Alanyi jogon járó jövedelmet akarnak 2013. June 6. Thursday 13:26 | AN

Alanyi jogon járó jövedelmet akarnak
Ennek a munkának például biztosan nincs értelme, mert ezt a munkát egy munkagép fél óra alatt elvégzi. Ennek célja csupán az éhbérért való megdolgoztatás. Egyik végletből esnek a másikba, mintha az emberi társadalmak fejlődésének eredménye nem lenne ismert. Fotó: MTI

Budapest – Van NER, van NENYI, van már nemzeti összefogás dala is, csak éppen az alapvető létszükséglet nincs mindenki számára biztosítva az Európai Unió 2004-ben társult tagállamában, Magyarországon. A kizsákmányolás legdurvább formája, a magyar közmunka rendszer, a munkanélküli segély eltörlése és a rabszolgamunkára kényszerítés a létminimumot nem biztosító összegért, a rokkantak, az elesettek, a hajléktalanok jogfosztása, üldözése, ellentétes az Európai Unió alapjogi chartájával. Egy civil kezdeményezés ezen is túlmegy, minden állampolgárnak egy feltétel nélküli alapjövedelmet követel, amely ellentétes a piaci alapú társadalommal, és nem azonos az állam szociális kötelességének betartásával. Magyarországon biztosan hamar összejön egymillió aláírás a feltétel nélküli alapjövedelemre, csak az nem tisztázott, hogy azt ki fizeti. Az állambácsinak nincs pénze, csak annyi, amennyit a polgárai befizetnek. Az Orbán-rendszer szakított a józan ésszel, és megjelentek a rossz válaszok, amelyek csak tovább rombolják az amúgy is ferdült közgondolkozást. Ez a javaslat olyan, mint az ingyen sör.

Magyarországon a nyomor érződik, de a megoldás nem a szabad piac támogatása és a gazdasági növekedés serkentése irányába halad, hanem az állami tulajdon és beavatkozás unortodox modellje felé, amelyben az állam rabszolgamunkára tereli a versenyszférából kikerülő tömegeket. Vannak megoldási javaslatok, amelyek ezt az irányt erősítik, és az állami gondokodás/atyáskodás maximumát követelik, mint például a feltétel és munka nélküli, alanyi jogon járó alapjövedelmet. Mindez következik a kádári hagyományból és az Orbán-kormány kézzel vezérelt és állami irányításra épülő elképzeléseiből, amely ugyan kisajátítja a forrásokat, a termelési eszközöket és a munkaerőt, de a dolgozók megélhetéséről vagy a termelésből kiesők megélhetéséről nem gondoskodik, és nem tartja be az Európai Unió alapjogi chartáját sem. Erre adott egyik válasz az új aláírási kezdeményezés, amely mindenkinek alanyi jogon követel egy állam által biztosított alapjövedelmet.

A kiindulópont a jelenlegi embertelen helyzet és a hamis érvelés, miszerint egyre több jóllakott szájból hangzik el:  Aki nem dolgozik, ne is egyék. Az eredeti értelméből kiforgatott szólásmondássá vált mondat alapja bibliai, Pál apostoltól származik: „Mert amikor nálatok voltunk, meghagytuk nektek, hogy ha valaki nem akar dolgozni, ne is egyék.” (2Thess. 3,10) Pál tanításának kulcsszava az akarat: aki nem akar dolgozni, ne is egyék. Mussolini és Sztálin a fasizmus és a kommunizmus propagálására értelmezte át úgy az evangéliumi szöveget, ami később marxista körökben is elfogadottá vált: aki nem dolgozik, ne is egyék. Vagyis munkáért – kenyeret. Munka nélkül – ne lakjon és ne táplálkozzon a munkanélküli. Aki nem dolgozik, nem méltó szociális segítségre sem. Ez sérti az alapokmányokat és az emberi méltóság elvét.

