Bartus László: Diktatúra vagy nem diktatúra 2013. július 7. vasárnap 21:16

Bartus László: Diktatúra vagy nem diktatúra

Kedvezzünk a kereszténydemokratáknak, induljunk ki abból, amit a Biblia tanít az emberről. Ennek kettős haszna lesz: akik nem hisznek a Bibliában, azok is olyan elméleti okfejtésben részesülnek, amelynek alapján eldönthetik a diktatúra vagy nem diktatúra kérdését. Másrészt ezúttal is egyértelmű lesz, hogy a kereszténydemokratáknak közük nincs se a Bibliához, se Istenhez, se egyéb máshoz, amely igaznak és szentnek mondatik.

Jelentős vita tárgyát képezi a magyar közgondolkodásban, hogy az Orbán-rendszer uralmi formáját minek nevezzük. Egészen pontosan: diktatúráról van szó, vagy diktatúrához vezető kormányzati stílusról, mások szerint „irányított demokráciáról”, a fából vaskarikáról, amelyet komoly ember akkor is kinevet, ha nem a kabaréban hallja.

Induljunk ki abból, hogy uralkodási formáról van szó, és – hogy Semjén Zsoltnak is örömöt szerezzünk – idézzük a Bibliából, hogy Isten az embert uralkodásra teremtette. Csakhogy nem egymás fölött való uralkodásra, hanem arra, hogy az ember uralkodjon a tenger halai, az ég madarai és a szárazföld állatai fölött. Azt a jogot kapta, hogy hajtsa az uralma alá a földet, de nem egymást. Arról a Biblia soha egyetlen szót sem szól, hogy ember uralkodjon másik emberen. Isten az állatok szívébe helyezte az embertől való félelmet, amikor az embert felhatalmazta, hogy uralkodjon felettük. De az ember szívébe nem helyezte a másik embertől való félelmet, ezért ember csak akkor uralkodhat a másik emberen, ha becsapja vagy elnyomja. Az államnak vannak Istentől rendelt funkciói, a jók jutalmazására és a gonoszok megbüntetésére, de szó nincs arról, hogy az állam, vagy az állam nevében egy ember uralkodjon bármelyik más ember, és annak lelkiismerete fölött. Ezt a jogot Isten nem Semjén Zsoltnak, nem Orbán Viktornak, hanem kizárólag önmagának tartotta fenn.

Ez az oka annak, hogy Isten nem hozott létre egyszemélyi vezetést Izrael népében sem. Kezdettől fogva prófétákat hívott el, akiket személyesen ő irányított. Soha nem állított egyetlen vezetőt Izrael népe fölé, hogy az saját belátása, képességei és akarata szerint uralkodjon a népen és más emberek fölött. A judaizmusban sincsenek egyszemélyes vezetők, nincsen zsidó pápa, s ennek ez az oka. Kizárólag bálványimádó vallásokban van egyszemélyi vezetés, mint amilyen Semjén Zsolt vallása is, de a kereszténységben például, amelyhez Semjén katolikus vallásának köze nincs, soha nem is volt egyszemélyi vezetés. A jeruzsálemi ősgyülekezetben és az apostolok által alapított újjászületett hívő gyülekezetekben soha nem volt egyszemélyi vezető. A zsidó közösségek mintájára vének irányították a gyülekezeteket, és karizmákkal rendelkező szolgálati ajándékok működtették őket, akik a „szellemi” egyház fejének, Jézus Krisztusnak voltak és vannak azóta is alárendelve. Péter apostol soha nem is volt a római gyülekezet vezetője, és soha nem is volt római pápa, a pápaság pedig nem kereszténység. Erre most ennél több szót nem kívánunk fecsérelni, az érdeklődőket emlékeztetjük csupán arra, hogy az igazi keresztények Semjén Zsolt elődeinek máglyáin vallották ugyanezt, mint „eretnekek”.

Isten mindig fenntartotta a jogot magának arra, hogy ő uralkodjon az ember fölött, és ő hozza meg a döntéseket az emberek életében. A Paradicsomban is jelezte, hogy ő a mindentudó Isten, jónak és rossznak ismerője, aki ezt a jogot továbbra is fenntartja magának. Az embernek szabad akaratot adott, hogy Istennek ezt a jogát és parancsát megszegje, fellázadjon ez ellen, de az nem Isten akarata, és viselnie kell annak következményeit. Márpedig annak következménye az ember megromlása, mert Isten nem úgy teremtette meg az embert, hogy mások fölött uralkodjon. Nincs meg hozzá a képessége és a joga, hiányzik a felhatalmazása, s hiányoznak azok a szellemi erők, amelyek erre alkalmassá tennék. Ez az oka annak, hogy Isten nem engedte meg az egyszemélyi vezetést sem Izraelben, sem az egyházban, mert ha az ember egyszemélyi vezetővé válik, akkor annak elkerülhetetlenül diktatúra lesz a vége. A Biblia használati utasítás az ember működéséhez a teremtő részéről. A bibliai antropológia világossá teszi, hogy az ember alkalmatlan arra, hogy egyszemélyben uralkodjék más emberek fölött.

Ennek oka az, hogy az ember nem képes hordozni azt a terhet, amely az egyszemélyi vezetőre hárul. Nem kapott hozzá képességet és hatalmat, ezért összeomlik és megromlik a mindenható hatalom súlyától. Isten az embert úgy alkotta meg, hogy tőle függő lény legyen. Az embernek át kell adnia a vezetést és az ezzel járó lelki-szellemi terhet Istennek, aki azt egyedül képes hordozni. Ha valaki egyszemélyi vezetővé teszi magát, akkor Isten helyébe lép, és Isten ellen lázad. Átveszi Isten szerepét, de nincs meg az ehhez szükséges szellemi és lelki erő, mert Isten azt nem adta meg az embernek. Ezért minden egyszemélyi vezető diktátorrá válik, mert csak így tudja fenntartani az illegitim pozícióját és elhordozni a felelősséggel, a mindenhatósággal és az egyszemélyi döntésekkel járó pszichikai terheket. Ezek nélkül összeroppanna azok súlya alatt. A Biblia a „tanácsosok sokaságát”, a fékek és ellensúlyok rendszerét ajánlja. Amikor valaki kiiktatja a kontrollt, akkor elindult a romlás útján. A kontroll hiánya automatikusan diktatúrát jelent, és a gyakorlatban is azt hoz létre. Nincs nagyobb veszély egy országra és a benne élő emberekre nézve, mint a korlátlan egyszemélyi vezető. Ez a legnagyobb lázadás Isten ellen, amely a legnagyobb pusztítást és átkot hozza egy népre. Magyarország ezt már néhányszor eljátszotta. A jobboldal csak kontroll nélküli tekintélyelvű rendszerekben tud gondolkodni a politikai katolicizmus ideológiája miatt. Ők átoknak tartják a szovjet megszállást, de Magyarország talán annak köszönhette állami létének fennmaradását, mert ha nem kerül az orosz érdekszférába, a holokausztért és a nácik oldalán játszott szerepéért könnyen lemondhatott volna területének megmaradt egyharmadáról is. Az újabb diktatúra ennek a veszélyét is hordozza. Az eltelt évtizedek azt bizonyítják, hogy ez az ország semmit nem tanult, és semmit nem változott. Isten büntetései kiszámíthatóak a nemzetek életében. Orbánnal a magyarok nagyon kihúzhatják a gyufát.

