állított, pl.:
  “Vannak, akik sokkal részletesebben ismerik és irányítják a magyar politikai és gazdasági és szociológiai helyzetet és ezek paramétereit, mint bárki Magyarországon. És Orbán Viktor hatalomra jutása nem szerepel terveik és céljaik között, mivel nem közülük való és nem adta el magát nekik és Isten szolgája e nép javára”. Azt a prófétát, aki Isten nevében hamisan szól, a Mózes törvénye szerint meg kellett kövezni. Nem kívánom John Segoe halálát, de ideje lenne elnézést kérnie neki, és a vele együttműködő pásztoroknak. Zsákruha, hamu.
  Én évek óta kiállok amellett, hogy ha valakinek az életén látom az Istennel való közösség látható jeleit, akkor elhiszem róla, hogy Isten szolgája. De jobb későn felismerni az Antikrisztust, és mártírságot vállalni, mint behódolni neki, hogy az ember ne kerüljön ki a kedvezményezetti körből.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +3 (15 szavazatból)
 8. Akárki is Soós Péter, Teljesen egy vagyok vele, és köszönöm ezt a teljesen világos írást!
  Vajha mindenki így fogná fel!
  Az a kor látszik eljönni, amikor a “parázna” felül a fenevad hátára és rettenetes dolgokat cselekszik, és vadul üldözi a menyasszony!
  Korábban már írtam ezekről, de később még kifejtem álláspontomat!
  Mivel Isten szelleme az egyénhez szól, így nincs az a Semjénes Orbán és diktátuma, amely az én hitemet meggyőződésemet el tudná venni!
  Lehet hogy megölhet, de a hitem és Istenem velem marad!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +17 (19 szavazatból)
 9. Egy Giró-Szász nevű hazudozó úgy védte meg ezt az elszúrt törvényt a minap egy rádiós műsorban, hogy Ausztria is jól van a 7 elismert egyházával: bezzeg nekünk már 14 van. Utána néztem: 23 elismert , elsőkategóriás egyház van Ausztriában, köztük a nálunk kizárt muzulmánokkal, mely a második! osztrák egyház jelenleg, az első= katolikus után…….
  Forrás: Wikipédia: “Anerkannte Religionen in Österreich”

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +3 (7 szavazatból)
 10. Talán az is megoldás lehet, hogy aláírni és leszarni a kényszert.
  Az egyházak köpenyével eltakarni, és a személyes hitéleti szabadságra bízni a dolgot.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: -9 (13 szavazatból)
 11. Egy kis vidámság:
  “Ha van Isten, az ateisták okvetlenül meg fogják tudni, hogy tévedtek. De ha nincs Isten, az istenhívők sohasem tudják meg, hogy nem létezik.”
  Galsai Pongrác

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: -2 (14 szavazatból)
 12. A cikk a lényeget ragadja meg és így igaz,teljesen egyet értek vele.
  T, Megítélő A Sola Sripturának nem a Hetednapi Adventista Egyház a fenntartója,hanem a Kerak (Keresztény Advent közösség)és nem kérünk eddig sem semmit az államtól ,remélem ez így is marad.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +9 (13 szavazatból)
 13. Izsak-Bacs Jeremias

  Kedves Testverem, kedves Peter!

  Koszonom a cikket amit irtal, nagyon – igaz, – helyes es figyelmeszteto – mindazoknak akik az Ur- ral jarnak.
  Szerintem el kellene gondolkodniuk az Egyhazaknak, hogy kinek a szavara hallgatnak, az ISTEN szavara vagy a VIKTOR szavara.
  Az Egyhazi torveny, amelynek RETROAKTIV hatasa van, olyan az en latasom szerint mint amikor a – KORMANY meg a PARLAMENT – Torvenyben foglaja azt hogy visszamenoleg a 21 eve kotott Hazossagokat ervenytelennek minosit i es mindazok akik tovabbra is hazassagban akarnak elni, ujra meg kel l tenniuk a kovetkezo rendelet szerint: stb.stb. Az edigi hazassagban szuletett gyermekek – torvenytelenek vagyis magyarul mondva – fattyuk – es punktum.
  A Kormany csak egy bizonyos tarsadalmi retegenek ismeri el a hazassagat, akik az utcanak a jobboldali sarkon levo Templomban Eskudtek meg. A Miniszterelnokunk elegett tett a torvenyben foglaltaknak.
  Mit szoltok egy ilyen Torvenyhez?
  Borzaszto nem?
  Udv. Jeremias