A 21. századi Magyarországon a munkanélküliekre a nemzeti ügyek kormánya jóvoltából Taigetosz vár: aki nem tud dolgozni, az se egyék. Éhenhalhat vagy lophat, hogy mégse  haljon éhen – akár családostól. Jogállam? Jogorvoslat? Európa? Egyik sem segít, helyette prérifarkas kifutó van: ha nincs mit enni, szerezz magadnak. Szociális ellátásra nem számíthatnak a rászorulók. A szociális juttatások megvonásával a megélhetési bűnözés terjedésének ad táptalajt a kormány, majd abból a legelesettebb roma kisebbséggel szemben rasszista indulatokat kelt. A pénzszűke nem indok, mert havonta a rászorulók szükséges támogatásának a többszöröse folyik el nyomtalanul. Az orbáni állam túlméretezett, drága és pazarló, a diktátor szeszélyeit követő és a Közgép gyarapodását szolgáló százmilliárdos állami beruházások állnak a nincstelenek tömegeivel szemben. Az állam feladata szociális jellegű is, nemcsak az adók beszedése és elosztása, a támogatások rendszerének kidolgozása és folyósítása is állami feladat.

Újabban már-már futótűzként terjed, és egyre többen azonosulnak az önző és irigy gondolkodásmóddal, hogy dologtalan, lusta ember ne kapjon támogatást, szociális segélyt, mivel nem érdemli meg. Pedig sok esetben nem dologtalan, nem is lusta, csak éppen nincs hol dolgoznia, mert a kapitalizmusban sokszor kevesebb a munkahely, mint a munkaképes munkavállaló. Piacgazdaságban verseny van, nemcsak termékek, hanem tudás, munkaerő terén is, és nem jut minden munkakeresőnek sem munkahely, sem a megélhetést biztosító rendszeres havi jövedelem.

Amikor a bibliai mondat leírásra került, még mindenkinek volt lehetősége dolgozni, aki akart, hasznossá tehette magát a közösségben. Ma a rendszeres munkavégzés a dolgozni akarás tényétől csaknem független, a betölthető munkahelyek száma a munkáltatók munkaerő igényétől függ, és nem a dolgozni akarástól. Tudomásul kell venni, hogy akarata ellenére sem mindenki tud rendszeresen munkát végezni, másokat megakadályoz a versenyképesség hiánya. Vagy munkahely híján, vagy betegsége, vagy idős kora miatt a dolgozni akarók egy része időszakosan kiszorul a munkaerőpiacról. Emberi körülmények között megélni, lakni, közlekedni viszont létszükséglet, akár dolgozik valaki, akár nem.

A szociális háló szétszaggatása után születnek olyan ötletek, amelyek a kialakuló paternalizmust tökélyre fejlesztik, és azt várják az államtól, hogy alanyi jogon feltétel nélkül mindenkinek legyen egy alapjövedelme. Az abszurd követelés szembemegy nemcsak a józan ésszel, de azzal a társadalmi modellel is, amely képes egy országot működőképessé tenni. Az alábbiakban közöljük a az emberi alapjogokra vonatkozó európai szabályozást, majd az alanyi jogon járó alapjövedelemre szóló felhívást és aláírásgyűjtés szövegét. Ez utóbbi méltó társa az Orbán-rendszernek.

“AZ EURÓPAI UNIÓ ALAPJOGI CHARTÁJA (Kivonat)

Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság ünnepélyesen kihirdeti az alábbi szöveget az Európai Unió Alapjogi Chartájaként:

AZ EURÓPAI UNIÓ ALAPJOGI CHARTÁJA

1. cikk

Az emberi méltóság

Az emberi méltóság sérthetetlen. Tiszteletben kell tartani, és védelmezni kell.

2. cikk

Az élethez való jog

(1) Minden embernek joga van az élethez.

5. cikk

A rabszolgaság és a kényszermunka tilalma

(1) Senkit sem lehet rabszolgaságban vagy szolgaságban tartani.

(2) Senkit sem lehet kényszermunkára vagy kötelező munkára igénybe venni.

(3) Tilos emberi lényekkel kereskedni.

34. cikk

A szociális biztonság és a szociális segítségnyújtás

(1) Az Unió, az uniós jog, valamint a nemzeti jogszabályok és gyakorlat által megállapított szabályokkal összhangban, elismeri és tiszteletben tartja a szociális biztonsági ellátásokra és szociális szolgáltatásokra való jogosultságot, amelyek védelmet nyújtanak anyaság, betegség, munkahelyi baleset, gondoskodásra utaltság vagy idős kor, továbbá a munkahely elvesztése esetén.

(2) Az Unión belül jogszerűen lakóhellyel rendelkező és tartózkodási helyét jogszerűen megváltoztató minden személy jogosult – az uniós joggal, valamint a nemzeti jogszabályokkal és gyakorlattal összhangban – szociális biztonsági ellátásokra és szociális előnyökre.