Mivel az ember érzi, hogy olyan uralmi területre lépett, amelyre nincs felhatalmazása, állandóan bizonytalanságban van, és a személyes hatalom elvesztésétől fél. Emiatt szükségét érzi, hogy az alárendelteket elnyomja, kontrollálja és terrorizálja. A királyság nem Istentől van. Bálványimádó vallásokban élő pogány országokban alakult ki. Isten nem akarta, hogy Izraelnek királya legyen, csupán a népnek engedett, amikor ők is királyt akartak, mint a pogány népek. Isten elmondta, hogy a király elnyomja, kifosztja őket. Ha nem istenfélő, akkor bűnbe viszi az egész népet. Az istenfélő királyok, mint amilyen Dávid volt, azért tudtak bölcs és jó királyok lenni, mert Istennek rendelték alá magukat, és Isten hordozta az uralkodás terheit. Ha ember uralkodik, akkor annak diktatúra, elnyomás, személyi kultusz és romlás lesz a vége. Isten ezt a „szellemi” egyházban soha nem engedte meg, és ilyen hatalommal az államhatalmat sem ruházta fel.

Nem tudunk mindenben Semjén Zsolt kedvében járni, ezért nem tudunk Szent Ágostontól, a világtörténelem legnagyobb eretnekétől és legkártékonyabb figurájától idézni, meg kell elégednünk a zsidó Jézussal, aki mindenben az ellenkezőjét mondta, mint Ágoston. Jézus azt mondta, hogy az ő országa nem evilágból való. És elmondta a különbséget, hogy Isten országában nem olyan uralkodási forma van, mint a katolicizmus által létrehozott evilági pogány államokban. Azt mondja, hogy a pogányokon uralkodnak az ő királyaik, akiknek hatalmuk van az alattvalók fölött, és azok mégis jótevőiknek mondják őket. De azt mondja Jézus, hogy ne így legyen köztetek, hanem aki közületek a legnagyobb akar lenni, az legyen mindenki szolgája. Az Isten országa fordított alapelven működik, mint az evilági pogány államok. Az a legnagyobb, aki mindenkit szolgál. Jézus azért mosta meg a tanítványai lábát, hogy ezt megértesse velük. Ez volt a teremtéskor az eredeti állapot, ilyennek teremtette Isten az embert. Isten uralma pedig nem olyan, mint az evilági pogány uralkodóké, például a katolikus államoké, amelyekben feudális elnyomás és totális lelki diktatúra az ideáltipikus minta, hanem Isten szolgál.

A Biblia eredeti mintája szerint az ember Isten uralma alá van vetve, mert Isten az, aki mindenkinél, még saját teremtményeinél is jobban megalázza magát, ezért alkalmas és méltó az uralomra. Az emberek pedig ezt felismerik és szeretetből követik. A tekintély az alázatból és a szeretetből származik. A példa Isten alázatára, hogy a fia meghalt a kereszten a bűnösökért és a bűnös emberek helyett. Ennél nagyobb alázat nincs. Ezért az eredeti isteni rendben Istent illeti az uralkodás joga, mivel a legnagyobb alázattal ő a legnagyobb. Az evilági minta viszont, a Biblia által evilág fejedelmének nevezett Sátántól van, aki uralkodik és elnyomja az embereket. Amikor emberek korlátlan hatalommal rendelkező egyszemélyi vezetővé teszik magukat, akkor minden alkalommal Isten ellen, a teremtés rendje, az ember isteni rendeltetése ellen lázadnak, és illegitim hatalmat bitorolnak. Az olyan állam, amely nem szolgál, hanem uralkodik, az olyan „egyház”, amely nem szolgál, hanem uralkodik, nem Isten országa, nem Isten rendelése szerint működik, még akkor sem, ha miniszterelnök-helyettese a Szent Ágoston-rajongó Semjén Zsolt.

Isten az embert saját képére és hasonlatosságára teremtette. Ezért az ember csak akkor lehet boldog, ha Isten uralkodik felette, és ő mindenki másnál kisebbnek tartja magát, megalázza magát és másokat szolgál. A megromlott emberi természet boldogtalanná és beteggé teszi azt is, aki jogellenesen és Isten ellen lázadva uralkodik, és azokat is, akik ezt eltűrik, akiket alattvalóvá tesz. Semjén egyháza maga is így épül fel és ezt a mintát kínálja a viágnak, amellyel a legnagyobb kárt és pusztítást okozza. Mindennek ellenkezőjét mondja, mint amit a Biblia állít. Igazi antikrisztusi vallás, amely a „keresztény Európa” jelszavával próbálja ezernyolcszáz éve elnyomásba dönteni a nemzeteket. A „keresztény-nemzeti” eszme, amelynek elemzésére hely hiányában ezúttal nem térünk ki, ezt szolgálja. Bálványokat, hamis tekintélyeket állítanak az emberek elé, hogy szolgasorsba döntsék őket. Vas és más ásványi anyagok a fontosabbak, mint az ember és az Isten. Szent Koronát és minden más állatságot kell imádni, és törvénnyel, börtönnel fenyegetik, akik a hamis tiszteletet, az ócska, üres pátoszt nem követik, akik nem akarnak bálványokat imádni. Aki a Bibliában hisz, az nem tiszteli és nem imádja a Szent Koronát, sem misztikus tiszteletben nem részesíti, mert emberi kezek munkája. Semjén olyan állatságokban hisz, amilyenekben akar, de azokat nem erőltetheti senkire az állam erejével. Ezek a jelenségek azért vannak, hogy ők uralkodhassanak az emberek lelkiismerete fölött, amit a Biblia határozottan tilt, és átokkal fenyeget. A bálványimádók átkozottak, a miniszterelnök-helyettes és miniszterelnök bálványimádók is azok.