  Koszonom az A.N. szekesztosegnek es minden JO erzesu embernek a tamogatasat.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +26 (28 szavazatból)
 14. Soós Péterrel személyes jóbarátságban vagyok, és ugyan ezeket vallom én is. Olvashattátok is sok hozzászólásomban ugyanezeket a figyelmeztetéseket.
  Újfent köszönöm neki, hogy fölvállalta a nyilt konfrontációt a hamis vallással szemben.
  “Sanyibácsi”

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +10 (12 szavazatból)
 15. Kiváncsi lettem és beleolvastam kicsit a Katolikus Egyház Katekizmusába.
  .
  ” 2242. Az állampolgárt lelkiismerete kötelezi arra, hogy ne engedelmeskedjék a polgári hatóságok előírásainak, amikor ezek ellenkeznek az erkölcsi rend követelményeivel, a személyek alapvető jogaival és az Evangélium tanításával. A polgári hatóságokkal szembeni engedetlenséget — amikor a hatóságok követelései ellenkeznek a helyes lelkiismerettel — az Isten szolgálata és a politikai közösség szolgálata közötti megkülönböztetés igazolja. “Adjátok meg a császárnak, ami a császáré, és Istennek, ami az Istené” (Mt 22,21). “Inkább kell engedelmeskedni Istennek, mint az embereknek” (ApCsel 5,29).
  .
  Amikor a polgárokat egy olyan közhatalom nyomja el, amely túllépi hatáskörét, ne tagadják meg azokat a dolgokat, amiket a közjó tárgyilagosan nézve megkíván; de szabadon védhetik saját jogaikat és polgártársaik jogait az ilyen hatalom visszaéléseivel szemben, mindenesetre tiszteletben tartva azokat a határokat, amelyeket a természetes törvény és az evangéliumi törvény szab meg. [27]
  .
  2243. A politikai hatalom elnyomásával szembeni ellenállás törvényesen csak akkor nyúlhat fegyverhez, ha az alábbi föltételek együttesen megvannak:
  .
  az alapvető emberi jogokat bizonyosan, súlyosan és huzamosan megsértik;
  megkíséreltek minden más megoldást;
  súlyosabb zavargások provokálása nélkül
  megalapozott remény van a sikerre;
  jobb megoldásokat ésszerűen lehetetlen várni. “

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +2 (6 szavazatból)
 16. asher alexander

  arrol sem irnak az alaptorvenyben,hogy ugymond az “isten akrata” szo egisze alatt keresztenyek,ezrei idegen foldon halomra gyilkoltak mas vallasuakat,kesobb mar hazajukban is fojtatva ugyanezt a hirhedt pogromok idejen!!
  pogrom igen,ami meg az 1946-47-48as evekben is elofordulhatott Magyarorszagon!
  lasd pl,; kiskunmajsa-i pogrom!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +5 (7 szavazatból)
 17. Izsak-Bacs Jeremias

  Kedves asher alexander.
  Ismerek egy szep verset amit meg Erdelybol ismerek.

  Ha Te vagy az Atyánk

  Ha Te vagy az Atyánk s mi testvérek vagyunk
  Mond Uram örökké, miért tusakodunk?
  Miért rántunk gyilkot édes testvérünkre,
  Gyűlölettel nézve a saját vérünkre?

  Ha Te vagy az Atyánk s mi testvérek vagyunk
  Mond Uram, miért van, hogy nem talál a szavunk?
  Miért örülünk, ha édes testvérünk sír,
  Hogyha a nyomortól vánszorogni sem bír?