(3) A társadalmi kirekesztés és a szegénység leküzdése érdekében az Unió – az uniós jog, valamint a nemzeti jogszabályok és gyakorlat által lefektetett szabályokkal összhangban – elismeri és tiszteletben tartja a jogot a tisztes megélhetést célzó szociális támogatásra és lakástámogatásra mindazok esetében, akik nem rendelkeznek az ehhez elégséges pénzeszközökkel.

A fenti szöveg a 2000. december 7-én ünnepélyesen kihirdetett Charta kiigazított változata, amely a Lisszaboni Szerződés hatálybalépésének időpontjában annak helyébe lép.

(A fenti dokumentumot Magyarország részéről aláírta: Az elnök

Kelt Strasbourgban, a kétezer-hetedik év december tizenkettedik napján.)”

Forrás: http://eur-lex.europa.eu/hu/treaties/dat/32007X1214/htm/C2007303HU.01000101.htm

A fenti emberi jogokat valamennyi európai uniós tagállam elismerte, aláírta, következményeként a betartása kötelező érvényű – Magyarországon is.

Mégsem tartják be. A mások iránti szociális érzéket - ha volt is – lenullázta az  irigység, aminek eredménye a szolidaritás hiánya. A korábbi juttatások lefaragását, majd fokozatos megszüntetését a kormány szinte nemzeti sporttá tette. Jogismeret hiányában – a félretájékoztatás részeként a médiában is – egyre terjed a hangulatkeltés a rászorulók ellen.

Az alábbi felhívás a rossz válaszok, a vadhajtások egyike, amely a magyar emberek között nagy helyeslésre találhat, de a társadalmi-gazdasági folyamatok ismeretének teljes hiányára utal.  Ha van demagógia, és van pusztítás, amely még rosszabb helyzetbe dönthet egy országot, és vele együtt a rászorulókat is, akkor ez a javaslat az. A felhívás szellemisége teljes összhangban áll a vizitdíj és a tandíj eltörlését szorgalmazó népszavazással, és mindazzal a szociális demagógiával, hazugságözönnel, amellyel Orbán maga mellé állította a zembereket.

“Felhívás

Mi, alulírott magyar civil szervezetek és társadalmi mozgalmak, felhívással fordulunk minden magyar állampolgárhoz, hogy aláírásával fejezze ki arra irányuló akaratát, hogy az Európai Unióban, így Magyarországon vezessék be a Feltétel Nélküli Alapjövedelmet, és ezzel mindenkinek biztosítsák az emberhez méltó megélhetéshez szükséges alapjövedelmet.

Mi, demokratikus jogállamok polgárai nem nézhetjük többé tétlenül, hogy sok embertársunk megalázott életkörülmények között éljen, ne biztosítsák nekik a puszta fizikai létezéshez, s a megélhetéshez nélkülözhetetlen jövedelmet.

Meg vagyunk győződve arról, hogy a világméretű műszaki fejlődés elérte azt a szintet, amelyen biztosítani lehet minden ember alapszükségleteinek kielégítését. Meggyőződésünk, hogy változtatni kell a jelenlegi pénzügyi, gazdasági, politikai szerkezeten ahhoz, hogy az ember meg tudjon élni.

A változtatás érdekében 17 országban kezdeményeztek civil szervezetek aláírásgyűjtést. Mi ehhez a kezdeményezéshez nem csak a nevünket adjuk, hanem mozgósítunk is arra, hogy siker koronázza. .El akarjuk érni a Feltétel Nélküli Alapjövedelem (FNA) bevezetését hazánkban és Európában. 27 uniós országban, köztük hazánkban is gyűlnek már a támogató aláírások. Csatlakozz hozzá Te is!

„Az EU minden egyes állampolgára, minden egyén feltétel nélküli jogosult legyen a méltóságteljes élethez elengedhetetlen alapvető szükségletek kielégítéséhez nélkülözhetetlen ALAPJÖVEDELEM-re! Ezt nem csak a megélhetésért, hanem a társadalomban való szerepvállalás érdekében is feltétel nélkül biztosítani kell számára!”

A kezdeményezés lényege tehát az, hogy minden embert megillet alanyi jogon egy feltételekhez nem kötött alapjövedelem, amelyből biztosítani tudja létfenntartását, emberi méltóságának megőrzését. Amint összegyűlik 1.000.000 (egy millió) aláírás, az Európai Parlamentnek kötelezően napirendre kell tűznie a civil polgári kezdeményezést.