Eredeti kérdésünkre visszatérve: mivel minden olyan egyszemélyi vezetés, amelyben a hatalmat valaki korlátlanul gyakorolja, Isten elleni lázadás, és a Biblia szerint kizárólag elnyomás lehetséges, ezért Semjén hivatkozási alapját elfogadva azt mondhatjuk, hogy minden olyan helyzet, amelyben a kizárólagos hatalom egy ember kezében összpontosul, aki mindenható Istenként hozza meg a döntéseit, amelyeket sem más emberek, sem más intézmények nem korlátozhatnak, diktatúráról beszélünk. Isteni, szellemi értelemben bibliaellenes, antikrisztusi, sátáni hatalomgyakorlásról van szó, és mivel Isten nem adott az embernek ehhez sem jogot, sem képességeket, hogy az ilyen hatalommal járó lelki terhet deformáció nélkül elhordozzák, ez a hatalomgyakorlás törvénytelen, illegitim, és nem végződhet másként, csak elnyomásban, diktatúrában és fasizmusban.

Az Orbán-rendszer teljes mértékben diktatúra. Tévednek, akik azt hiszik, hogy a diktatúra az erőszak alkalmazásával azonos. A diktatúra egy jogi helyzet, az erőszak pedig terror, amely megnyilvánulhat a diktatúrában, de nem feltétlenül szükséges. Ha lázadnak az elnyomottak, akkor erőszakba torkollhat. Akik demokráciának hazudják a diktatúrát, azok gazemberek, és felelősek azért, hogy a diktatúra létrejöhet, és eljuthat az erőszakig. Addig kell egy diktatúrnak ellenállni, amíg van bármilyen eszköz az alattvalók kezében, hogy a korlátlan hatalom kiépülését megakadáyozzák. Amikor Orbán azt mondja a buszon zötykölődve Tarlósnak, hogy nyújtsanak be egy javaslatot, és törvényt csinál belőle, az már a kiépült diktatúra. Amikor a pocakos, görbelábú törpe azt mondja szuszogva a parancsnoknak: „Nincs köztük kövér, az a halálom … pocakos tábornokok …”, azzal bizonyságot tett arról, hogy ez a felcsúti legény nem képes hordozni az egyszemélyi vezetés terhét, személyisége már súlyos deformáción esett át, elveszítette az önkontrollját, a valóságérzékét. Ez nem szimpla tahóság, hanem az illegitim uralkodás szellemi terhétől megzakkant diktátor beteg pszichéje, aki bármire képes.

A diktátor először azt akarja, hogy szeressék. Populista szövegei annak az elképzelt embernek szólnak, akit feltétlen híveként maga előtt lát. Minden szövege ugyanannak az embernek szól, és ezzel az elképzelt fantommal kell azonosulnia a diktátort szerető híveknek, majd a népnek és a környezetének. Aki erre nem hajlandó, az menekül, mint Fellegi Tamás, aki nem a Semjén Zsolt akoljából való, és nyilván pontosan tudja, hogy az ámokfutó istentelen és törvénytelen hatalmat bitorol, amelynek csak egy vége lehet: a pusztulás. A diktátor második lépcsőben azt akarja, hogy féljenek tőle. Orbán még nem tart itt: egyik oldalról szeretik a hívei, másik oldalról a hamis tekintélyét tisztelve tartanak tőle az ellenfelei. De ez nem elégíti majd ki, nem nyújt elég biztonságérzetet, mert Isten ellen lázadó pozícióját soha nem érezheti biztonságban. Ezért szüksége lesz arra, hogy aki nem engedelmeskedik, az fizikailag is rettegjen tőle.

Hatalomban csak olyan emberek tudnak egészségesek maradni, akik nem hiszik, hogy jogot kaptak az uralkodásra. Azok maradnak egészségesek, akik tudják, hogy szolgálnak, és minél magasabb szintre kerültek, annál jobban megalázzák magukat. Nem úgy, mint Orbán a dölyfös kézfogásaival, hanem úgy, mint Göncz Árpád. Isten meg is áldotta érte szép korral, Isten éltesse és áldja meg sokáig.

De ez a mi zsebdiktátorunk pusztulásba viszi az országot, és ezt az ellenzéke páholyból nézi. A történelem rendkívül súlyos ítélettel fogja sújtani őket, élen Mesterházy Attilával és Bajnai Gordonnal. Ahelyett, hogy frontálisan nekimennének a betegnek, és elkergetnék, amíg lehet, falaznak neki, és még a külföldi kontrollt és beavatkozást is gyengítik.

Diktátort választásokon még nem váltottak le. Csak megsúgom. Tisztességes ember diktatúrában rendezett választási komédiákban nem is vesz részt. Sem mint választó, sem mint választható.

VN:F [1.9.3_1094]
Értékelés: 4.7/5 (81 szavazatból)
VN:F [1.9.3_1094]
Értékelés: +98 ( 118 szavazatból)
Bartus László: Diktatúra vagy nem diktatúra, 4.7 out of 5 based on 81 ratings