  Ha Te vagy az Atyánk s mi testvérek vagyunk
  Egymásra titokban miért ármánykodunk?
  Miért fáj a fogunk a más vagyonára
  Miért öntünk olajat az ördög parázsára?

  Ha Te vagy az Atyánk s mi testvérek vagyunk
  Egymással örökké, mond miért harcolunk?
  Ha megdörren a fegyver, mennyi árva marad,
  Hány ártatlan szájából esik ki a falat?

  Ha Te vagy az Atyánk s mi testvérek vagyunk
  Sokszor ártatlant is orrozva miért marunk?
  Hogyha utunkba áll, öl a titkos méreg,
  Hogy tud lenni ember ily nyomorult féreg?

  Ha Te vagy az Atyánk s mi testvérek vagyunk
  Ó add Uram Isten, leljük meg önmagunk,
  Ne tanítsuk egymást égő gyűlöletre,
  Melyik bírja tovább, azon versenyezve.

  Ha Te vagy az Atyánk s mi testvérek vagyunk
  Hő imát rebegjen, s ne átkot az ajkunk,
  Ne tudja a jobb kéz, mit tesz a bal
  S akkor bánatunk is elpárolog hamar.

  Ha Te vagy az Atyánk s mi testvérek vagyunk
  Szeressük hát egymást, épp úgy mint önmagunk.
  Szeressük hát egymást, hagyta ránk az Úr,
  S boldog nemzet lesz, ha e tűz lángra gyúl.

  Elhangzott Jobbágytelkén a falunap alkalmából 2008. augusztus 10-én

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +12 (14 szavazatból)
 18. Kedves Balfék!
  Én már most tudom, hogy vanIsten!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +3 (3 szavazatból)
 19. Megkeresztelkedtek már sokan István király előtt is
  István király katolikussá tette Magyarországot, nem keresztyénné
  Az országot meg Jézus Krisztusnak kellett volna felajánlani, és cak Hozzá/Istenhez kéne imádkozni

  A koronából meg ne csináljunk bálványt

  Ézs 42,8 Én vagyok az Úr, ez a nevem, és dicsőségemet másnak nem adom, sem dicséretemet a bálványoknak.

  2. Ézs 48,11 Enmagamért, enmagamért cselekszem; mert hogyan szentségteleníttetnék meg nevem?! És dicsőségemet másnak nem adom.

  “Az ember szíve bálványgyár”
  Kálvin

  Aki a Bibliát naponta nem olvassa, az hisz, de nem tudja kiben
  Olyan ez mintha feleségül vennék valakit akit nem is ismerek
  Isten a Bibliában jelenti ki magát
  A földi egyház nem azonos Krisztus egyházával, aminek Ő a papja
  Ő a vőlegény a Lelki egyház(a megtértek) a mennyasszony

  Aki nem a Biblia Istenében hisz, az lehet hisz az egyházában, de az nem üdvözítő hit

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +12 (12 szavazatból)
 20. hatarontuli Krisztust koveto magyar vagyok es tavaly ugy dontottem, hogy benyujtom a kerelmet a Magyarallampolgarsag visszaigenylesere, de olvasva ezt a cikket es magat a torvenyt ugy dontottem, hogy nem kerek ebbol nem akarok Istentagado, Istenkiserto es szellemi ongyilkos magyar allampolgar lenni

