- Amerikai Népszava Online - http://nepszava.com -

Alanyi jogon járó jövedelmet akarnak

csütörtök, június 6th, 2013 In FEATURED, Magyarország | Comments Disabled

Alanyi jogon járó jövedelmet akarnak

Budapest – Van NER, van NENYI, van már nemzeti összefogás dala is, csak éppen az alapvető létszükséglet nincs mindenki számára biztosítva az Európai Unió 2004-ben társult tagállamában, Magyarországon. A kizsákmányolás legdurvább formája, a magyar közmunka rendszer, a munkanélküli segély eltörlése és a rabszolgamunkára kényszerítés a létminimumot nem biztosító összegért, a rokkantak, az elesettek, a hajléktalanok jogfosztása, üldözése, ellentétes az Európai Unió alapjogi chartájával. Egy civil kezdeményezés ezen is túlmegy, minden állampolgárnak egy feltétel nélküli alapjövedelmet követel, amely ellentétes a piaci alapú társadalommal, és nem azonos az állam szociális kötelességének betartásával. Magyarországon biztosan hamar összejön egymillió aláírás a feltétel nélküli alapjövedelemre, csak az nem tisztázott, hogy azt ki fizeti. Az állambácsinak nincs pénze, csak annyi, amennyit a polgárai befizetnek. Az Orbán-rendszer szakított a józan ésszel, és megjelentek a rossz válaszok, amelyek csak tovább rombolják az amúgy is ferdült közgondolkozást. Ez a javaslat olyan, mint az ingyen sör.

Magyarországon a nyomor érződik, de a megoldás nem a szabad piac támogatása és a gazdasági növekedés serkentése irányába halad, hanem az állami tulajdon és beavatkozás unortodox modellje felé, amelyben az állam rabszolgamunkára tereli a versenyszférából kikerülő tömegeket. Vannak megoldási javaslatok, amelyek ezt az irányt erősítik, és az állami gondokodás/atyáskodás maximumát követelik, mint például a feltétel és munka nélküli, alanyi jogon járó alapjövedelmet. Mindez következik a kádári hagyományból és az Orbán-kormány kézzel vezérelt és állami irányításra épülő elképzeléseiből, amely ugyan kisajátítja a forrásokat, a termelési eszközöket és a munkaerőt, de a dolgozók megélhetéséről vagy a termelésből kiesők megélhetéséről nem gondoskodik, és nem tartja be az Európai Unió alapjogi chartáját sem. Erre adott egyik válasz az új aláírási kezdeményezés, amely mindenkinek alanyi jogon követel egy állam által biztosított alapjövedelmet.

A kiindulópont a jelenlegi embertelen helyzet és a hamis érvelés, miszerint egyre több jóllakott szájból hangzik el:  Aki nem dolgozik, ne is egyék. Az eredeti értelméből kiforgatott szólásmondássá vált mondat alapja bibliai, Pál apostoltól származik: „Mert amikor nálatok voltunk, meghagytuk nektek, hogy ha valaki nem akar dolgozni, ne is egyék.” (2Thess. 3,10) Pál tanításának kulcsszava az akarat: aki nem akar dolgozni, ne is egyék. Mussolini és Sztálin a fasizmus és a kommunizmus propagálására értelmezte át úgy az evangéliumi szöveget, ami később marxista körökben is elfogadottá vált: aki nem dolgozik, ne is egyék. Vagyis munkáért – kenyeret. Munka nélkül – ne lakjon és ne táplálkozzon a munkanélküli. Aki nem dolgozik, nem méltó szociális segítségre sem. Ez sérti az alapokmányokat és az emberi méltóság elvét.

A 21. századi Magyarországon a munkanélküliekre a nemzeti ügyek kormánya jóvoltából Taigetosz vár: aki nem tud dolgozni, az se egyék. Éhenhalhat vagy lophat, hogy mégse  haljon éhen – akár családostól. Jogállam? Jogorvoslat? Európa? Egyik sem segít, helyette prérifarkas kifutó van: ha nincs mit enni, szerezz magadnak. Szociális ellátásra nem számíthatnak a rászorulók. A szociális juttatások megvonásával a megélhetési bűnözés terjedésének ad táptalajt a kormány, majd abból a legelesettebb roma kisebbséggel szemben rasszista indulatokat kelt. A pénzszűke nem indok, mert havonta a rászorulók szükséges támogatásának a többszöröse folyik el nyomtalanul. Az orbáni állam túlméretezett, drága és pazarló, a diktátor szeszélyeit követő és a Közgép gyarapodását szolgáló százmilliárdos állami beruházások állnak a nincstelenek tömegeivel szemben. Az állam feladata szociális jellegű is, nemcsak az adók beszedése és elosztása, a támogatások rendszerének kidolgozása és folyósítása is állami feladat.