A honlap, melyen magyar állampolgárok támogathatják a kezdeményezést:

http://basicincome2013.eu/ubi/signup-page/

Részletek a központi uniós honlapon kívül még két hazai honlapon találhatók:

http://alapjovedelem.hu/ és http://alapjovedelem.org/

A kezdeményezés európai központi honlapja:

http://basicincome2013.eu/ubi/hu/kezdemenyezes/

Első Magyar Egyesület a Feltétel Nélküli Alapjövedelemért

Az Életért, a Földért, az Egészségért Alapítvány (emberiseg.hu)

Magyar Szociális Fórum (mszfszk.hu)

Arany Liliom Alapítvány

Emberközpontú Országért Mozgalom

Európai mozgalom a garantált alapjárandóság bevezetéséért! – Egyetemes alapjövedelem https://www.facebook.com/Alapveto.Jovedelem

http://www.mszfszk.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=473:magyar-es-europai-kezdemenyezes-a-megelheteshez-szuekseges-garantalt-alapjoevedelem-bevezeteserl-dok “

Tags: , , , ,

214 Reader’s Comments

 1. Szenzor
  2013. június 9. vasárnap
  08:32

  “nesin
  2013. június 9. vasárnap 00:27
  “Az emberek gondolkodásmódja megváltozzon”
  Hogy őszinte legyek megnyugodtam. Nálunk ez nem lesz bevezetve.

  Bocs hogy belekontárkodok, de végig gondoltad te azt, hogy hány magyar állampolgár van és hol is vannak? (mind a 15 millió)
  És a kettős állampolgárok két helyről?
  És azokra gondoltál, akik csak azért fognak feketén dolgozni, hogy ezt is megkapják?
  Ez is csak egy az utópiák közül………… De a szebbek közül!”
  Az FNA tudtommal az ország határain belül létezne.
  Kettős állampolgárok is egy helyen élnek tudtommal. Egy személy egy FNA-t kaphat, ezt úgy hittem, teljesen logikus.
  Az utolsó kérdésed fedi fel igazán, hogy valójában még felszínesen sem ismered az elképzelést. Ez alanyi jogon mindenkinek jár, így értelmezhetetlen, ahogy összekötöd a fekete munkával.
  Az utolsó mondatodra csakis egy válasz lehetséges.
  Mindaddig megvalósíthatatlan valami, amíg nem jön valaki, aki nem tudja, és megvalósítja. :)

 2. csatt
  2013. június 9. vasárnap
  15:54

  “Valóban jutna mindenkinek, de akik csak nagyon kemény munkával jutnak javakhoz, azok mindig is zokon fogják venni, ha azt tapasztalják, hogy nem mindenki köteles erőfeszítéseket tenni saját boldogulásának elérése céljából,
  s az okok-okozatok elemzését pedig a többség mindig is elhanyagolható tényezőként fogja kezelni.”
  A fejlődés velejárója, hogy egyre kevesebb ember kell a szükségletek előállításához. A jövő afelé mutat, hogy mindent gépesíteni fognak. Aki így gondolkozik, ahogy írod, gondoljon bele, eljön az idő, mikor ő is fölöslegessé válhat! De van egy másik megvilágítása a dolognak. Ugye a rendszerváltással a szabad verseny, szabad piac, szabad tőkeáramlás hármasára szavaztunk (Vagy sem, engem a kutya nem kérdezett. No mindegy!) Mi is a jelszava a tőkének? Minél kisebb költséggel, minél több profitot előállítani. A költségbe beletartoznak a béreink is. Aki elég idős ahhoz, régóta dolgozik, tapasztalhatja, hogy a bérek egyre jobban lemaradnak az áraktól. A reáljövedelem folyamatosan csökken. Megtehetik, mert egyre többen állnak sorba munkáért, így alálicitálnak egymásnak. Tehát ma már egy gyári munkás dolgozhat annyit, beledöglik, és mégis legfeljebb annyit keres, rezsire, élelemre elég. Ez pedig, ha nem is mondják ki kereken, a rabszolgasággal egyenértékű. Tehát aki ellenzi az alapjövedelmet, a saját jövőjét is kockára teszi.
  Az FNA még képlékeny dolog, lehet elgondolásokat hozzátenni, csak csuklóból elutasítani öngyilkosság szerintem. Én pl. ezzel egyidejűleg a munkaidőt is csökkenteném 4-6 órára, hogy több ember juthasson munkához. Mert minden hiedelemmel ellentétben a döntő többség dolgozna, ha tehetné.
  Szomorú, ha az általad írt vélemény baloldali érzelmű emberekből tört elő. Az a baloldaliság végét jelenti Magyarországon. :(

