Ronai and Ronai
AMERIKAI

Kertész Ákos: Az újjáéledő Horthy kultusz és a zsidók 2013. november 25. hétfő 18:27

 • Hozzászólások(170)
 • Print Friendly and PDF
 • Betűméret változtatás
Share
Kertész Ákos: Az újjáéledő Horthy kultusz és a zsidók

– Esszé –

A zsidó nép száraz ága

A magyar zsidók meglepően elnézőek Horthy Miklóssal szemben.

Meglepően? A helyzet azért ennél súlyosabb. Megdöbbentően.

Ez hogy’ lehet? Ez az ember közel hatszázezer magyar zsidó halálában sáros. Ez az ember a náci Németország Tigris tankjaihoz kötötte Magyarország rozoga szekerét, és a több mint félmillió zsidó mellett még minimum kétszázezer „fajmagyar” katonát küldött a halálba.

A kérdésnek, miért hiszik a zsidók még most is azt, hogy Horthy Miklós csak afféle szalon-antiszemita volt, és a zsidósággal tulajdonképpen gentleman módjára viselkedett, és Magyarország teljhatalmú vezetőjeként nem volt felelős semmiért, és mindenbe csak belesodródott, és mindennek mások voltak az okai (részben az antant, részben maguk a zsidók, részben a németek), az ad pillanatnyi aktualitást, hogy november 3-án egy újabb Horthy szobrot avattak Budapesten, ami ellen még az Egyesült Államok követsége is tiltakozott.

Eredménytelenül. November 9-én, amikor Európa polgárai a Kristallnachtra emlékeztek, Miskolcon könyvet égettek az újnyilasok. Radnóti Miklós verseit. A költő halálának évfordulója után pár nappal összetörték a meggyilkolásának emlékhelyén álló szobrát; 17-én fehér lóval vonult föl a véreskezű kormányzó híveinek tömege Horthy bevonulásának emlékére. Eddig. A sorozat, borítékolható, folytatódni fog.

Benedek István Gábor írónak a Mazsihisz égisze alatt megjelent drámai hangú tiltakozása mellett a Mazsihisz, a magyar zsidó hitközségek szövetsége is kiadott két lagymatag tiltakozást. Nem tudom, kinek a nevében. A holokauszttal a nácik nem csak a zsidó vallást gyakorlókat (hitközségek tagjait), hanem egyértelműen a zsidó fajt akarták kiirtani. Van olyan, hogy zsidó faj? Természetesen nincs. Az egész emberi nem (genus) egyetlen faj. Ez tudományosan bizonyított tény. Zsidó nép van, zsidó etnikum. És van zsidó vallás. A fajelmélet, minden genocídium ideológiai alapja, tudománytalan maszlag!

De az mindegy, hogy a halálraítélteket zsidó népnek, zsidóságnak vagy zsidó fajnak nevezik-e. A hóhérok hatmillió zsidón végrehajtották az ítéletet, ebből hatszázezer magyarországi születésű, magyar anyanyelvű, magyar zsidó volt. Horthy Miklós kormányzó alattvalója.

Zsidónak lenni sehol a világon nem fáklyásmenet, Izraelen kívül még ma is leginkább szerencsétlenség. És különösen nehéz zsidónak lenni Magyarországon, mert a magyarországi zsidó közösség Európa – talán a világ – legasszimiláltabb zsidósága. (Ezért nevezi a magyar zsidókat Randolph L. Braham, a világhírű holokauszt-kutató a zsidó nép „száraz ágának”.)

A zsidók asszimilációjának is, mint minden más társadalmi jelenségnek történelmi magyarázata van. Az 1848-as magyar szabadságharc bukását követő kiegyezés után (mely Magyarország és a Habsburg Császárság között jött létre 1867-ben, és megteremtette az Osztrák-Magyar Monarchiát), a független magyar közigazgatás alá eső területek lakosságának (összesen mintegy 17 millió) kevesebb, mint a fele tartozott a magyar etnikumhoz. Ezért a hatóságok minden eszközzel, csábítással, édesgetéssel, kiváltságok fölkínálásával, de fenyegetéssel, kirekesztéssel, jogfosztással is noszogatták a németajkú (sváb, szász, cipszer), a szlovák, a román, a szerb és a horvát kisebbséget az asszimilálódásra. Csakhogy a tizenkilencedik század nagy nacionalista hulláma a magyarországi nemzetiségek nemzeti öntudatát ugyanúgy fölszította, mint előtte a magyarokét, eszükbe sem volt beolvadni; egyedül az anyaországgal (akkor még) nem rendelkező, de állampolgárként frissen emancipált zsidóság hajlott az asszimilációra.

Ezért a magyarok keblükre ölelték a zsidókat, a „Mózes-hitű magyarokat”, zsidó-magyar sorsközösségről, közös szenvedés-történetről fantáziáltak, az egymillióhoz közelítő zsidó etnikum jelentősen megnövelte az alig nyolcmilliós magyarság jelenlétét a soknemzetiségű országban.

Mindezt a zsidóknak a szabadságharcban vállalt szerepe is indokolta. Első pillanatban a zsidóság az országban sokfelé csatlakozni akart a forradalmi, liberális eszmékhez. De a második pillanatban már, mint Magyarországon oly sokszor, 1848-ban is lángra kapott a szabadság első szellőjétől a magyar zsigeri antiszemitizmus. Ha szabadság van, akkor szabadon lehet ütni a zsidót! (A pogromokat a magyarság legjobbjai állították le, amikor az új kormány már oda bírt figyelni a polgári forradalom céljaihoz méltatlan jelenségre.) A zsidók először döbbenten és sértetten visszahőköltek, mégis később, főleg amikor a császár a Szent Szövetség nevében segítségül hívta az orosz cár kozákjait, a szabadságharc mellé álltak. Hiszen a zsidók nagy része az orosz pogromok elől menekült magyar földre. Ha utánuk jött az orosz, akkor nem volt kétséges többé, hol a helyük. A kirurgus szanitéc lett, a többi zsidó honvéd. Vagyis a zsidók egyszer bizonyítottak már.

Aztán elhagyták a pajeszt és a kaftánt, civilizált európai polgárként kezdtek kinézni, és megszerették a tréfli magyar konyhát, a tejfölös paprikás csirkét, a sertéspörköltöt és a bográcsgulyást, az abált szalonnát és a harcsapaprikást, tisztességesen megtanultak magyarul, az elszegényedett dzsentrigyerekek gazdag zsidó családokba házasodtak be, rangot hozva hozományul a pénzhez. A magyar irodalom és költészet leglelkesebb olvasói és terjesztői a lipótvárosi művelt zsidóasszonyok lettek.