648 Reader’s Comments

 1. Szenzor
  Az E2014- PM békejobbja nekem egy hallgatólagos felajánlásnak tűnik, arról, hogy ne féljenek, nem lesz elszámoltatás, csak távolodjanak el Orbántól. És azok, akik a rezsimet éltették, megint túlélik anyagilag és egzisztenciálisan, mint a kisnyilasok annak idején, utána max. ÁVÓ-sok lettek. Nézzük meg a Lezsák, Semjén-féle söpredéket.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +5 (7 szavazatból)
 2. Megette a fene a mi ellenzékünket.
  Bajnai azt hiszi, hogy egy ernyő alá tudja hozni a bal és jobbközépet, Mesterházy a majd egyszer miniszterelnök leszek-et próbálja előkészíteni, Gyurcsány meg a kabátlopási ügyből szeretne valahogy kikeveredni.
  Én meg elméláztam a Fidesz szétesési lehetőségén.
  A békejobb jó ötlet lett volna, de sokkal sokkal korábban, amikor még úgy ahogy fehéren lehetett volna Orbán védőszárnyai alól kibújni.
  A Fideszben egy tisztességes ember sincs.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +7 (9 szavazatból)
 3. bubu64.
  Lassan csak kibújik a szög a zsákból. Ez az ellenzéki tesze-tosza, igen is, meg nem is, az időjúzások mind nagyon gyanúsak. Mi el sem tudjuk képzelni azt, hogy a háttérben milyen alkuk vannak folyamatban.Ezek is mennek minden felé téríteni az embereket, ezeknek is csak a hatalom lebeg a szemük előtt. Igaz, sem Bajnai, sem Mesterházy ennyi aljasságra nem fog vetemedni, mint amennyit ezek évek óta produkálnak. Érthetelen, hogy az egyedüli gerinces embert (GYF) mindketten valamiért mellőznék. Ez szerintem egy háttéralku része. Minden esetre én sem szavaznék olyan pártra, aki egy ilyen gengszter bűnöző bandával lepaktálna, akár a vezzérrel, akár nélküle. A mai parlamenti csapatot tekintve nincs egyetlen olyan képviselőjük, akikről el tudnám képzelni azt, hogy egy új kormányt segítenék a jövőben. Azt viszont igen, hogy újabb erőt gyűjtenek a hatalmuk visszaszerzésére.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: 0 (6 szavazatból)
 4. Nekem annyira elegem van a sok narancsködös vakegérből, azt elmondani nem tudom, de egyet tudok, erről mindig is írtam, hogy velük osztozunk e hazán!
  Sőt, a jobbikos szimpatizánsokkal is osztozunk és éppen ezért mindig elborzadva hallgatom, hogy ők aztán mennyire magyarok – csak a történelmünket nem ismerik!
  Szóval nehéz dolog ez, mert kb. 3 millió magyarról van szó, a kintiekről most nem is szólva!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +4 (6 szavazatból)
 5. A fidess-kdnp-(jobbik) képviselők nem véletlenül jártak a csuti rezidencián a választás előtt. Az UDZRT az elmúttnyócévben azzal foglalatoskodott, hogy a képviselőjelöltek mogyorói megfelelő kezekbe kerüljenek, azóta is fáj nekik a szorongatás – ezektől várni a fidess megújulását kb. annyi, mint az elefántot tanítani magasugrásra.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +3 (5 szavazatból)
 6. norbert
  2013. július 16. kedd
  14:34
  +++++++++

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: -3 (3 szavazatból)
 7. Gyöngyi Péter

  norbert
  2013. július 16. kedd
  14:34
  “Igaz, sem Bajnai, sem Mesterházy ennyi aljasságra nem fog vetemedni, mint amennyit ezek évek óta produkálnak. Érthetelen, hogy az egyedüli gerinces embert (GYF) mindketten valamiért mellőznék. ”
  .
  Tudod, hogy az ennyi és az annyi aljasság között, mi a differencia, az ennyi.
  Tudod, ezen vitázom hónapok óta, hogy az aljas, az aljas.
  Márpedig Mesterházy és Bajnai aljas!
  És hogy miért? Mindegy, de mégis…..
  A hatalmukat, talán az- csírájában sem meglévő-
  elképzelésük meg nem megvalósítási lehetőségét féltik, mert érzik, tudják, hogy Gyurcsány mellett kvalitásaik eltörpülnek.
  Ehhez viszonyítva, az a legaljasabb, hogy mindezért és mindezek mellett, kockára teszik az ország biztonságát, természetesen a mi érdekünkben!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +3 (9 szavazatból)
 8. Csakén
  Igazad van. Velük osztozunk e hazán, de ők valahogy ezt nem veszik figyelembe. Ennek a kb. 3 millió embernek fát lehet vágni a hátán, még örül is neki. Annak ujjonganak, hogy ez a rezsim, azt a Horthy rendszert hozza vissza, amely egyenlő a cseléd, proletár és a kisemmizettek világával. Annak örülnek a cselédek, proletárok, kisemmizettek, hogy továbbra is azok lehetnek, sőt még jobban azok lehetnek. Én azért akkor sem fogok olyanokra szavazni, akik kezet fognak velük, a tolvajokkal. Az a 3 millió dolga, hogy mit csinál. Szavazzanak rájuk.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: -1 (5 szavazatból)
 9. Ildikó Rödönyi

  Az egyik fórumozó mai Mszp és E14 megállapodásával kapcsolatos jogos kérdéseit hoztam ide:

  “Megállapodtak az MSZP és az Együtt-PM szövetség vezetői a közpolitikai javaslataik összehangolásáról és a közös egyénijelölt-állítás szempontjairól.”

  Ezt a hírt csak bemásoltam, hogy aki nem jár a Klubráció honlapjára, az is itt megtalálja, de csak most kezdem olvasni, és ahogy haladok – még a teljesség igénye nélkül – az alábbi kérdéseim vannak:

  - Mi az, hogy a határon túli magyarok választójogát lezárt kérdésnek tekintik? Hogy ebben a határon innen élők hogy vélekednek, az őket se érdekli?

  - A jelöltállításról ők ketten állapodnak meg? Merthogy nem kéne előbb az összes, az összefogásba bevonandó pártot ehhez odahívni és őket is megkérdezni, neadjisten az ő jelöltjeiket is számításba venni?