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +11 (13 szavazatból)
 21. miezittenkérem?
  2012. január 10. kedd
  09:08
  Válasz véleményem a fenti hozzászóláshoz :
  Eljutott hozzám is még annaó 2010-ben a John Sago magyarországi próféciáinak hanganyaga. Sehol nem hallottam benne Orbán Viktorról. Ezt nem tudom miért gondolják némelyek, de lehet, hogy néhányan félre értelmezték, ezt vélték kihallani, és így adták tovább, de ilyen nem hangzott el. A próféciák, amelyeket az országunkra mondott, egytől-egyig mind feltételhez kötöttek voltak és nem feltétlen próféciák. Sokan nem tudják mi a különbség a kettő között. A lényeg röviden, az én eddigi Bibliai ismereteim szerint: Ha feltétlen prófécia nem teljesedik be, akkor a próféta a felelős ezért, és hamis prófétának minősül az ilyen próféta, és Isten ítélete utoléri előbb utóbb! Ha viszont egy feltételhez kötött prófécia nem teljesül, akkor a feltételeket nem teljesítők a felelősek, és nem a próféta. De szerintem ezt valószínűleg Soós Péter is tudta, tudhatja, gondolom én.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (1 szavazás)
 22. Eddig az élt az emberek tudatában, hogy az egyház és állam szétválasztásra
  került. Értelmezésem szerint ez a lelkiismereti szabadság is egyben.
  Én sajnos még mindig nem értem, hogy melyik egyház, melyik államtól
  van elválasztva.
  Most kezdem megérteni a régi vasutas viccet, amikor még a jegyeket
  lyukasztották. A retúrjegyre oda egy és vissza ismét egy lyukasztás
  kellett. Mivel a jegyvizsgáló csikkantója 2 lyukra volt alkalmas, előfordult
  tévedés az első jegyvizsgálatkor. Meg is oldotta a kalauz, azegyik mellé
  odairta EZ A LYUK NEM LYUK.
  Elnézést a példáért. Távol áll tőlem bármely vallási meggyőződéssel
  való gúnyolódás.
  De hát mi van? EZ A VALLÁS NEM VALLÁS, MERT NEM GÉPELTÉK
  LE EGY SZÖVEGBE?
  Ilyen a FIDESZ-KDMP “magukfajta” demokráciája!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +4 (6 szavazatból)
 23. Hm… mi is a különbség Isten és orbánviktor között?
  Isten nem képzeli azt, hogy ő orbánviktor.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +8 (10 szavazatból)
 24. Ez így nagyon gáz. Erre nem is gondoltam. Köszönöm a szerzőnek a pikkelyek lehullajtását a szemeimről.
  “megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket.” (János ev. 8:32)
  A H.gy. vezetői ezt tudják? Merthogy a hívők nem, az tutti.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +6 (8 szavazatból)
 25. Szerintem Soós Péter írása szőrszálhasogatás! Akik megszerkesztették az alapvetést, nem rendelkeztek komoly igei tudással, megkockáztatom, nem is újjászületett keresztyének, ezért tömören általánosságban és pongyolán fogalmaztak. Brüsszel is támad, nekik sokkal liberálisabb elképzelésük volt az alapvetéssel kapcsolatban! A cikkből nem derült ki, Soós Péter milyen alapvetést szeretne. Talán olyat, mint Brüsszel??? Egy lelkipásztortól nem ezt várná az ember! Fogadja el az alapvetést, legyen elismert egyház, úgysem fogja senki ellenőrizni később! Ezután elismerve végezze el azt a feladatot, amire Krisztus elhívta!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: -12 (16 szavazatból)
 26. dajci
  2012. január 10. kedd
  20:42
  Válasz vélemény :
  Amit te ajánlasz, az maga a sunyiság, és megalkuvás, jellemtelenség! Ez a magyarság többségének fő problémája. Szerinted hogy lehet hiteles egy lelkész, ha közben jellemtelen és megalkuvó utat választ ? Jézus azt tanította: “A ti beszédetekben legyen az igan az igen, és a nem az nem ! Ami ettől eltér, az a gonosztól van !” Tehát Jézus az egyenes, egyértelmű állásfoglalást képviselte és tanította követőinek. A sunyiság, a kétszínű helyezkedés az nem méltó jellemvonás egy őszinte Jézus követő számára ! Egyébként Soós Péter cikkében egyértelműen benne látom a cikk végén, hogy ő milyen Alaptörvényt lát helyesnek !

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +8 (10 szavazatból)
 27. dajci!