A zsidók tehetségüket a „magyar hazának” adták, hatékonyan vettek részt a 19. század második felének nagy liberális föllendülése idején a gazdasági, a tudományos, a kulturális életben, és hősiesen helytálltak a frontokon is, az első világháborúban.

De jött a vereség és a trianoni döntés: a Habsburg birodalom fölosztása túlnyomórészt etnikai, nemzetiségi alapon. Mivel azonban a történelmi Magyarországon a nemzetiségek bizonyos régiókban keverten éltek, az úgynevezett „elcsatolt” országrészekben sok magyar nemzetiségű lakos is idegen közigazgatás alá került, viszont a szuverén Magyarországon már alig maradtak nemzetiségek, így nem volt tovább szükség az elmagyarosodott zsidókra.

Bűnbakra azonban annál inkább, mivel az önmagát másoknál mindig különbnek tartó nacionalista magyar társadalom képtelen volt a háborús vereség tényét földolgozni. Ezt a kognitív disszonanciát oldotta föl azzal, hogy másra mutogatva bűnbakot keresett. A vereség fölélesztette a „békeidők” liberális légkörében csak lappangó, „nem elegáns”, de nagyonis létező antiszemitizmust, mely a békeszerződés revíziójának szorgalmazása mellett Horthy Miklós fő ideológiája lett, kielégítve ezzel az ország területének megcsonkítása miatt sokkolt magyar tömegek lelki igényeit.

Itt álljunk meg egy pillanatra. Trianon óta a magyar közvélemény – szinte a mai napig és teljes egészében; tehát a retrográd tekintélyuralom hívei éppúgy, mint a liberális demokraták, a jobboldaliak ugyanúgy, mint a baloldaliak, a keresztények ugyanúgy, mint a zsidók, a burzsoázia is és a proletárok is – egyöntetűen vallják, hogy a békeszerződés ordítóan aljas és igazságtalan volt.

Csakugyan?

A kiegyezéssel megalakult Osztrák-Magyar Monarchiában Magyarország a birodalomnak Ausztriával egyenrangú társtulajdonosa lett, közösen nyomva el a birodalom területén élő összes többi népet, nemzetet és etnikumot. A Kárpát Lágerben a magyarság volt Ausztria kápója. A világháborúba, amely a világ imperialista újrafelosztásáért indult – bár az újrafelosztásból Magyarországnak geopolitikai helyzete folytán egy kapavágásnyi sem jutott volna – Magyarország óriási lelkesedéssel ugrott bele, de ez csak a magyar történelmi uralkodó osztály szárnyaló politikai ostobaságát dicséri.

Az első világháborúnak ezért Magyarország Ausztriával egyenrangú vesztese lett. A trianoni békeszerződés nem Magyarországot osztotta föl, hanem a Monarchiát. A határokat etnikai alapon húzták meg, hogy egy multinacionális föderáció helyett a Habsburg Monarchia helyén több szuverén nemzetállam alakuljon, ami – gondolták a győztes hatalmak –, kevesebb konfliktussal jár majd. Hogy ez jó ötlet volt-e, azon lehet vitatkozni. Azon is, hogy a határokat Magyarország részére kedvezőbben is meghúzhatták volna.

De ordító igazságtalanság a nemes magyar nemzetet nem érte. Az öntelt, xenofób, az összes szomszédját lenéző és megvető magyarság azt kapta, amit megérdemelt.

Az egzisztenciáját a közigazgatásban megtaláló magyar dzsentri réteget, a történelmi uralkodó osztályt személyes veszteség érte, az igaz. De a magyar parasztnak vagy a városi prolinak teljesen mindegy volt, hogy Kolozsvár, Sepsiszentgyörgy, Kassa és Szepesváralja, Eszék vagy Újvidék magyar közigazgatás alá tartozik-e vagy sem. De el lehetett hitetni velük, hogy a nyomorúságukat nem a retardált feudális viszonyok, nem az állampolgárt semmibe vevő, gőgös, urizáló, a hajlongó alázatot megkövetelő dzsentri-közigazgatás, nem a beígért földreform elcsalása, nem a karvalytőke harácsolása, nem a manipulált piacgazdaság, hanem Trianon, és a polgárosodásban élenjáró zsidóság okozza.

A „szörnyű” sérelem, az ország megcsonkítása a háborús vereség pillanatában hiába kiáltott bosszúért, csak bűnbakért kiálthatott.

Bűnbaknak pedig Horthy Miklós, frissen hatalomba került kormányzó, odalökte a sértett magyarságnak a zsidókat.

A vesztes háborút követő gazdasági csőd, a birodalmi adminisztráció összeomlása, az interregnum és zűrzavar a tengely országaiban mindenütt progresszív forradalmakat generált, így Magyarországon is. Először Károlyi Mihály gróf őszirózsás forradalmát, majd a Tanácsköztársaságot. Károlyi liberális demokratái és a Tanácsköztársaság (a „kommün”) magukat marxistának, kommunistának képzelő értelmiségi vezetői és megvadult terroristái között csakugyan aránytalanul sok volt a zsidó. Hiszen a polgárosult, több nyelvet beszélő, nagyobb műveltségű, szélesebb látókörű zsidóság mindig is hajlamosabb volt a progresszív eszmék befogadására, mint a nehézkes, a feudális viszonyok közül kimozdulni képtelen magyarság zöme.

Az a tény viszont, hogy Károlyi nem volt hajlandó aláírni a trianoni békediktátumot, az nem számított. Az sem, hogy később a kommün „Vörös Hadserege” volt Stromfeld Aurél parancsnoksága alatt az egyetlen katonai erő, amely körös-körül védeni próbálta a határokat az antant seregek nyomulása ellen, és az sem, hogy ezzel szemben a terrorista különítményeseivel bevonuló Horthy fogadta el készségesen a hatalomért cserébe a trianoni határokat – hogy aztán a következő pillanatban már álszent siránkozással és sértődötten telepanaszolja Európát a magyart (!) ért „rettenetes igazságtalanság” miatt. Semmi sem számított, amit le lehetett hazudni. Hiszen a magyart csak az árulás győzhette le, melyet a zsidók követtek el, a vereség után (!) kirobbantott forradalmak által. Hát világos! Mindent le lehetett nyomni a „nemzeti” lózungokkal átmosott agyú, porba-sárba ragadt, a retardált feudalizmus béklyóiban élő, elmaradott magyar tömegek torkán.