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +3 (7 szavazatból)
 10. Ildikó Rödönyi

  Valószínű igaza van Gyurcsánynak abban, hogy a legrosszabb Bajnai és a legrosszabb Mesterházy is jobb Orbánnál.
  Mégis aggasztó, hogy míg az egyikük (Bajnai) betegesen erőszakos módon dirigál, megszabja a tárgyalások menetét, idejét, feltételeit, addig a karrierizmustól duzzadó másik (Mesterházy) engedelmesen megadja magát a látszatra szelíd, de kérlelhetetlen erőszaknak.
  Mintha Bajnaiban is egy megszállott diktátor veszett volna meg.
  Tudjuk, hogy eddigi hajlíthatatlan megnyilvánulásait a háttérből Juhász befolyásolta, az a Juhász, aki nemcsak Gyurcsányt és az elmúlt nyolc évet
  pocskondiázta, de a szélsőjobbal is kokettált. Ezzel az emberrel lép közös politikai térbe Bajnai, ezzel járja az országot, míg Gyurcsánnyal megtagadja az együttműködést.
  Nem sok reményre adnak okot az ellenzéki vezérek kirekesztő tárgyalásai.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: 0 (8 szavazatból)
 11. Napok óta nem értem rá követni a népszavát, viszont szeretettel küldöm minden normálisan gondolkodó olvtársnak a legújabb bonhomme-izmust:

  A dögkeselyű ivadéka

  Ötven éve már, hogy turulba születtél,
  Ötven év elszelelt, s dögkeselyű lettél.
  Húsunkat lerágod, s kiköpöd a csontot,
  Vérünket is szívod… Piócát ha mondok?…

  Tudja-e jó atyád, te turulpotyadék,
  Mi is vált belőled? Igazi mocsadék!
  Viszket-é tenyere? Elkenné a szádat,
  Hátha emberré válsz, te oktondi állat!?

  Vagy már rég feledte szülői fortélyát,
  S csak a négy fal között szégyelli purdéját?
  Avagy úgy van véle, hogy a kánya bánja,
  Csak sok pénzt fialjon néki még a bánya?

  Akárhogy is légyen, nem lesz majd jó vége,
  Ha egyszer felébred hazád birka népe.
  Nem hazudhatsz többé, nem hízol más zsírján,
  Parlagfű sem terem nertársaid sírján…

  S néked lesz-é sírod? Lesz-e majd nyughelyed?
  Hol lesz egy hant, ahol nyugalmadat leled?
  Vagy úgy, mint Oszamát, a tengerbe vetnek,
  Ahová híveid bizton nem követnek?

  Turulbanszületett, gondolkozz el ezen:
  Neved nem szerepel majd egy futballmezen,
  Stadionjaidat belepi a dudva…
  Bukott diktátor vagy; ezzel le lesz tudva

  Minden, ami rólad említésre méltó,
  A tankönyvekben sem lesz rólad egy szép szó,
  Sőt, ellenkezőleg: elrettentő példa
  Címén tanítják majd, amit mívelsz még ma,

  Sőt lehet, lesz olyan, aki majd azt vallja:
  Te voltál Benito inkarnációja.
  Öreg dögkeselyű, jobb lesz, ha belátod:
  Te sem forgathatod vissza a világot,

  Horthy s Mussolini kora nem tér vissza,
  Bár ma még van sok, ki szavaidat issza,
  De már egy év sincsen uralmadból vissza,
  S büszkén elmondhatjuk: Magyarország tiszta!

  Megújult, ledobta diktatúrád jármát,
  S újra álmodja a köztársaság álmát.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +6 (10 szavazatból)
 12. Most olvastam a Medián legújabb felmérését, tiszta ellentmondás az egész, miért nem kérdezi meg már valaki ezeket a felmérőket, hogy 52 százalék kormányváltást akar, akkor hogyan növelheti a Fidesz a népszerűségét?
  Lemaradtunk valamiről, hogy valaki más van kormányon, nem a Fidesz?
  A kormányváltó hangulat növeli a Fidesz népszerűségét?
  Vagy az elmegyógyintézetben kérdezték az ápoltakat és azok még úgy tudják, hogy Gyurcsány és az MSZP van hatalmon?
  Komolyabban:
  A napi árdrágulásoktól, a napi mutyiktól, a heti új adóktól, a heti 2x-i üzemanyagár emelkedésétől, az orvosi rendelőkben, kórházakban tapasztaltaktól, a faluban nem kapható cigi miatt nő a népszerűségük?
  Akkor itt nagyon nagy baj van a fejekben!
  Szegény Magyarország!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +9 (11 szavazatból)
 13. csakén 2o13.o7.18.o8.45.

  +++++++++++++++++++++++

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: -2 (4 szavazatból)
 14. csakén
  Már megbocsáss, de mit vársz mégis tőlük? A kedves vezető kitartottja mindegyik kutató, ennek megfelelően alakítják a százalékokat. Néha persze elfelejtenek körültekintőek lenni, és akkor becsúszik egy egy sor, ami érvénytelenné teszi a többit… Néha már arra gondolok, hogy ez szándékos.Hogy mint Kádár idejében, ránk bízzák,hogy mit olvasunk ki belőle,és észrevesszük e a tényleges mondanivalót.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +4 (6 szavazatból)
 15. Facebookról részlet:
  “Göngyi írta egy hozzászólásában:
  “Kis szösszenet a közvélemény kutatáshoz. Csöng a telefon, fiam felveszi. A szokásos kérdések: Melyik pártra szavazna ha hétvégén lenne a választás. Politikusok ismertsége. Ki a legszimpatikusabb, stb. stb…. Felsorolnak lehetőségeket. Fiam mondja Ő a DK-ra szavazna. Ja az nincs a listán. Neki Gyurcsány a legszimpatikusabb. Ja, az sincs a listán. Kérte akkor írják fel a listájukra. Jó akkor felírjuk.”

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +6 (8 szavazatból)
 16. csakén

  Van egy rossz hirem . Hogyan lehet ,hogy a többség kormányváltást akar ,közben meg növekszik a fidesz népszerűsége??? A válasz egyszerű: lásd Esztergom
  2010 önkormányzati. választások. Azóta sem birom sajnálni az esztergomiakat ( voltam esztergomi lakos) Hülye bunkók!!! Azt hitték ezek a félkegyelműek ,hogy Meggyes és a fidesz az két különválasztható dolog??? Ennyire nem lehet hülye valaki!!! Persze azóta is cumi. Nagyon megérdemlik!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +5 (7 szavazatból)
 17. Gets, elképesztő, de nem meglepő hír a mai Mo-on. Kiderült melyik közvéleménykutató? Normális országban azonnal elvennék az engedélyét.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +3 (5 szavazatból)
 18. Barry1 júl. 18. 11:15
  TUDOM
  Esztergom olyan, mint Magyarország, most mindenki egy kicsit esztergomi – katyvasz a fejekben!
  Ezért szoktam mondani, kell ebből még négy év – hogy majd a Fidesz szó is rettenetet ébresszen az emberekben!
  A németek így jártak, úgy megváltoztatta az országukat, hogy valóban nem ismertek rá….