  Te alapjaiban nem érted az egészet!
  Ez az ember éppen elég bölcs ahhoz hogy nem az konkrét
  hitvilágát,akarja favorizálni és netán” Nemzeti hitvallássá” tenni,
  Hanem értve az Istentől kapott szabad akarat elvét, a szabad lelkiismeretből
  választott hit világában akarja az embereket hagyni!
  Magyarul semmiféle hitvallásnak nincs helye egyetlen társadalom
  alaptörvényében sem!
  Ebből fakadóan elvárom azt a szabadságot magamnak, hogy ne Orbán, ne Semjén, se Hoffman Rózsa se egyetlen plebános, ne mondja meg nekem hogy kiben hogyan kell hinnem!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +10 (12 szavazatból)
 28. Ha Pál apostol így gondolkodott volna, mint Ti. akkor most egyikünk sem lenne hívő! (Ő is sunyi volt amikor azt mondta: zsidónak zsidó, görögnek görög)
  Athénban az Aeropágoszon,vagy a pogány oltárok között, ahol meglátta az “ismeretlen istennek” oltárt, mi járhatott Pál fejében?
  Azért szakad a keresztyénség ezer darabra, mert a teljes evangéliumi hívők sem egységesek, nem tudnak összefogni, mindenhol szakadások vannak, mert a pásztoroknak olyan tiszta látásuk és vezetésük van, hogy csak na!!!!
  Kiskirályok a kis gyülekezetükben, mindenki tévúton jár, csak ők nem! Van “szerencsém” ismerni ezt a folyamatot! Ennek a “minipápa” képződésnek véget kell vetni!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: -3 (9 szavazatból)
 29. Ha látjátok a jeleket, emeljétek fel a ti fejeteket,mert elközelget a ti váltságtok!
  Lehet nem pontos az idézet, de a lényeg: nincs semmi baj! Vissza jön Jézus Krisztus a mi megváltonk és akik újjászületett hívők azok mennek vele ill.megyünk fel a Mennybe!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +4 (4 szavazatból)
 30. dajci!
  Jól látod a gyülekezetek állapotát,de szerintem nekünk nem feladatunk, hogy véget vessünk ennek! Isten majd véget vet neki ha úgy gondolja. Lásd Saul 2 év Istennel, 38 elvetetten nélküle! Vagy Gedeon vagy?

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: 0 (4 szavazatból)
 31. ha figyelmesek vagyunk mindarra amit a Biblia ir az utolso idokrol , nagyon konnyen rajohetunk arra, hogy mindez nem Orban Viktor urnak a talalmanya , hanem egy nagyon jol kigondolt terv szerint folyik minden csak eppen Magyarorszagot vallasztottak most ki kiserleti alanykent es ha lenyelik ezt a ‘keresztenyek’ akkor belehet vezetni Europaban es igy tovabba az egesz vilagra

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +4 (6 szavazatból)
 32. miezittenkérem?

  Kedves Hazafi!

  Egy mondat az előttem lévő levélből, amiből már idéztem:

  “Isten kijelentette John Segoe apostolnak, hogy hat hónapon belül, azaz 2010 januárja és júniusa közti időszakban megszabadulunk minden adósságunktól.” – itt hol van a feltétel? Sehol…

  A levélben egyébként háromszor néven nevezik Orbán Viktort, mint Istentől kiválasztott vezetőt Magyarország számára, Segoe-ra hivatkozva. Ha valaki hazudott a nevében, hát akkor világosságra kellene hozni, ki követte el a bűnt.

  Én nem hallottam személyesen Segoe próféciáját, de nálam van egy körlevél, amit annak alapján küldtek körbe. És ez a levél elég súlyos.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: 0 (4 szavazatból)
 33. miezittenkérem?
  2012. január 11. szerda
  09:04
  Válasz :
  Hallottam a levélről, bár nem láttam, viszont nagyon nagy baj, ha nem igazságot tartalmaz, csak féligazságot, vagy hazugságot. Én a hanganyagokat hallottam, amelyben sehol nincs megnevezve Orbán Viktor, tehát a levél tartalma e tekintetben nem igaz. Az anyagi helyreállásról valóban prófétált, de a megtérés és “Keressétek először Isten országát, és annak igazságát, és minden megadatik néktek ráadásképpen!” tartalmú Ígével összgezhető feltételek alapján. Erről az általad említett levér írója elfelejtette tájékoztatni a levél címzettjeit. Sajnálom, hogy hazug félretájékoztatás kering, ami nincs leellenőrízve, így sokakat megmérgez. Üdvözlettel: Hazafi