Zsidó örömök

A szerelem a magyarok részéről csak addig tartott, amíg a zsidókra szükségük volt, hitvány, számító módon hagyták faképnél a hűséget komolyan gondoló, s a partnerhez még mindig ragaszkodó társat. A hitleri Németországot tizenöt évvel megelőzve, a magyar parlament hozta meg Európa első politikai, kirekesztő zsidótörvényét, a numerus clausust. Korlátozni kellett az okos és szorgalmas zsidó fiatalok jelenlétét az egyetemeken, hogy ne lehessenek versenytársai a dzsentri vagy dzsentroid, piáló, nőző, kártyázó, párbajozó, s ezért siralmas előmenetelű magyar diákoknak. Ezzel a zsidók jelenlétét a magyar értelmiség és a középosztály köreiben is le akarták faragni.

A zsidók csak hápogtak. Ezt nem teheti velünk, hű magyar hazafiakkal a Magyar Haza, mondogatták, ez csak néhány gonosz antiszemita műve lehet. De ha már így történt, ennyit azért még ki lehet bírni.

Ó hogyne; az én nagyapám direkt örült, hogy a numerus clausus miatt az apám nem mehetett egyetemre, így aztán kénytelen volt átvenni a nagyapa üzletét. Minek akar egy rendes zsidógyerek történész lenni, mondta az öregúr, amikor átveheti az apja jól menő cukrászdáját? A nagy megalkuvás közben észre sem vették, hogy a numerus clausus az első faji alapon megfogalmazott zsidótörvény volt a modern Európában. Mert nem úgy fogalmaztak, hogy az izraelita vallásúak fölvételét kell korlátozni, hanem idegen népfajokról beszéltek.

A törvény célja, hogy „az ország területén lakó egyes népfajok és nemzetiségekhez tartozó ifjak arányszáma lehetőleg elérje (vagyis inkább: meg ne haladja!) az illető népfaj vagy nemzetiség országos arányszámát”. Bár a szöveg nem utalt a zsidóságra, a törvény végrehajtási utasításának lábjegyzetében külön nemzetiségnek tüntették fel a zsidókat.

De Klebelsberg Kunó kultuszminiszter a numerus clausus kapcsán mondott parlamenti beszédében félreérthetetlenül megfogalmazta a lényeget:

A törvényhozás “azzal a nyílt szándékkal” alkotta meg a numerus clausus törvényt, hogy “a zsidóságot fajnak jelentse ki. [...] Mert ha fajnak van egyszer minősítve a zsidóság, akkor nem lehet a fajtól menekülni úgy, mint – mondjuk – a felekezettől az áttéréssel, vagy a nemzetiségnél azzal, hogy az ember más nemzetiségűnek vallja magát.”

Vagyis a magyar törvényhozás Horthy Miklós kormányzóságának első esztendejében megelőlegezte a német nácik által csak másfél évtizeddel később bevezetett nürnbergi törvényeket.

Ezért Horthy nem felelős?! Ki volt a Magyar Királyság mindenható kormányzója 1920-ban? Horthy Miklós mint kormányzó a király helytartója volt. Születhetett olyan törvény, amelyet nem Horthy írt alá?!

És jöttek a további zsidótörvények harmincnyolctól kezdve szépen egymás után, nem vallási, hanem faji alapon, és a zsidókat kidobták a közhivatalokból, de azt még igazán ki lehetett bírni, aztán a magánhivatalokból, hát édes istenem, nem lehetünk magántisztviselők – nu, sag shon! – kirekesztették a zsidó művészeket a kultúrából, de minek akar egy zsidó színész lenni, nem igaz? – aztán elvették a vállalataikat, a műhelyeiket, a boltjaikat; na mondjátok már, egy kis tartaléka mindenkinek van, fő az, hogy pogrom nem volt, Kristallnacht nem volt, egyetlen zsidót sem lincseltek meg, a boltokat nem törték össze, a jog uralkodott: törvényesen lehetett a zsidóvagyont kisajátítani, a zsidókat a megélhetésüktől megfosztani; ezért terjedt el, hogy a magyar zsidók sorsa a náci Európában hála Horthy Miklós őfőméltóságának, akinek védelmező karjai között ringatózhatunk, még mindig mennyei, ne szólj egy szót sem, mert lehetne rosszabb is. És a zsidók álláspontja minden újabb gyalázatos, megalázó rúgás után az volt, hogy ne szólj egy szót se, lehetne rosszabb is.

És lett…

Ötven évvel később Budapesten, egy rohadtul hideg, szeles kora tavaszi napon hatan állunk meg, hat zsidó, három házaspár egy koncert után a kapuban, és szidjuk a rendszert, és szidjuk az időjárást, amikor dideregve azt találom mondani: „végeredményben eshetne az eső is”…

– Zsidó örömök… – szólal meg lakonikusan egyik asszony a társaságból.

És egyszerre törünk ki harsány röhögésben mind a hatan.

Érti ezt valaki, mondjuk, az izraeli barátaink közül? Ehhez a keserű öniróniához át kellett élni azt a sunyi megalkuvást, amiről szóltam. A gyáva belenyugvást azon az alapon, hogy végeredményben lehetne rosszabb is…

Hát lett!

És jött a hinaus mit uns! szindróma, az önemésztő zsidó antiszemitizmus. Mi tehetünk róla, hogy utálnak bennünket. Mert nem vagyunk elég szerények és jó modorúak. Mert a zsidó túl ügyes, és arrogáns, és nyomul, és hangos és – unter uns gesagt –, túl okos és tehetséges, és ötezer éves írásbeliséggel rendelkezik, satöbbi, és mindez megbocsáthatatlan.

És a zsidók annyira asszimilálódtak a magyar magatartásformákhoz, hogy ugyanazzal a sunyító, gyáva, alattvalói lelkülettel fogadták el a Hatalom újabb és újabb rúgását, mint a feudalizmusba ragadt magyarok, hisz amikor a magyar csendőrök puskatussal terelték be őket nyolcvanasával az Auschwitz felé tartó marhavagonokba, akkor is magyarnak érezték magukat, akkor is vitéz nagybányai Horthy Miklós védenceinek érezték magukat (erről biztos nem tud a mi drága kormányzó urunk!); és elhitték, mert el akarták hinni, hogy csak munkára viszik ki őket Németországba… munkára…?! a ma született csecsemőtől a nyolcvan éves aggastyánig…?! Hát persze – találtak erre is magyarázatot –, a mi érdekünkben, hogy együtt maradjon a család…

„Csak tartsunk be engedelmesen minden törvényt, minden újabb rendeletet és parancsot, így talán megúszhatjuk!” Sokan csak akkor ocsúdtak, hogy ez a taktika nem vált be, amikor már rájuk csapták a gázkamra ajtaját.