Újabban már-már futótűzként terjed, és egyre többen azonosulnak az önző és irigy gondolkodásmóddal, hogy dologtalan, lusta ember ne kapjon támogatást, szociális segélyt, mivel nem érdemli meg. Pedig sok esetben nem dologtalan, nem is lusta, csak éppen nincs hol dolgoznia, mert a kapitalizmusban sokszor kevesebb a munkahely, mint a munkaképes munkavállaló. Piacgazdaságban verseny van, nemcsak termékek, hanem tudás, munkaerő terén is, és nem jut minden munkakeresőnek sem munkahely, sem a megélhetést biztosító rendszeres havi jövedelem.

Amikor a bibliai mondat leírásra került, még mindenkinek volt lehetősége dolgozni, aki akart, hasznossá tehette magát a közösségben. Ma a rendszeres munkavégzés a dolgozni akarás tényétől csaknem független, a betölthető munkahelyek száma a munkáltatók munkaerő igényétől függ, és nem a dolgozni akarástól. Tudomásul kell venni, hogy akarata ellenére sem mindenki tud rendszeresen munkát végezni, másokat megakadályoz a versenyképesség hiánya. Vagy munkahely híján, vagy betegsége, vagy idős kora miatt a dolgozni akarók egy része időszakosan kiszorul a munkaerőpiacról. Emberi körülmények között megélni, lakni, közlekedni viszont létszükséglet, akár dolgozik valaki, akár nem.

A szociális háló szétszaggatása után születnek olyan ötletek, amelyek a kialakuló paternalizmust tökélyre fejlesztik, és azt várják az államtól, hogy alanyi jogon feltétel nélkül mindenkinek legyen egy alapjövedelme. Az abszurd követelés szembemegy nemcsak a józan ésszel, de azzal a társadalmi modellel is, amely képes egy országot működőképessé tenni. Az alábbiakban közöljük a az emberi alapjogokra vonatkozó európai szabályozást, majd az alanyi jogon járó alapjövedelemre szóló felhívást és aláírásgyűjtés szövegét. Ez utóbbi méltó társa az Orbán-rendszernek.

“AZ EURÓPAI UNIÓ ALAPJOGI CHARTÁJA (Kivonat)

Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság ünnepélyesen kihirdeti az alábbi szöveget az Európai Unió Alapjogi Chartájaként:

AZ EURÓPAI UNIÓ ALAPJOGI CHARTÁJA

1. cikk

Az emberi méltóság

Az emberi méltóság sérthetetlen. Tiszteletben kell tartani, és védelmezni kell.

2. cikk

Az élethez való jog

(1) Minden embernek joga van az élethez.

5. cikk

A rabszolgaság és a kényszermunka tilalma

(1) Senkit sem lehet rabszolgaságban vagy szolgaságban tartani.

(2) Senkit sem lehet kényszermunkára vagy kötelező munkára igénybe venni.

(3) Tilos emberi lényekkel kereskedni.

34. cikk

A szociális biztonság és a szociális segítségnyújtás

(1) Az Unió, az uniós jog, valamint a nemzeti jogszabályok és gyakorlat által megállapított szabályokkal összhangban, elismeri és tiszteletben tartja a szociális biztonsági ellátásokra és szociális szolgáltatásokra való jogosultságot, amelyek védelmet nyújtanak anyaság, betegség, munkahelyi baleset, gondoskodásra utaltság vagy idős kor, továbbá a munkahely elvesztése esetén.

(2) Az Unión belül jogszerűen lakóhellyel rendelkező és tartózkodási helyét jogszerűen megváltoztató minden személy jogosult – az uniós joggal, valamint a nemzeti jogszabályokkal és gyakorlattal összhangban – szociális biztonsági ellátásokra és szociális előnyökre.

(3) A társadalmi kirekesztés és a szegénység leküzdése érdekében az Unió – az uniós jog, valamint a nemzeti jogszabályok és gyakorlat által lefektetett szabályokkal összhangban – elismeri és tiszteletben tartja a jogot a tisztes megélhetést célzó szociális támogatásra és lakástámogatásra mindazok esetében, akik nem rendelkeznek az ehhez elégséges pénzeszközökkel.

A fenti szöveg a 2000. december 7-én ünnepélyesen kihirdetett Charta kiigazított változata, amely a Lisszaboni Szerződés hatálybalépésének időpontjában annak helyébe lép.

(A fenti dokumentumot Magyarország részéről aláírta: Az elnök

Kelt Strasbourgban, a kétezer-hetedik év december tizenkettedik napján.)”

Forrás: http://eur-lex.europa.eu/hu/treaties/dat/32007X1214/htm/C2007303HU.01000101.htm

A fenti emberi jogokat valamennyi európai uniós tagállam elismerte, aláírta, következményeként a betartása kötelező érvényű – Magyarországon is.