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +2 (2 szavazatból)
 34. Kivalo elemzes.
  2-5 ev tavlatba elore tekintve ezek az intezkedeseket (a legrosszabb diktaturak emleket idezo, nem jogallami es demokratikus) nagy valoszinuseggel a tarsadalom el fogja utasitani. Ez pedig a vallas, mint intezmeny teljes elertektelenedesehez vezet.
  Igy a nagy anyagi aldas, amit most a partszeker tolo egyhazakra szall, lesz az atok, mely a vegzetuket hozza. Amikor kiderul, hogy a milliardokbol mennyi is kerul vissza a partkasszaba, az adofizetok nem lesznek elragadtatva es egy totalis allami tamogatas megvonas formajaban reagalhatnak.
  Talan a Hit Gyulekezete a kivetel, mert ok adomanyokbol tartottak fenn magukat idaig is. Persze a mostani sulyos elszamolasi kotelezettseg nelkuli adoforintok valtoztathatnak az eddigi alapokon naluk is.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: -3 (3 szavazatból)
 35. Kedves Yicaak-Bacs Yeremiah!
  Koszonom verset Hala telt szivvel!!
  kerem az O.-rokkevalot legyen felto gondoskodassal Onnel es egesz hazanepevel mindorokke!!!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +3 (5 szavazatból)
 36. Izsak-Bacs Jeremias

  Felkerült Orbán Viktor a modernkori diktátorok listájára – fotó!

  http://www.pecsistop.hu/belfold/Felkerult-Orban-Viktor-a-modernkori-diktatorok-listajara—foto/983488/

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (1 szavazás)
 37. miezittenkérem?

  @Hazafi: akkor elnézést, hozzám sajnos egy hamisítvány jutott el, az eredeti hanganyag fent van valahol a neten?

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: 0 (0 szavazatból)
 38. Kedves mindenki! És mi lesz a magamfajta ateistával, akit gyermekkori buzgó római katolikus neveltetése tett hithű atesitává?

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: 0 (2 szavazatból)
 39. talalom, 2012. január 11. szerda 22:00

  vigyáznod kell, hogy vissza ne hajtsanak (kényszerítsenek) az anyaszentegyház kebelére :-))

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: 0 (2 szavazatból)
 40. talalom
  2012. január 11. szerda
  22:00
  Válasz :
  Kedves Talalom !
  Hogy veled mi lesz ? Hááát …? Számodra van egy jó hírem ! Isten Téged is személyesen szeret, és személyesen meghívott az Ő országába !!!! – de oda nem a vallás útja vezet, éppen ezért csalódtál. Nem is csoda. A fenti cikk éppen eme vallás és az egyéb vallásosság hazugságairól rántja le a leplet. Ha szívedből őszintén akarod Istent megismerni, és ezt kéred is a számodra ismeretlen Istentől, akkor Ő is közeledni fog hozzád, sőt Ő maga fog megkeresni Téged, de Ővele soha nem tudsz a vallásosság útján találkozni, mert Ő azon az úton sohasem jár. Van Istennek egy saját útja, amelyen Ő mindig jár, amelyen biztosan megtalálhatod, megismerheted őt. Ez a megismerés mindig személyes, intim, és a szív mélyén történik meg. Ha ez megtörténik, attól kezdve soha nem leszel vallásos, hanem Isten gyermeke, egy új ember, aki belül mássá lett. Az útnak a neve, amelyen Isten jár : Jézus. Ő az Út, az Igazság és Ő az Élet ! Ha ezt az utat megtalálod, akkor Istennel fogsz találkozni, és nagyon nem fog többet érdekelni téged egyetlen vallás sem. Sőt írtózni fogsz a vallásosságtól! Ezt azért tudom, mert velem is éppen így történt. Ne add fel ! A hozzászólásod jelzi, hogy tudni akarod az Igazságot, és ez jó jel! Ne feledd: Isten szeret Téged, mégha nem is hiszed most még el! De ez így van ! Baráti üdvözlettel: Hazafi