Hogy utána mit gondoltak, amikor már bezárult mögöttük a gázkamra ajtaja, azt nem tudjuk, az ott, az ajtó mögött már a nem ismert tartomány, melyből még nem tért meg utazó; the undiscover’d country from whose bourn no traveller returns, csak azt tudjuk, mit gondoltak a túlélők, de ők nagyon kevesen voltak.

Ezért a pesti zsidók, akik megúszták, nem autentikusak. Tudom. Én is pesti zsidó voltam. Amit mi végigcsináltunk, az se volt egy májusi sétagalopp. Gettó. Bujkálás. Hetekig a jéghideg szenespincében. Dunapart. Cipőket levetni, mezítláb a jeges hóba. Sortűz. Zuhanás a zajló Dunába. Óbudai téglagyár. Gyalogtúra a haláltáborok felé, ahová, idő híján nem jutottunk el, miközben sorra dőltek ki mellőlünk a szeretteink, sorstársaink, bajtársaink, sorra lőtték ki mellőlünk testvéreinket. De az nem azonos a rámpával. Mengelével. Se Mengele mindent eldöntő mutatóujjával, se Mengele doktor szikéjével. A gázzal. Az Appelplatz-cal. A kordéval, amin a gázból a tűzbe viszem a hullákat, akik között ráismerek eltorzult arcú anyámra, apámra, a haláltusától kicsavarodott testű, gyönge húsú húgocskámra…

1945. január 18. Idős házaspár vánszorog elő a ledöntött falú gettóból, fekete télikabátjukon virít a sárga csillag. Egy orosz katona magyarázza nekik, hogy vojna kapútt, nyemszki kapútt, nem kell már ez, nyugodtan letéphetitek, de a két öreg csak a fejét rázza.

– Még nem jött rá rendelet.

Ezzé lett a pesti zsidó. Ugyanolyan csúszómászó alattvalóvá asszimilálódott, mint a magyar.

Elnézést. Tulajdonképpen minden mondatom után oda kellene írnom, hogy tisztelet a kivételnek.

Hát tessék: tisztelet a kivételnek – még akkor is, ha kivétel fájdalmasan kevés volt.

Similis simile gaudet

A Magyarországot fölszabadító és egyben megszálló szovjet hadsereg szétverte a Horthy-Magyarországot mindenestül. Társadalmastul, adminisztrációstul, a huszonöt éves retrográd, feudális önkényuralom sovén nacionalista szellemével együtt.

Szálasi? Szálasi csak pont volt az i-n. Még csak nem is külön fejezet.

És negyvenöt után megcsillant egy polgári demokratikus, európai fejlődés reménye. Nem sokáig. Kitört a hidegháború. Sztálin a helytartói, Rákosi és a kommunista párt segítségével lefejezte ezt a zsenge demokráciát, és elkezdődött a negyven évig tartó váltakozó intenzitású bolsevista önkényuralom.

Azoknak a túlélő zsidóknak pedig, „akik a kivándorlás helyett továbbra is Magyarországot választották lakóhelyül – írja egy „lehar” fedőnevű Izraelben élő magyar újságíró (LEHARBLOG, Amerikai Népszava) –, rá kellett döbbenniük, hogy az új rezsim [már a demokratikus kísérlet is, a bolsevizmus meg pláne] első dolga volt kihasználni azt a tényt, hogy a háború alatt »nem sározódtak be a náci-nyilas eszmékkel«, ami alkalmassá tette őket az új rendben betöltendő kiemelt pozíciók elfoglalására. A felébredés 1953, Sztálin halála után többeket öngyilkosságba kergetett, vagy az ország elhagyására kényszerített, de a többség – köztük a zsidó vezetők is – a szovjetben az életüket megmentő felszabadítókon túl nem akarták észrevenni a rendszerben rejlő buktatókat, a bolsevista totális diktatúrát, a személyi kultuszt, a kirakatpereket, a politikai gyilkosságokat, a Gulágot.

A zsidó lakások bejárati ajtajáról eltűntek a mezüzék, és még a ‘70-es évek elején is előfordult, hogy a házasulandó pár a lakóhelyétől sok kilométerre merte csak vállalni a hagyományos zsidó esküvőt, ott állt a hüpe alá. Nagyon sokan a vallást is Auschwitzban hagyták, fiaikat nem vétették fel Ábrahám szövetségébe (körülmetélés). (…) Sajnálatos, de tény, hogy a vészkorszak után a magyarországi zsidók többsége megszűnt zsidónak lenni. (…)

Nem kell szépíteni, a magyarországi zsidók identitása ebben az időszakban magyar volt, sokszor magyarabb a magyarnál. S miközben az élet folyt a maga teljesen kiszámítható medrében, igyekeztük háttérbe szorítani az átélt, vagy átörökített emlékeket.

Hittük, a társadalomba történt beolvadásunk olyan tökéletes, hogy senki ember fiának eszébe sem jut kutakodni származásunk iránt. Elhitették velünk és mi – talán kényelmi okokból, talán mert tényleg nem találkoztunk antiszemita jelekkel – el is hittük, hogy a múlt történelmünk része, egy megismételhetetlen része.”

Azért idéztem ide lehar-t, mert amit mond, egybevág az én tapasztalatommal is. Már a Makra című regényemben – akkor még modell mögé bújva – az autonóm ember lehetőségeit kutatva, a saját diaszpóra létemről beszéltem. De írás közben is éreztem már, hogy itt az ideje nyíltan nevén nevezni a problémát, és szembenézni az asszimilálódott zsidó életélményével. Húsz évig írtam a Zakariást, abbahagytam, újra kezdtem, azt gondoltam, a zsidókérdésen túllépett a történelem, csak én ragadtam bele. Kit érdekel rajtam kívül, az én identitás problémám, hogy zsidó vagyok-e, magyar, mindkettő vagy egyik sem? De mire elkészültem a regénnyel, 1990-re, kiderült, hogy a probléma újra fájdalmasan aktuális, a magyar antiszemitizmus szédületes tempóban éledt újjá, és az addig lapuló nácik elővették az ágyneműtartóból a nyilas zászlót, és meglobogtatták a rendszerváltás szabad szellőjének első fuvallatában.

„Tévedtünk –írja a fent idézett lehar is –, és ennek első jelére a rendszerváltással egyidejű címerváltásra oda kellett volna figyelni.”