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +3 (5 szavazatból)
 19. Tegyük élhetővé !

  Hirekben hallottam, hogy Bajnai felcsúti stadion mellett tartott sajtó tájékoztatót. Nem rossz ötlet :-)) !
  Ezek után Magyar Kornélia újságírónő első útja talán nem az ATV stúdióba felvétel előtti megfésűlködéshez viszi , hanem elmegy oknyomozni, A Nagy Magyar Munka Alapú Társadalom-építésének felderítésére (terep munka), talán Felcsútra.
  Felcsút a munka alapú társadalom építésének mintapéldánya. Szuper újságírói igazság dobbantyú az égbe .
  .
  Mert ott olyan csúdák születnek, a Munka Alapú Társadalom Szülő Atyjától , hogy :
  Életében nem dolgozott , de ötletet vetett a felcsúti földbe.
  És lám lett több SAJÁT föld.
  Életében nem dolgozott , még haza se nagyon járt, söt a munkahelyéről is félévet igazolatlanul hiányzott .
  És lánm lett futball akadémia csúdás épülettel. Szinte a semmiből.
  .
  És a csakra beütőtt!
  Életében sohasem dolgozó -de megszámlálható hogy mennyi adót fizető nemzet első pooogára , erdélyi és francia kastély tulajdonosa- nagy munka alapú társadalom építésébe kezdett.
  Elfoglaltsága miatt alig tudta látogatni szabadságon Bulgáriában a családját, és NÉP-Szolgálatában földjeit. De Valakik adómegkerülési szempontokat és diktatórikus TEK megkerülési szempontból egy rohadt nagy stadión építettek a telkére , a főhős büntető-tudta nélkül .
  Barom Magyarország ,erre varj gombot !
  Szavazz a fideszre.
  Nemzeti Szóvívő Senátorina , Selmeczi Gabriella , annyira tiszteld meg az embereket, hogy köpd ki a szádból a az elöző napi esti orális szeretkezés élményét, és úgy beszélj a kamerába . Arra gondolok, hogy beszélj tisztán, érthetően és artikulálj.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +6 (8 szavazatból)
 20. gets, vontolla
  Ez a “Hányat ellik a disznó?” effektus. A központ meg majd elhiszi a bemondott várható malacszámot, és erre tervez. Reménykedjünk.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +4 (6 szavazatból)
 21. Kicsit várhattak volna az ismételt végtörlesztés bejelentésével, épp lefelé ment a frank.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +3 (5 szavazatból)
 22. Tegyük élhetővé !

  Bírósági tárgyalás néhány év múlva .
  .
  Bíró: Orbán Viktor vádlott , kérem itélet hirdetésre álljon fel !
  .
  o.V. dacosan ülve marad
  Bíró ismét : Orbán Viktor vádlott , kérem itélet hirdetésre álljon fel !
  o.V. dacosan ülve marad , grimaszol hozzá
  Biró : Terembe tartozkodó igazságügyi orvosi szakértőt kérdezem , a vádlott beszámítható állapotban van-e ?
  Igazságügyi orvosi szakértő : Igen, biró úr !
  Biró : Itéletet hirdetek ,…(és itt megszakitom jövőbeli közvetítést, de min. életfogytiglant , vagyon elkobzást és közügyektől való örökös eltíltást tartanék példamutatóan igazságosnak – a bíróság befolyásásolása nélkül …)

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (5 szavazatból)
 23. Maeldron

  Vigyázz a szóhasználattal. A végtörlesztés azt jelenti ,hogy egy összegben kell kifizetni a hátralékot. Erről eddig szó sem volt. Különben sem lenne sok értelme ,hiszen aki képes volt erre ,az már az elsőnél megtette. Azt meg nem lehet ,hogy a következő 20-25 évre vonatkozzon . És mi lesz az árfolyamgátat már bevállaltakkal, az ócsára költözöttekkel , azokkal akiknek a lakását megvásárolta az eszközkezelő, azokkal akik már régen nem fizetnek ,azokkal akik már végrehajtás alatt vannak ?. Hogy lesz az ,hogy a devizahiteleseknek segitenek ,a sokkal óvatosabb ,megfontoltabb ,de egyébként ugyanolyan nehéz helyzetben levő forinthiteleseknek pedig nem ?.A z tuti ,hogy a bankok ezt már egyedül nem fogják bevállalni , egy nagy része mehet majd köz pénzből ,tehát az is fizethet ,aki nem vett fel hitelt. Tehát ez szerintem NEM VÉGTÖRLESZTÉS!!! Az egy egészen más dolog!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +2 (4 szavazatból)
 24. Hahó, figyeljetek kicsit.

  szijjártó egy mai konferencián bejelentette,hogy 2011-ről 2012-re a TÖBBSZÖRÖSÉRE emelkedett a hazánkba érkezett befektetések összege.
  szerinte ez 78 milliárd euro ami 23.000 milliárd forint (295 -ös árfolyamon)
  Figyelem!!!!! A teljes magyar éves GDP ( kb 30 000 milliárd forint) kb 77 %-a!!
  Ilyen sehol a világon nincs,még megközelitőleg sem !!! A valódi szám az olyan 15 % körül van (4500 milliárd ft) Tehát a szijjártó által emlitett összeg kb 20%-a!!!!! És senki nem szól egy árva büdös szót sem . Nem ordit sem Mesterházy ,sem Bajnai ,de még Gyurcsány sem . A szakemberek is kussolnak . Kálmán Olga is inkább kocsismátéval cseverészik. Itt az ész megáll. Holnap képesek és bejelentik ,hogy brutto hazai össztermékben
  (abszolút számban ) megelőztük Kinát és az USA-t is!!! És meg merik tenni ,mert megtehetik. Ezzel az erővel nyugodtan.Ez már sci-fi!!!!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +6 (8 szavazatból)
 25. Tegyük élhetővé !