 3. A svájci WIR helyi számlapénz rendszer . Példa egy készpénz helyettesítő helyi pénz rendszer megvalósítására .
  Példa egy készpénz helyettesítő helyi pénz rendszer megvalósítására

  A svájci WIR helyi számlapénz rendszer az egyik legrégebbi, ami 70 éve működik a formális bankrendszerrel elszámolásban, de attól függetlenül saját valutakóddal, ami a CHW.
  A Svájcban 1934 óta működő WIR Bank és a hozzá kapcsolódó pénzhelyettesítővel helyi kiegészítő fizetőeszköz, a WIR eredetileg 16 taggal indult az 1929-es világválság után. A rendszer a vásárlóerő megteremtését teszi lehetővé saját kibocsátású pénzhelyettesítővel, amit egy 60 ezer résztvevőből álló nemzeti üzleti kör biztosít. A WIR körforgása a WIR beruházási hitel folyósításával indul, amely svájci frank hitelből és WIR hitelből álló kombinált konstrukció is lehet, és építési, felújítási projektek, illetve ingatlanvásárlási illetve bármilyen egyéb szolgáltatás céljaira használhatóak fel. A WIR hitelt csak a gazdasági körhöz csatlakozott vállalkozások vehetik fel. A hiteltörlesztéshez szükséges WIR összeg a hitelt felvevő vállalkozás számára úgy teremthető elő, hogy WIR-t fogad el az ügyfeleitől, húzóerőt teremtve a gazdasági kör szereplői számára. A rendszer fennállása során stabilizáló hatást fejtett ki a gazdaságra, a WIR használat erősödése egyértelműen megfigyelhető a svájci frank hitelek drágulása esetén. Prof Dr. Bernard Lietaer szerint ez a rendszer mentette meg Svájcot a gazdasági összeomlástól 2008 után.
  3. Konkrét számítás WIR példán keresztül
  Nézzünk meg egy életből vett példát a svájci WIR kapcsán hogy hogyan nő meg egy cég profitja minimum évi 50% al ha WIRT használ Forrás USA WIR típusú szolgáltatás amely való életet leíró eredeti Svájci forrásanyagokat használ):
  WIR rendszer
  A Cégek WIR Frankot használnak azért hogy növeljék a:
  1. Eladásaikat
  2. Készpénzáramlásukat
  3. Profitjukat

  Magyarországon van megoldás:
  http://apostolimagyarkiralysag.hu/news.php

 4. Kedves Csenge Mano, nem az a szomorú, hogy milyen beállítottságú egyén vonja le a “roppant igazságtalan semmittevéssel ugyanolyan életszínvonalat élvezni, mint éjt nappallá tevő robotolással”, hanem a közös asztalra rakott teljesítménynek figyelmen kívül hagyása a javak elosztásakor.
  Soha nem lesz felesleges az emberi erőfeszítés, mert ez a fejlődés alapfeltétele.
  Az viszont, hogy semmittevéssel is ugyanolyan szinten (vagy még könnyebben) lehessen élni, mint erőfeszítéssel, nyilvánvalóan a totális kifosztás törvényre emelésének előszobája: dolgozz, termelj, az eredményét add nekünk.
  Logikád mentén haladva törvényszerűvé válik azoknak a hatalomátvétele (óriási tömegűvé fog válni a semmittevésből élők létszáma, hiszen nincs is értelme szakképzettséget, hozzáértés szerezni) akiket az égvilágon semmilyen feladattal nem lehet megbízni, mert nem értenek semmihez.
  Mégis, hogyan képzeled a jövőt? Akik alkotnak, rabszolgaként szolgálják majd a henyélőket?!
  … Ne vidd másik vágányra a témát: nem arról van szó, hogy bárki kétségbe vonná nagyon sokak munkavágyát (amit nem élhetnek ki, mert nincs hol dolgozniuk), hanem arról, hogy olyan elképesztően magas forintosítással követelik a javakhoz való “nekik járjon!!!” hozzájutás összegét, amit jelenleg azok sem kapnak kézhez, akik kigürcölik a belüket.
  Ha többet kapnak azok, akik “szeretnének ugyan dolgozni, de nincs hol”, mint akik látástól-vakulásig kuliznak, ki akar majd dolgozni?
  Ne a gőzekéről tégy közzé disszertációt, amikor a Gizikéről van szó – ha szabad kérnem.