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +4 (6 szavazatból)
 41. Hazafi, 2012. január 11. szerda 22:27

  így van, ámen

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (3 szavazatból)
 42. miezittenkérem?
  2012. január 11. szerda
  20:14
  Válasz : Kedves miezittenkérem?
  Tőlem nem kell elnézést kérned, nem engem cikiztél, hanem a cikk íróját. A hanganyagokra visszatérve : Nem tudom, hogy a neten fent van-e. Szerintem valahol biztosan meg tudod találni, ha nem is az egészet, bár nincs ötletem, hogy hol keresd. Én CD-n kaptam kölcsön valakitől, de volt amit helyszinen élőben is hallottam. Üdvözlettel: Hazafi

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: 0 (0 szavazatból)
 43. 12.
  A tíz szarv pedig, a melyet láttál, tíz király, olyanok, a kik még birodalmat nem kaptak; de hatalmat kapnak mint királyok egy óráig a fenevaddal.
  13.
  Ezeknek egy a szándékuk; erejöket és hatalmokat is a fenevadnak adják.
  14.
  Ezek a Bárány ellen viaskodnak, és a Bárány meggyőzi őket, mert uraknak Ura és királyoknak Királya; és az ő vele való hivatalosok és választottak és hívek is.
  15.
  És monda nékem: A vizek, a melyeket láttál, a hol a parázna ül, népek azok és sokaságok és nemzetek és nyelvek.
  16.
  És a tíz szarv, a melyet láttál a fenevadon, ezek MEGGYŰLÖLIK A PARÁZNÁT, ÉS KIFOSZTJÁK ÉS MEZÍTELENNÉ TESZIK, ÉS ESZIK ANNAK HÚSÁT, ÉS MEGÉGETIK ŐT TŰZZEL.
  17.
  Mert az Isten adta azoknak szívébe, hogy az ő szándékát cselekedjék, és egy szándékon legyenek, és adják az ő birodalmukat a fenevadnak, míglen betelnek az Isten beszédei.
  18.
  És az asszony, a melyet láttál, ama nagy város, a melynek királysága van a földnek királyain.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (1 szavazás)
 44. Jelenések 17

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: 0 (0 szavazatból)
 45. Rhode!
  ezsau,;-eredetiben olvashato itt;
  Sanhedrin Gadol,;- Hala’ha; ” Ani Anokhi”………….!!
  -”en vagyok az UR,az Atyaid Avra’am,Yaacov;Yichaak I.-stene!
  elotted mas isten,balvany nincsen mint az UR!”-

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: 0 (2 szavazatból)
 46. Nagyon értékelem a szerző, Soós Péter tisztánlátását, megalkuvás-mentes gondolkodását, hűségét a Szentíráshoz, és cselekvő tettrekészségét, amellyel próbálja az emberek szemeit felnyitni, hogy lássanak, ne csak nézzenek! És mindezért hálát adok a jó Istennek, aki így is próbál minket észhez téríteni, hogy lássuk meg a különbséget a hamis (sátáni) és igaz (Istentől jövő) között!
  Kedves olvasók, sajnos mindezek megírattak már több ezer éve, és most a szemeink előtt zajlik le mindaz, amit az akkori hívő emberek lejegyeztek Isten szavaiból. Külön örültem, hogy a tízparancsolatot is megemlítette, és azt a tényt, hogy milyen erőszakot szenvedett Isten törvénye a pápaság által, amikor -többek között- a negyedik parancsolatot is megváltoztatta, amely eredetileg a szombat megünneplését rendelte el, és ezzel a tettével is mintegy kérkedve mondván: “nagy a papság hatalma, hogy még az Isten törvényét is megváltoztathatja”.
  Sajnos fel kell készülnünk az ehhez hasonló “egyházi-politikai” önkényuralmi intézkedésekre, és úgy tűnik, hogy Magyarország ezek világméretű bevezetéséhez egy kísérleti telep a Vatikán számára, mivel itt minden feltétel adott ilyen intézkedés-sorozatok végrehajtásához: egyházi irányítású párt a hatalomban és kellő hatalmi ambíciókkal rendelkező többségi vezetés…