  Újságírók !
  .
  Polt Péter múltja tiszta-e ?
  Garantáltan nem !
  Akit orban maga alá szervezett, az mind zsarolható, piszkos egyén.
  oRban ilyenekkel tud titkos szolgálati és maffia vonalon uralkodni.
  Szerintem pedig ezeket a zsarolható (mert bűnöző, mert III/III-as , stb..) sz@r alakokat tegyük nyilvánossan pellengélre.
  Nem, állítok kevesebbet , mint hogy Polt Péter jelenlegi főügyész bűnőzött,és maffia vonalon zsarolható. Ettől lett gerinctelen orban-nyalonc, és hazaáruló. (józan ész szerint kikövetkeztetve )
  Hol vannak az újságírók ? Hol van az oknyomozás ?
  .
  oRban bünszővetkezet irányító miért cuppant ennyire Polt Péterre rá ???
  Részleteket szeretne a Nemzet ! .. majd később a bulvár sajtó is , talán

  .
  Mi a titok , mi a piszok Polt Péter múltjában ????????????????

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +6 (8 szavazatból)
 26. Tegyük élhetővé !: Most tényleg abban az országban akarsz oknyomozást, ahol a hajógyári sziget új vezetőjét teljesen nyilvánosan és tök lazán halálra mérgezik? És ezen nem csodálkozik senki, hiszen ilyenekre azért számítani lehet?

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +6 (8 szavazatból)
 27. http://www.galamuscsoport.hu/tartalom/cikk/315913_mi_lesz_orbannal_i.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: 0 (2 szavazatból)
 28. Ma egy érdekes hírt olvastam a Metropolban.
  http://www.metropol.hu/gazdasag/cikk/1063676-vege-lehet-a-trojkanak
  Ha ez igaz, akkor az EU-ban Orbánnak adnak igazat a gazdasági tevékenységében és elnézik, mennyire nyúlja le a közös kasszát a társaság, amíg a hiánycélt teljesíti. Egyre inkább az az érzésem, hogy a háttérben olyan folyamatok vannak és megegyezések, a nemzetközi és hazai politikában, hogy gőzünk nincs róla. Színház az egész világ.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: -2 (2 szavazatból)
 29. Arra is gondoltam, hogy a jobboldal kamuja az egész, mert a Metropolban olvastam és az MNO-n volt hasonló írás.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (3 szavazatból)
 30. Barry
  “Az államtitkár jelezte: Magyarországon tavaly az eddigi külföldi közvetlen tőkebefektetések együttes összege elérte a 78,5 milliárd eurót.” Nem tette hozzá mikortól számítva. Nagy szómágusok.
  Az előző húsz évet is fegyelembe véve és a most kivonultakat is hozzáadva.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (3 szavazatból)
 31. Látod-látod bubuka!
  Ne olvass Metropolt! Szebb estéid és kellemes éjszakáid lehetnek akkor! Olvasd inkább az AN-t, így időben megtudod, hogy mikor csajozott be Maeldron és mikor Barry1-2!
  A trojkának vége kell lennie! Testidegen. Nem európai. És tényleg csak arra az időre kellett! A mi EU-s nagyjaink azért támogathatták a bevonását, mert így részben mentesülhettek a nagyobb terhektől.
  Az más dolog, hogy a világválság valószínűleg megismétlődik, mert az alapvető problémát nemigen oldották meg. Viszont némileg felkészültek rá eusék az ő igazi bankadóztatásukkal. (Márminthogy alapot hoztak létre erre a célra.)
  De bubuka! Figyelj arra is, hogy majd minden az eu-t érintő negatív hír vagy jövőfestés az egyesült királyságból származik. Én azt gondolom, hogy ha mérlegelni kezdi valaki, hogy kinek nem jó az EU, akkor ki kell találja, hogy a versenytársaknak. (És valaki ritkánszóló írta, hogy “minden út Rómába vezet”.) Hogy kik ők? Hát van vagy négy÷öt, de amerika biztos. Ha pedig verseny van, akkor Anglia szerepe hamis. Ő a tégla. Lehet, hogy csak fantáziálok? Lehet. Gyerekkoromban a padláson egy ládában sok ponyvát tanáltam. Azokat is elolvastam. Volt közte jónéhány detektívregény is.
  Barry1!
  Úgy tűnik nekem, hogy nagy makroszakértő vagy. Nekem f-gom sincs a nagyságrendekről (tudod, gépész vagyok), de hiszek neked. Lassan már azt is elhiszem, hohy 2014 végére feljő a Nap.
  Az arányok hajmeresztőek! Azonban korábban azt is olvastam, hogy ennek a bejövő összegnek kb 2/3-a átfolyt az országon ill a bankok lecsapolásának pótlására fordítódott.
  De mindettő függetlenül azon a konferencián (külföldi befektetők voltak a részvevők) azt is elpöttyintették a szargyártónak, hogy nem bíznak benne. Sem a főnökében.
  Ez így számomra megnyugtató lenne, csak az a baj, hogy az MT nem tette hivatalossá, így a Hír tv nézői ebből semmit nem tudnak.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +5 (7 szavazatból)
 32. Latyapatya
  Nem voltam gép közelben, nem tudtam az AN-t olvasni.:) MTI(központi hírgyár) volt a cikk alján. Ezért gyanús az egész. Angliáról: Nem kellene a mellüket verdesni olyan nagyon, miután kiderültek dolgok a közkórházakban uralkodó állapotokról. Semmiben nem különbözik a mi helyzetünktől.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (5 szavazatból)
 33. bubu64 Ez nem szómágia ,ez egyszerűen a másik ( ráadásul szakember) totális hülyének nézése. Ez olyan mintha szándékosan borzasztó hamisan gitá
  roznék Carlos Santanának vagy Eric Claptonnak Bambán vigyorognánk egymásra ,miközben ők tudnák ,hogy én tudom ,hogy ők tudják ,hogy én tudom .
  Jézus Mária ,de ciki ez.
  Latyapatya , olvasd el “összefogni 22:56 -ot “, kiváncs vagyok a véleményedre