Az életveszélyes, múltba néző szimbolika, a Horthy kultusz már közvetlenül a rendszerváltás után újra éledt. Ezzel kereste már Antall József miniszterelnök és a jobboldali kormánykoalíció a feudális századok során elhülyített, mérgezett lelkű lakosság kegyeit, ezzel próbálta népszerűségét fokozni. Hazahozatták az ország-veszejtő Horthy Miklós őfőméltósága hamvait, és a családi birtokon a magyar állam és a kormányzat könnyes asszisztenciája mellett ünnepélyesen magyar földbe helyezték, ezzel rehabilitálva a véres-szennyes és végül a Szálasi tömeggyilkos hordáinak haláltáncos orgiájában végződő Horthy-korszakot.

Miért? Mert Horthy a nép körében, az asszimilálódott zsidókat, a túlélőket és a túlélők utódait is beleértve még mindig, fél századdal szégyenletes országlása után is népszerű volt. Mert Horthy nevével még mindig szavazatokat remélt szerezni az uralkodó jobboldali koalíció. Mert Horthy Miklós a magyar szívekben (a zsidó szíveket is beleértve) ÉLT, ÉL, ÉLNI FOG.

(Mint Lenin.)

Ha nem így lett volna, a zsidók szent haraggal verték volna miszlikre a hazahozott koporsót, fölrobbantották volna Kenderesen a zsidók tömeggyilkosának a ravatalát.

Ezzel szemben Horthy újratemetésén a síron ott volt egy sírcsokor, “a hálás zsidóság” felirattal, magyarul és héberül…

No comment – hogy Göncz Árpádot idézzem.

Horthy háborús bűnös volt, akit ki kellett volna végezni. Hogy úszta meg? Sztálin közbenjárására. Nem ellenőrzött források szerint Sztálin azért vette a védelmébe, mert a megbukott kiugrási kísérlet után az SS elrabolta a kisebbik fiát, ifjabb Horthy Miklóst (az idősebb, István, vadászpilóta volt és a Szovjet unió területe fölött lezuhant – a „hősi halál” kissé sántít, mert nem harccselekmény közben zuhant le, hanem balesetet szenvedett, bár ez nem akadályozta meg a schöngeist zsidókat abban, hogy megsirassák), és, az SS, ezzel zsarolta Horthyt, aki, a jellemét ismerve, akkor sem lépett volna semmit, ha a fiát nem rabolják el.

Megható nem? Morzsoljunk el egy könnyet legalább Sztálin elvtárs érző szíve emlékére. S utána gondoljuk végig: Sztálin despota tömeggyilkos volt, de nem buta. Tudta, hogy Horthy népszerű. Tudta, hogy ha kivégzik, mártír lesz, és ez megnehezíti a szovjet térhódítást Magyarországon. Sztálint nem az vezette, hogy Horthy végülis a nyár közepén, amikor a budapesti zsidók elhurcolása került volna sorra, leállíttatta a deportálásokat.

A leghitelesebb források szerint Horthy a budapesti zsidók deportálását azért állíttatta le, mert a brit és amerikai titkosszolgálat a tudomására hozta, ha nem akadályozza meg a további deportálásokat, háborús bűnössé lesz nyilvánítva.

Egy biztos: nem az a nagy zsidóbarát lelke vezette.

Az sem köztudott, hogy addigra már szigorúan csak a tizennégy budapesti kerületben maradtak meg a zsidók. Valamennyi elővárosból: Újpestről, Kispestről, Erzsébetről, Lőrincről, Csepelről, Budafokról minden zsidót elhurcolták.

De az a tény, hogy nem került a Nürnbergi Perben a vádlottak padjára a többi háborús bűnös közé, tovább gerjesztette körülötte a legendát, hogy végeredményben ártatlan volt, kényszer hatására cselekedett.

Pedig azzal, hogy a német megszálláskor nem mondott le, mert még akkor is ragaszkodott a hatalomhoz, mert képtelen volt hatalom nélkül elképzelni az életét, ernyőt tartott mintegy az Endlösung zavartalan lebonyolítása fölé. Az ő engedélyével állították a magyar közigazgatást a népirtás szolgálatába. Azzal, hogy a helyén maradt, azt a látszatot keltette, hogy minden törvényes. A zsidók vagyonát a gyalázat boldog kéjével elfoglaló magyar tömegek számára azt bizonyította, hogy a halálra ítéltek kirablása is törvényes. A zsidók számára azt az illúziót keltette, hogy mindent megtesz a védelmükben, amit tud. És az a tény, hogy a nyár közepén képes volt leállítani a deportálást, azt bizonyítja, hogy a kezdetektől megakadályozhatta volna, ha akarta volna. De nem akarta.

Horthy népszerűségének a magyarok és a jellemükben magyarrá lett zsidók körében egy oka van. Azzal a mosakodásával, hogy ő semmiről sem tehet, hogy mindenért más felelős, hogy csak a történelem sodorta szerencsétlen kényszerhelyzetekbe, pontosan kifejezte a mindent másra hárító magyar lélek igényeit. „Similis simile gaudet”, mondták már a rómaiak is. Minden zsák megtalálja a maga foltját.

Sztálin közbenjárásának a hatása még hatvan évvel a halála után is alakítja a magyar közéletet. A neonáciknak azt üzeni, hogy az egész magyar holokauszt törvényes volt, hiszen a kormányzót nem vonták felelősségre háborús bűnösként Nürnbergben. És ha nem volt háborús bűnös, feudális, klerikális, antiszemita diktatúráját jogosan tekintik előképnek az új diktatúra hívei, és a zsidók is csak a szépre emlékeznek, mint a régi slágerben, hiszen csak a szerencsétlen történelmi körülmények kényszerítették közreműködésre a mi kormányzó urunkat félmillió zsidó legyilkolásában.

És ha Horthy nem volt háborús bűnös, akkor az egész huszonöt éves ellenforradalmi korszak is rehabilitálható, és nem ítélhető el holmi „erkölcsi” alapon. És az alaptörvénybe beiktatható, hogy antiszemita az, aki a kelleténél jobban utálja a zsidókat – ahogy ezt a joviális magyar urak, az asszimilálódott magyar zsidók példaképei – állították kedélyeskedve a boldog békeidőkben.

És hát akkor miért ne állíthatnának szobrot Horthynak a nyilas református papok? Ez nem az első Horthy szobor, és garantáltan nem is az utolsó. Az elsők egyikét vörös festékkel öntötte le Dániel Péter ügyvéd, az a ritka magyar zsidó, aki tudta, hogy a bátor egyszer hal meg, a gyáva ezerszer, ki is üldözték Izraelbe, mert Magyarországon senki nem tartotta fontosnak, hogy kellő súllyal mellé álljon. És a szobrokat követik majd a Horthy Miklós terek, és Horthy Miklós utak, és Horthy Miklós körutak, és Horthy Miklós gimnáziumok, és Horthy Miklós kultúrpaloták.