Mégsem tartják be. A mások iránti szociális érzéket - ha volt is – lenullázta az  irigység, aminek eredménye a szolidaritás hiánya. A korábbi juttatások lefaragását, majd fokozatos megszüntetését a kormány szinte nemzeti sporttá tette. Jogismeret hiányában – a félretájékoztatás részeként a médiában is – egyre terjed a hangulatkeltés a rászorulók ellen.

Az alábbi felhívás a rossz válaszok, a vadhajtások egyike, amely a magyar emberek között nagy helyeslésre találhat, de a társadalmi-gazdasági folyamatok ismeretének teljes hiányára utal.  Ha van demagógia, és van pusztítás, amely még rosszabb helyzetbe dönthet egy országot, és vele együtt a rászorulókat is, akkor ez a javaslat az. A felhívás szellemisége teljes összhangban áll a vizitdíj és a tandíj eltörlését szorgalmazó népszavazással, és mindazzal a szociális demagógiával, hazugságözönnel, amellyel Orbán maga mellé állította a zembereket.

“Felhívás

Mi, alulírott magyar civil szervezetek és társadalmi mozgalmak, felhívással fordulunk minden magyar állampolgárhoz, hogy aláírásával fejezze ki arra irányuló akaratát, hogy az Európai Unióban, így Magyarországon vezessék be a Feltétel Nélküli Alapjövedelmet, és ezzel mindenkinek biztosítsák az emberhez méltó megélhetéshez szükséges alapjövedelmet.

Mi, demokratikus jogállamok polgárai nem nézhetjük többé tétlenül, hogy sok embertársunk megalázott életkörülmények között éljen, ne biztosítsák nekik a puszta fizikai létezéshez, s a megélhetéshez nélkülözhetetlen jövedelmet.

Meg vagyunk győződve arról, hogy a világméretű műszaki fejlődés elérte azt a szintet, amelyen biztosítani lehet minden ember alapszükségleteinek kielégítését. Meggyőződésünk, hogy változtatni kell a jelenlegi pénzügyi, gazdasági, politikai szerkezeten ahhoz, hogy az ember meg tudjon élni.

A változtatás érdekében 17 országban kezdeményeztek civil szervezetek aláírásgyűjtést. Mi ehhez a kezdeményezéshez nem csak a nevünket adjuk, hanem mozgósítunk is arra, hogy siker koronázza. .El akarjuk érni a Feltétel Nélküli Alapjövedelem (FNA) bevezetését hazánkban és Európában. 27 uniós országban, köztük hazánkban is gyűlnek már a támogató aláírások. Csatlakozz hozzá Te is!

„Az EU minden egyes állampolgára, minden egyén feltétel nélküli jogosult legyen a méltóságteljes élethez elengedhetetlen alapvető szükségletek kielégítéséhez nélkülözhetetlen ALAPJÖVEDELEM-re! Ezt nem csak a megélhetésért, hanem a társadalomban való szerepvállalás érdekében is feltétel nélkül biztosítani kell számára!”

A kezdeményezés lényege tehát az, hogy minden embert megillet alanyi jogon egy feltételekhez nem kötött alapjövedelem, amelyből biztosítani tudja létfenntartását, emberi méltóságának megőrzését. Amint összegyűlik 1.000.000 (egy millió) aláírás, az Európai Parlamentnek kötelezően napirendre kell tűznie a civil polgári kezdeményezést.

A honlap, melyen magyar állampolgárok támogathatják a kezdeményezést:

http://basicincome2013.eu/ubi/signup-page/

Részletek a központi uniós honlapon kívül még két hazai honlapon találhatók:

http://alapjovedelem.hu/ és http://alapjovedelem.org/

A kezdeményezés európai központi honlapja:

http://basicincome2013.eu/ubi/hu/kezdemenyezes/

Első Magyar Egyesület a Feltétel Nélküli Alapjövedelemért

Az Életért, a Földért, az Egészségért Alapítvány (emberiseg.hu)

Magyar Szociális Fórum (mszfszk.hu)

Arany Liliom Alapítvány

Emberközpontú Országért Mozgalom

Európai mozgalom a garantált alapjárandóság bevezetéséért! – Egyetemes alapjövedelem https://www.facebook.com/Alapveto.Jovedelem

http://www.mszfszk.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=473:magyar-es-europai-kezdemenyezes-a-megelheteshez-szuekseges-garantalt-alapjoevedelem-bevezeteserl-dok “


Article printed from Amerikai Népszava Online: http://nepszava.com

URL to article: http://nepszava.com/2013/06/magyarorszag/alanyi-jogon-jaro-jovedelmet-akarnak.html

Copyright © 2010 Amerikai.com Blogs. All rights reserved.