  Pár sorban reagálnék az egyik hozzászólásra:
  A Sola Scriptura Teológiai Főiskolának nem a Hetednapi Adventista Egyház a fenntartója, hanem a Keresztény Advent Közösség, amely hitelvi okokból, éppen a cikkben is felvetett anomáliák miatt tudatosan nem kérte az egyházként való bejegyzését. Felismerték ugyanis, hogyha elfogadnák, akkor pontosan szembe mennének mindazzal, amit eddig a Bibliából megértettek, és tanítottak. Bár kis közösségről van szó, de úgy gondolják, hogy lelkiismereti kötelességük a vesztébe rohanó világ figyelmeztetése, és kiútmutató alternatívaként az egyedül igaz, élő Isten törvényeinek a tiszteletére való felhívás, és megmentő üzenetének a közvetítése.

  Lásd még: http://nepszava.com/2012/01/magyarorszag/nem-lesz-engedetlen-a-kereszteny-advent-kozosseg.html

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: 0 (2 szavazatból)
 47. II.Thessalonika 2:3.
  Ne csaljon meg titeket senki semmiképen. Mert nem jön az el addig, mígnem bekövetkezik elébb a szakadás, és megjelenik a bűn embere, a veszedelemnek fia,
  4.
  A ki ellene veti és fölébe emeli magát mindannak, a mi Istennek vagy istentiszteletre méltónak mondatik, annyira, hogy maga ül be mint Isten az Isten templomába, Isten gyanánt mutogatván magát.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (3 szavazatból)
 48. EGY Nagyon fontos dolgot itt Mindenki elfelejt!!!!!!!!
  Yeshua h’Nocri b’Nesaree,szuletett egy Zsido varoskaban,Zsido szuloktol!!
  mint minden -(azota is valtozatlanul)-zsido fiu gyermek korulmeteltetett-(Brith Mila)-es 13 evesen-(Vallasi ertelemben vett Nagykorusag kezdete)-Bar Mitsvah-t tartott a nYirushalaim-i Beith h’Midrash h’Kadosh-ban-(Fo-Templom), ahol a szulei -(Miryam es Yehoshue)-ennek alkalmabol egoaldozatul-(holocaust)- ket galambot aldoztak fel!!
  Yeshua h’Nocri b’Nesaree egy ZSIDO ferfi!!!!!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: 0 (2 szavazatból)
 49. Érdekes, hogy pont most tették fel a youtube-ra ezt a videót is: http://www.youtube.com/watch?v=1IAhDGYlpqY Jó kis igazságokat mond el arról, hogy mi a különbség a vallás és Jézus között.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (1 szavazás)

Írja meg véleményét!

 
KOHÁNYI TÁRSASÁG LÉPJEN BE!
AP VIDEÓ - HÍREK A VILÁGBÓL
AP VIDEÓ - HÍREK A VILÁGBÓL
Szabad Magyar Tv
Szolgálati közlemény

Felhívjuk vendégbloggereink és olvasóink figyelmét, hogy az alábbi vendégblogok némelyikének legfrissebb posztjai, ill. linkjeik technikai okokból, rajtunk kívülálló, a WordPress.com által bevezetésre kerülő változások következtében nem jelennek meg. Ezért az érintett blog-dobozkák egyelőre üresek. A probléma megoldásán az AN munkatársai dolgoznak. Addig kérjük a bloggereink és olvasóink megértését és türelmét.

Áthidaló megoldásként, a helyzet rendeződéséig itt is felsoroljuk a kárvallott blogok linkjeit, hogy olvasóik mégis el tudják őket érni az AN-ről is:


Az AN szerkesztősége.
2015.03.23.

RSS e-Vitae
RSS kanadaihirlap
RSS torokmonika
Videók

videos