Csodát kéne tennie a Teremtőnek ahhoz, hogy a mai magyarság és a magyarrá lett zsidók képesek legyenek ellenállni a gonosznak.

Montreal, 2013. november 23.

VN:F [1.9.3_1094]
Értékelés: 4.5/5 (131 szavazatból)
VN:F [1.9.3_1094]
Értékelés: +176 ( 246 szavazatból)
Kertész Ákos: Az újjáéledő Horthy kultusz és a zsidók, 4.5 out of 5 based on 131 ratings

 • Hozzászólások(170)
 • Print Friendly and PDF
 • Betűméret változtatás
Share

170 Reader’s Comments

 1. Érdekes azonban, hogy emailek irásakor a magyar helyesirási hibamutató aláhúzza pirossal, ahol hosszú “i” kell, és a magyar szókereső meg is adja a hosszú “i”-s változatot, amit nyomban be is lehet kattintani a rövid “i”-s változat helyett.
  Ezzel szemben az angol billentyűzet magyar kiosztása nem szolgál hosszú “i”-vel, én pedig vakarhatom a kopasz fejem búbját a számitógép efajta rejtélyei felől.
  :-)))

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (1 szavazás)
 2. Mike. Képzeld, nekem pedig az egyik gyermekem nagymamája cucliztatta Armstrongot kiskorában, és amikor Neil a Holdra lépett, ő volt az, akinek ezt megköszönte. Egyébként kiskorában egy nagy taslit lekevert Woody Allan-nek is, mert Woody állandóan azzal szórakozott, hogy meg akarta tanítani a pókokat két lábon járni, és ezért a többi hatot kitépte. Shalom :-)

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (1 szavazás)
 3. “vakarhatom a kopasz fejem búbját a számitógép efajta rejtélyei felől”
  kizárt dolog, hogy egy ilyen mondatot le tudjon írni valaki, aki csak az intereneten levelezgetve és skypolva szedi fel a magyar nyelvet.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: 0 (0 szavazatból)
 4. OK, mindenkinek nagyon hálás vagyok, hogy készek voltak ilyen kedvesen párbeszédbe egyedni velem, amit én a magam részéről nagyon élveztem, és szivből megköszönök minden egyes résztvevőnek.
  Nem is hittem volna, hogy néhány nappal ezelőtti kis bejegyzésem Kertész Ákos cikkéhez ennyi okos és megfontolandó hozzászóláshoz vezetett volna.
  Most azonban az én részemről le kell zárnom ezt az érdekfeszitő vitát, mert sajnos nincs több időm rá.
  Mégegyszer nagy köszönettel és minden jót kivánva Nektek,
  Mike

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +2 (2 szavazatból)
 5. Én is élveztem. Minden jót.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (1 szavazás)
 6. egy hely van, ahol Mike a magyar nyelvet ezen a fokon elsajátíthatta úgy, hogy 40 évig egyáltalán nem volt magyar nyelvi környezetben. tippeljetek, na hol? :-)

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: 0 (0 szavazatból)
 7. Hol?
  És miért hazudna? ha az igazat mondja, akkor se tudjuk beazonosítani.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: 0 (0 szavazatból)
 8. Kedves Öreg Titán
  Engedek a csábitásnak és bevallom, hogy Ausztráliából irok, ahol már idestova harmincnyolc éve élünk (én magam másodizben).
  Előtte, mint már előbb mondtam, tiz évet töltöttem Izraelben, azelőtt pedig ugyancsak Ausztráliában kilenc évet, ahová egyedülálló tizennégy éves kamaszként érkeztem erősen asszimilált rokonokhoz különböző osztrák és olasz menedéktáborokban töltött hat hónap után.
  Az ausztráliai rokonoktól érkeztek meg a papirok először, igy Ausztráliában kötöttem ki Kanada helyett.
  Ausztráliában hamarosan leérettségiztem és a szövetségi pénzügyminisztáriumban kaptam mindjárt állást, miközben közgazdaságtant és matematikát tanultam az egyetemen.
  Itt 1975-től évtizedekig nagy gyárak vezetésével foglalkoztam, majd üzleti tanácsossá vedlettem az energia szektorban.
  Amikor megelégeltem az üzleti életet majd egy évtizeddel ezelőtt, visszatértem az egyetemre és két évvel ezelőtt ledoktoráltam nyelvészetben a mesterséges intelligencia nyelvhasználati követelményeinek terén, és ma is ennek kutatásával foglalkozok.
  Emellett sokat forditok mindhárom nyelvembe és nyelvemből.
  Rengeteg magyar irodalom és szótár ül a könyvtáramban az angol és héber irodalom, nyelvészeti és matematikai szakkönyvek és szótárak mellett, és ez igy volt mindig, még az internet beköszöntése előtt is.
  A magyar irodalom tanulmányozása és szeretete, és a szabatos fogalmazás művészete pedig központi fontosságú volt gyerekkoromban a családi körben, igy erre lettem nevelve és irányitva már kisfiú koromtól kezdve.
  Nem csoda tehát, hogy viszonylag könnyedén visszazökkentem a magyar nyelv használatába az internetnek köszönhetően akkor is ha csak rendszeresen olvasom, levelezek, forditok és skypolok.
  Amikor az ember egyszer jól megtanult egy nyelvet, az olyan mint a biciklizés: évtizedek után is ráülhet az ember egy biciklire és egy-kettőre vidáman elkezdhet bringázni, ha egyszer már megtanulta, hogy hogyan.
  :-)))

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +6 (6 szavazatból)
 9. Mike. ha ez valóban így van, akkor ez bámulatra méltó képesség. én még ilyen emberrel nem találkoztam a külhoni magyarság köréből.
  azt még mindig nem értem, hogyha ilyen lesújtó véleménnyel vagy Magyarországról és az itt élő emberekről, ahogy írtad, akkor miért foglalkozol onnan Ausztráliából a magyar-zsidó kérdéssel, egyáltalán a magyar kultúrával, irodalommal, a magyar nyelvvel? ha valakinek ennyire negatív a véleménye egy népről, egy kultúráról, akkor inkább elfelejteni próbálja, nem pedig ápolni a kapcsolatot.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +2 (2 szavazatból)
 10. Mike
  “Nekem más volt a tapasztalatom, még 1975-ben is, és nem hinném, hogy az irigység bármi szerepet is játszott volna benne, mert azt is tudtam volna.”
  .
  Na persze, azt is a rokonoktól.
  Félrevezető életre szóló következtetést levonni egy viszonylag rövid 1975-ös magyarországi kirándulásból azokkal szemben, akik azokat az évtizedeket Magyarországon töltötték. Nem voltak kevesen.
  .
  Úgyhogy: “Ne beszéljünk csacsiságokat.”