 5. “Példa egy készpénz helyettesítő helyi pénz rendszer megvalósítására”
  Figyelem: az ilyen rendszer is pénzrendszer, csak a hivatalos pénzt helyettesíti, pontosabban annak is csak a “készpénz” részét.
  .
  A készpénz maga is csak helyettesítő, csak igazolás a jogosultságról. A készpénz nélküli pénzforgalom is jogosultságokat cserél ki.
  .
  A bankszámla is, a készpénz is igazolás arról, hogy tulajdonosának joga van a feltüntetett értéket használati értékre cserélni.
  .
  A bankjegy és az alumínium pénzérmék, mint készpénz az aranyat, ezüstöt helyettesíti. Az arany és ezüst (sőt réz, néha vas) eredetileg a nemesfém és színesfém valódi használati értékét képviselte, később ez nagyobb lett, mert a színesfém és nemesfém érme forgalmazhatósága miatt többlet-használati értéket is képviselt. (Nem csak eredeti, más használati tárgy készítésére használhatósága az értéke, hanem az is, hogy készpénzként használható.)
  .
  Tehát minden ilyen pénzhelyettesítő rendszer vagy humbug, vagy egyszerűen egy alternatív pénzrendszer.

 6. … avagy egyszerűen egy olyan bank, ami egy újabb pénznemben tartja nyilván a számlák értékét. Mintha pl. most definiálnám a pengőt, megadnék egy induló átváltási értéket, és ha forogni kezd, vagyis támad egy csoport, aki hajlandó pénzét ebben tartani, elszámolni stb., akkor onnan kezdve valóban létezik. De ez ugyanúgy pénz, mint forint vagy a japán yen, vagy a svájci frank.

 7. Van egy ilyen virtuális pénz a nemzetközi forgalomban. Nézegettem, de nem igazán értem. A neve……………………. bitcoin
  Valamikor, amikor még én pénzügyeket és közgazdaságtant tanultam (hej de régen is volt) akkor igazi aranykészlet volt elméletileg a mögöttes biztosítéka a nyomtatott pénznek. Gondolom a számlapénznek is kell valami mögöttes érték, ami nem engedi elinflálódni, illetve szabályozza. De itt nem vitatkozom senkivel, mert nem igazán értem a mai pénzügyi folyamatokat. Az itthoniakat meg depláne nem.
  (Ahol az érték fő szabályozója a piros pöttyök darabszáma a hátsó fertályon)

 8. ez még csak felvetés az EP-ben de hogy behozzák inkább a kormány lopja a milliárdokat maguknak ,pusztuljanak bel egyszer vége van mindennek ceausesku2

 9. Szenzor, 2003. jún.9. Nem nekem kell végiggondolni, hogy ki kapjon FNA-t. A dolog egyelőre az alapelv elfogad/tat/ásánál tart. Svájcban pl. egy nagyon egyszerűen megfogalmazott kérdésre gyűjtik az aláírást (nem pontosan idézem, mert nem emlékszem, hol olvastam): Egyetért-e Ön azzal, hogy Svájcban legyen egy alanyi jogon járó alapjövedelem? Ha összegyűlik a megfelelő számú aláírás akkor népszavazást írnak ki a kérdésről, ha ez sikeres akkor az alkotmányban rögzítik, hogy az FNA jár. Ezt követően a részleteket a parlament törvényben szabályozza: Ki kapja: állampolgár? vagy csak ha az országban lakik? Születéstől vagy csak pl. 18 éves kortól? Ezekben és talán pár más részletkérdésben törvényt kell alkotni.
  Azért végiggondoltam, és a személyes véleményem az, hogy Magyarországon csak a helyben lakók kapjanak (hiszen ők termelik meg a forrását) és járjon születéstől fogva (ezzel támogatnám a nagycsaládosokat, 18 éves korig a szülők kezelhetnék).
  A kettős állampolgárság jelentéktelen részletkérdés. Ha csak az állandó lakhellyel rendelkezők kaphatnák akkor ez a kérdés megoldódna, de ha két országban is úgy döntenének, hogy állampolgári jogon jár az FNA minden más korlátozás nélkül ,engem az se zavarna, ha valaki két helyről is kapna.
  A fekete munka nem értelmezhető, de ezt már valaki megválaszolta helyettem.
  Köszönöm a kérdéseidet.