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +4 (6 szavazatból)
 34. Barry
  Őket ez nem zavarja. Morális gátlásuk 0. Ráadásul élvezik is. Mennyivel jobb szívatni valakit, aki tudja, hogy…..mint, aki nincs is azzal tisztában, hogy szívatják.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +2 (4 szavazatból)
 35. Latyapatya
  Láttam az ATV-n két felszólalót, akik A4mztyupeti után elmondták, hogy ők hogyan látják ezt a diadalt – én égtem a narancsok helyett!
  Szerintem már úgy vannak vele, hogy má’ mindegy, egyre nagyobbakat mernek álmodni, már minden csak a szavazóiknak szól, hiszen a gondolkodók már nagyon is tisztában vannak mindennel.
  Kocsis Máté is remekelt Kálmán Olgánál – szóval szerintem már csak az agyhalottaknak beszélnek, egyre kisebb sikerrel, ettől a pánik, ettől a még nagyobb támadás az ellenzéki vezetők ellen! Azért ott Felcsúton sem tudtak már összehozni tizezreket a libázást fújják fel, holott éppen most van arról szó, hogy az egyik húskombinát sem fizet a beszállítóinak, több százmilliós tartozások vannak., családok mennek tönkre, milliós banki tartozásaik miatt!
  Na igen, erről is csak az ATV-ben hallhatunk, az ő híradásaikban és persze Kálmán Olgánál.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +3 (5 szavazatból)
 36. Menekülnek a patkányok a süllyedő hajóról. A kommentek is jók a cikk után.
  http://nol.hu/gazdasag/ide_viszi_csanyi_a_penzt__gigavagohidra_kellhetnek_az_otp-forintok

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: 0 (2 szavazatból)
 37. bubu64
  Vagy direkt leviszik az árat, majd olcsón felvásárolják a részvényeket.
  Most az árfolyamkülönbség elengedésének lebegtetésével jól le lehet nyomni.
  Az OTP nem áll rosszul, terjeszkedési szándékai vannak.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +3 (5 szavazatból)
 38. Szenzor
  Lehet, hogy igazad van. A húspiacon pedig elképzelhető, hogy ők lesznek a beszállítók a pápai, gyulai feldolgozó iparban. Kelet felé is azért nyitnak, hogy exportra vágjanak. Majd megtudjuk a végén.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: -2 (2 szavazatból)
 39. Tegyük
  érthetővé 20:03
  .
  Jó a felvetésed !
  Talán a papa múltja a bíróságokon, ügyészségen. Ő csak figyelt és tanult. Nem esik messze az alma a fájától.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (3 szavazatból)
 40. Csányi kifizeti a beszállítókat, azer adott el a részvényeiből.))))
  Az OTP-részvény árfolyama az elmúlt 3 napban 14, csak ma közel 7%-l esett.
  1.) Navracsics – devizahitelesek megsegítése,
  2.) Orbán – válságadók akár évtizedig maradnak,
  3.) Csányi eladásai – megijesztik a befektetőket.
  Mi van itt?

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +3 (5 szavazatból)
 41. És ez mit jelent?
  http://hvg.hu/gazdasag/20130719_Trojai_falo_a_Takarekbankban
  Én is azt kérdezem, mi van itt?

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +2 (4 szavazatból)
 42. bumburi
  Mindig pénteken történnek olyan események, melyeknek fejleményeiről majd csak hétfőn tudhatunk meg valamit – addig viszont a bennfentesek dolgoznak ezerrel….

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (3 szavazatból)
 43. csakén
  Milyen igazad van. Addig eligazgatják a szálakat…

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: 0 (2 szavazatból)
 44. A szőke szófosótól meg lehetett tudni, hogy a fidess megsegíti a takarékpénztárakat – más szóval MEGVÉDI !!!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +2 (4 szavazatból)
 45. Olvastam, hogy valószínűleg az IMF orra alá dörgölik a pénzt – azaz előbb visszafizetik a tartozást…lehet összefüggés a tak.szövök, az OTP és az IMF hitel visszafizetése között?

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (3 szavazatból)
 46. Olvastam, hogy Felcsúton a lakosoknak elmondták, hogy foglalkozzanak a saját dolgukkal, ne a stadionnal….
  Akkor még az is megeshet, hogy valóban belépési engedély kell, hogy átutazzon valaki?
  Hogy szerethetnek ott élni némelyek, – hisz ott sem lehet mindenki narancsködös – mivel meg kellett mondani, hogy mivel foglalkozzanak!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (3 szavazatból)
 47. admin
  A zsidóknak nem volt egyszemélyi vezetése? Azért a zsidó nép elég birka módon követte Mózest a sivatagba. Otthagyták a jó kis egyiptomi háztájikat, és 40 évig keringtek a sivatagban, mire a félsivatagos Kánaánt (ahol csak kecsketej és vadméh-méz termett) is megváltásnak látták.
  Orbán diktatúrájában az a “szép” hogy nem kell klasszikus diktatúraként működnie, ahogy a maffiájának sem kell korrumpálnia az államot: elfoglalta azt, és a médiákkal “diktál”., De hiszen azt teszik a divatcégek is, amikor a trendeket a társadalomra kényszerítik.
  Legalább valami innovációt felmutathatnak: XXI. századi “modern” média diktatúra az övék. Nem véletlenül pánikoltak a ‘Sanoma” összeesküvés miatt,. Rájuk csakis kizárólag a médiákban lehetne csapást mérni! Persze nem a drágabolgárurakkal és hitgyülis ATV-vel. Akkor meg mi marad?
  Talán a jó kis régi eszközök: röplapok és agitáció.
  Ezzel együtt: lehet, hogy szerencsém van, de én KIZÁRÓLAG kormány ellenes eszméket hangoztató emberekkel bocsátkoztam az elmúlt hónapokban beszédbe. Azaz a nem reprezentatív felmérésem alapján a magyar zemberek közel nem olyan hülyék, amilyennek távolról látszanak!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (1 szavazás)

KOHÁNYI TÁRSASÁG LÉPJEN BE!
AP VIDEÓ - HÍREK A VILÁGBÓL
Szabad Magyar Tv
Szolgálati közlemény

Felhívjuk vendégbloggereink és olvasóink figyelmét, hogy az alábbi vendégblogok némelyikének legfrissebb posztjai, ill. linkjeik technikai okokból, rajtunk kívülálló, a WordPress.com által bevezetésre kerülő változások következtében nem jelennek meg. Ezért az érintett blog-dobozkák egyelőre üresek. A probléma megoldásán az AN munkatársai dolgoznak. Addig kérjük a bloggereink és olvasóink megértését és türelmét.

Áthidaló megoldásként, a helyzet rendeződéséig itt is felsoroljuk a kárvallott blogok linkjeit, hogy olvasóik mégis el tudják őket érni az AN-ről is:Az AN szerkesztősége.
2015.03.23.

RSS e-Vitae
RSS torokmonika
Videók