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: 0 (0 szavazatból)
 11. Ritka kivételes eset volt ez, kedves Öreg Titán. :-)))
  Belegabalyodtam ebbe a sorozatos hozzászólásba, mert élveztem a vitát egy témáról, ami nagyon érdekel.
  Az internet beköszöntésével a magyar zsidó sors és történelem beható tanulmányozása egy érdekfeszitő hobbivá vált számomra, és a lesújtó, negativ vélemények egyszerűen ennek az egyenes következményei.
  Úgy kezdődött ez, hogy öreg koromra, amikor már volt időm az ilyesmivel foglalkozni, meg akartam érteni a gyökereimet, a Svábhegytől és a Lipótvárostól kezdve vissza a családnevünk magyarositásához az első vilgháború kitörésekor, és onnan még távolabb, a 18. század Morvaországáig és Galiciájáig.
  Hogy felmenőim miért ragadtak Magyarországon a 19. század során, amikor ugyanazzal az erővel Amerikába is telepedhettek volna, mint sok más, náluk nyilvánvalóan jobb itélőképességgel rendelkező akkoriban Magyarországról elszármazott zsidó.
  Különösen pedig fel akartam fedezni, hogy pontosan mi történt velünk és egy nagy csomó meggyilkolt rokonnal a vészkorszak alatt, hogy voltaképpen miért is titkolták előttünk (húgom és én előttem) a szüleink zsidó mivoltunkat olyan görcsösen, és hogy mi tartotta a szüleimet Magyarországon, amikor a legtöbb sajnálatosan ottragadt magyar zsidóval szöges ellentétben kivándorolhattak volna a legnagyobb kényelemben a háború előtt bárhova a szabad világban.
  Az ilyen kérdésekkel kezdődött ez a hobbi, utána egyre mélyebbre ható tanulmányozáshoz vezetett.
  Közben elkezdtek felkérni segiteni forditásokkal magyarból és magyarba, miközben az angol és héber nyelv ismerete mellett a magyar nyelv ismeretét is pompásan hasznosithatónak találtam a doktorátushoz vezető nyelvészeti kutatásaimban.
  A magyar irodalmat jól ismerem gyerekkorom óta, Jókait, Adyt, Kosztolányit, Radnótit, Szerb Antalt, Márait, stb. máig is nagyon kedvelem, bár már évtizedek óta alig-alig találok alkalmat, hogy elmerüljek bennük, nem utolsó sorban mert az angol és modern héber irodalom gyöngyeit éppenúgy szeretem, ha nem jobban, és végül is nincs az embernek ideje mindenre.
  A kicsit másodkézi, provinciális magyar kultúra nem nagyon érdekel, a magyar parasztromatikától pedig egyenesen viszolygok.
  Társadalmilag és politikailag Magyarország undorit, és különösen viszolygok a magyar keresztény értelmiségtől és annak értékrendszerétől.
  Ennek következtében undorodom a magyarországi zsidószármazásúak életkörülményeitől, és egyenesen hányingert kapok attól, amit nekik nap mint nap tudatosan vagy tudatosság nélkül le kell nyelniük a származásuk miatt, elfogadni és belenyugodni abba.
  Nem utolsó sorban pedig nagy szomorúsággal és mérhetetlen sajnálattal tölt el, hogy ebbe a pöcegödrös viperafészekben kell elkallódni annyi jobb sorsra érdemes zsidószármazású fiatalnak.
  Ennyi.
  :-))

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (5 szavazatból)
 12. .
  .
  Kedves Mike !
  Írod valahol, hogy ott, odakinn, ahol laksz, az angolszász rendszer valahol kedvez, mert megvédi a zsidót is…
  Azért megkérdezném Tőled, hogy mindössze 40-50 ez előtt még a Ku-Klux-Klan nevezetű terror szervezet vágott hatalmas sebeket a híres amerikai demokrácia szép ábrázatján… – És nem is egy két éven keresztül, sok évtizeden át, soko ember brutális halálát követelve…
  Akkor azért valami ott sem stimmel. Mi garantálja, hogy nem tér vissza az, vagy egy fasiszta sötét korszak ???
  .

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: 0 (0 szavazatból)
 13. Proaktiv
  Honnan veszed, hogy “rokonoktól”?
  Talán egyáltalán nem rokonoktól, sőt?
  De persze lehet hogy igazad van.
  Az is lehet, hogy nem.
  Felőlem ugyan hihetsz abban, ami csak tetszik.
  Hogy egészségedre váljék!
  :-)))

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: 0 (0 szavazatból)
 14. Mike. Kérlek, ne vedd rossznéven a kételkedésemet, de egyszerűen nagyon nehezen tudok napirendre térni afölött, hogy egyáltalán lehetséges az, amit mondasz a magyar nyelvismereteddel kapcsolatban. Meg kell mondjam, nagyon járatos vagyok a többnyelvűség terén, beleértve a nyelvismeret elsajátításának különböző módjait is, de nem áll bennem össze a kép. A teljesen up to date szókincsed, szófordulataid, mondatszerkesztésed, nyelvtanod, egyszóval mindig újra megdöbbenek, hogy mindez lehetséges, hogy valaki ezt egymaga, mindennemű magyar nyelvi környezetbe való beágyazottság nélkül, puszta hobbiból ilyen szintre csiszolja? De legyen, íme egy rendkívüli ember. Ha ezt elfogadom, onnantól a többit már értem. Na de ezt? :-)