 10. Számomra teljesen nyilvánvaló, hogy megfelelõ gazdasági alapokon, ésszel, tisztességgel, demokratikusan megvalósítva az FNA egy fantasztikus lehetõség.

  A sok laikus vélemény mellett szerencsére akad olyan new yorki közgazdasági Nobel-díjas is, aki szintén nem veti el egészen a gondolatot. ;-)

  Paul Krugman (http://en.wikipedia.org/wiki/Paul_Krugman) írta négy napja:

  “So what is the answer? If the picture I’ve drawn is at all right, the only way we could have anything resembling a middle-class society — a society in which ordinary citizens have a reasonable assurance of maintaining a decent life as long as they work hard and play by the rules — would be by having a strong social safety net, one that guarantees not just health care but a minimum income, too.”

  A teljes cikket lásd: http://www.nytimes.com/2013/06/14/opinion/krugman-sympathy-for-the-luddites.html

 11. (a megfelelõ gazdasági alapok az EU egészére nézve adottak, Magyarországon viszont az ész, a tisztesség és a demokrácia egyelõre távollétével tüntet a hatalom oldalán)

 12. Nem szeretnék megbántani senkit, de mind a cikkből, mind pedig a hozzászólások egy részéből nekem az jön le, hogy megint csak vagdalkozás folyik, anélkül, hogy akár a téma hátterével, akár a lehetséges következményekkel tisztában lennénk. Először is: a Feltétel Nélküli Alapjövedelem gondolata nem új, és még véletlenül sem kizárólag a jelenlegi kormánnyal nem szimpatizáló magyarok agyszüleménye. A mostani kezdeményezés Svájcból indult (ahogy a hozzászólások között is olvasható), és nem bármely politikai oldallal szemben álló egyének, csoportok rebellis ötlete. Az egész világon jelenleg elterjedt társadalmi- és gazdasági rendszer nyilvánvaló haldoklása, illetve annak felismerése szülte, hogy ugyanazokkal az eszközökkel, paradigmákkal, amivel az egyre inkább kezelhetetlenné váló problémákat generáltuk, nem leszünk képesek megoldani azokat. Ez egy rendszerszintű probléma, és jóval nagyobb annál, mint amit az egyes országokban egymással acsarkodó politikai oldalak önmagukban kezelni tudnának. Aki nem teljesen érti a FNA lényegét, annak ajánlom figyelmébe Takáts Péter közgazdász, szociális vállalkozó, kulturális kreatív magyarázatát:
  http://www.youtube.com/watch?v=XIG_ZFJWCRI

 13. Bingó! – Logan ( a bejegyzésed) mindent visz.
  Miután a fenti linken meghallgattam Takács Péter magyarázatát, már a probléma lényegéről van véleményem, s nem csupán a kérdés által felmerülő másodlagos problémákról.

 14. igen nem volna rossz bevezetni ezt a bert mert akkor mindenki reszesulne penz osszegben. aki meg dolgozik tobbet kapjon.mert nyomor van magyarorszagon nem is kicsi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Kapcsolódó cikkek

Közgép elleni tüntetésért közmunka 2012. November 13. Tuesday | AN

Közmunkás rabszolgákkal dolgoztatnak 2012. November 9. Friday | AN


KOHÁNYI TÁRSASÁG LÉPJEN BE!
AP VIDEÓ - HÍREK A VILÁGBÓL
Szabad Magyar Tv
Szolgálati közlemény

Felhívjuk vendégbloggereink és olvasóink figyelmét, hogy az alábbi vendégblogok némelyikének legfrissebb posztjai, ill. linkjeik technikai okokból, rajtunk kívülálló, a WordPress.com által bevezetésre kerülő változások következtében nem jelennek meg. Ezért az érintett blog-dobozkák egyelőre üresek. A probléma megoldásán az AN munkatársai dolgoznak. Addig kérjük a bloggereink és olvasóink megértését és türelmét.

Áthidaló megoldásként, a helyzet rendeződéséig itt is felsoroljuk a kárvallott blogok linkjeit, hogy olvasóik mégis el tudják őket érni az AN-ről is:Az AN szerkesztősége.
2015.03.23.

Videók