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: 0 (0 szavazatból)
 15. Kedves Horthomiglan Horthodiglan
  A Ku Klux Klan (KKK) az amerikai feketék leterrorizálást célozta meg az Egyesült Államok szakadár, úgynevezett déli államaiban, miután azok elvesztették az amerikai polgárháborút.
  Ezek az eredetileg rabszolgatartó déli államok az Egyesült Államok területének körülbelül egyharmadát tették ki.
  Ebben a térségben garázdálkodott a KKK egészen a hatvanas évek közepéig, amikoris az amerikai alkotmánybiróság, elnökség, a kongresszus és a szenátus óriási többségének nyomására az FBI és az amerikai nemzetőrség egyszer és mindenkorra véget vetett a garázdálkodásaiknak.
  Az amerikai rendszer távolról sem tökéletes, de természeténél fogva képes és mindig képes is volt folyamatosan és következetesen tökéletesiteni magát az alkotmány rendszeres és módszeres újraértelmezése által, ahogy újabb és újabb társadalompolitikai követelmények merültek fel az idő folyamán.
  Az amerikai alkotmány már több, mint kétszáz éve állja a helyét, és semmi ok kételkedni abban, hogy a jövöben is hűen fogja szolgálni az amerikai liberális demokrácia érdekeit..
  Ez most is kétségtelenül is igy lesz előbb-utóbb az amerikai államadósság körüli herce-hurca és bürokratikus paralizis eliminálásában.
  Amerika ma már rég túl lépett minden faj- és/vagy etnikum-alapú előitéletességen, sőt, a politikai korrektség időnkénti eltúlzásával már-már átesik a ló másik oldalára.
  Amerika nacionalizmusa a felvilágosodás elvein alapszik, teljesen semleges faji vagy etnikumi megfontolásokat illetően, és ez szöges ellentétben áll például a kelet európai országok etnikum- és/vagy nyelv-alapú, lényegében tekintélyelvű nacionalizmusaival, amik szinte természetszerűleg antiszemiták.
  Negyven-ötven év múlva Amerika népességének óriási többsége már nem fehér eredetű lesz, hanem dél és közép-amerikai, ázsiai és afrikai, és ennek következtében Amerika amúgy sem engedhet meg magának semmiféle belső konfliktust a különböző demográfiai szegmensei között.
  Közben rohamosan növekszik a vegyes házasságok aránya a különböző fajok és etnikumok között.
  A zsidóknál a reform és az (amerikai) neológ fiatalok zöme ma már WASP (Fehér, Angolszász, Protestáns) fiatalokkal házasodik össze.
  Ez az egész helyzet rendkivül kedvező a zsidók számára, éspedig összehasonlithatatlanul biztonságosabban, tartósabban és maradandóbban, mint a magyar zsidóság helyzete volt a “régi szép monarchiás békeidőkben”.
  A KKK maradványai pedig mára már teljesen jelentéktelenné zsugorodtak a déli államokban, miközben a biztonsági szervek rendkivül rövid pórázon tartják őket, mint ahogy a kicsiny náci-tipusú csoportulásokat is.
  Ma már egyszerűen nincs meg a társadalmi és politikai talaj Amerikában, ami lehetővé tenné egy sötét fasiszta korszak kialakulását.
  Ugyanakkor persze nincs módunkban azonositani a jövő méhében rejtőző meglepetéseket Amerika esetében sem.
  De a valószinűsége annak, hogy Amerika a belátható jövőn belül valami KKK-s vagy náci fasiszta országgá váljon, körülbelül annyi mint az, hogy a belátható időn belül egy tetőcserép essen a fejünkre, amint fel és alá sétálgatunk az utcán.
  :-)))

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (1 szavazás)
 16. Kedves Öreg Titán
  Nem olyan nagy kunszt az, mint aminek látszik.
  Az internet teljesen kiküszöbölte a távolságot, és a legfrissebb magyar nyelvű újságok, könyvek, rádió és televizió programok és videók csak egy kattintásnyira vannak még innen, Ausztráliából is, húszezer kilométerre tőletek.
  Közben a levelező partnerom, akivel hetente legalább kétszer hosszas párbeszédeket is folyatatok a skype-on, egy rendkivul magasan képzett, szuper-kultúrált és szuper-intelligens személy, egy nagyon magas állásban Pesten, aki rendkivül sokat segitett visszazökkennem a magyar nyelv rendszeres használatába.
  Azonban az biztos, hogy kell egy jó fej az ilyesmihez az én részemről is.
  :-))

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +2 (2 szavazatból)
 17. Amúgy pedig köszi szépen a kedves bókokat, kedves Öreg Titán.
  Nekem a nyelvérzékem a világ legtermészetesebb és magától értetődőbb dolga, és egyáltalán nem érzem, hogy esetemben valami különös teljesitményről lenne szó.
  A nyelveim szerszámok, amiket használat közben csiszolok.
  Folyamatosan és vég nélkül.
  De én már igazán épp eleget kotyogtam magamról, itt az idő befogni a csőrömet.
  Mért nem mesélsz most magadról is, a Te életedről?
  :-)))

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (1 szavazás)
 18. Nagyon sokan vannak, akik idehaza, magyar nyelvi környezetben élnek, s talán épp emiatt meg sem közelítik Mike nyelvhasználatának szintjét.
  Ahhoz elsősorban nem állandó nyelvi közeg, hanem igényesség kell. Ez az, ami oly sok honfitársunkból kétségbeejtően hiányzik.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (1 szavazás)
 19. Kedves Mike. Eszem ágában sem volt bókolni. Nem tudsz éjszaka aludni ott Ausztráliában? Látom, elég aktívan kommenteltél az ottani éjszaka során. Egyébként eszembe nem jut itt senkit sem a magánéletéről kérdezni, főleg olyasvalakit nem, aki a user neve alapján nyilvánvalóan nem kívánja felfedni a kilétét. Tőled is kizárólag olyan dolgokat kérdeztem, amelyek az általad elmondottak alapján számomra ellentmondónak tűntek. Aki szeretne engem jobban megismerni, az itt találja meg a facebook profilomat: https://www.facebook.com/titan.oreg
  Sok személyes infóra ott se számíts, mert úgy tekintem, hogy a gondolataimat osztom meg a nyilvánossággal, nem pedig a magánéletemet. Mindenesetre, ha bárkinek bármilyen személyes kérdése van felém, akkor azt javaslom, hogy ott tegye fel, ne offoljuk itt szét ezzel az AN-t.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: 0 (0 szavazatból)
 20. Igaz, elég az offolásból. Bye.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (1 szavazás)
KOHÁNYI TÁRSASÁG LÉPJEN BE!
AP VIDEÓ - HÍREK A VILÁGBÓL
AP VIDEÓ - HÍREK A VILÁGBÓL
Szabad Magyar Tv
Szolgálati közlemény

Felhívjuk vendégbloggereink és olvasóink figyelmét, hogy az alábbi vendégblogok némelyikének legfrissebb posztjai, ill. linkjeik technikai okokból, rajtunk kívülálló, a WordPress.com által bevezetésre kerülő változások következtében nem jelennek meg. Ezért az érintett blog-dobozkák egyelőre üresek. A probléma megoldásán az AN munkatársai dolgoznak. Addig kérjük a bloggereink és olvasóink megértését és türelmét.

Áthidaló megoldásként, a helyzet rendeződéséig itt is felsoroljuk a kárvallott blogok linkjeit, hogy olvasóik mégis el tudják őket érni az AN-ről is:


Az AN szerkesztősége.
2015.03.23.

RSS e-Vitae
RSS kanadaihirlap
RSS torokmonika
Videók

videos