Alanyi jogon járó jövedelmet akarnak 2013. June 6. Thursday 13:26 | AN

Alanyi jogon járó jövedelmet akarnak
Ennek a munkának például biztosan nincs értelme, mert ezt a munkát egy munkagép fél óra alatt elvégzi. Ennek célja csupán az éhbérért való megdolgoztatás. Egyik végletből esnek a másikba, mintha az emberi társadalmak fejlődésének eredménye nem lenne ismert. Fotó: MTI

Budapest – Van NER, van NENYI, van már nemzeti összefogás dala is, csak éppen az alapvető létszükséglet nincs mindenki számára biztosítva az Európai Unió 2004-ben társult tagállamában, Magyarországon. A kizsákmányolás legdurvább formája, a magyar közmunka rendszer, a munkanélküli segély eltörlése és a rabszolgamunkára kényszerítés a létminimumot nem biztosító összegért, a rokkantak, az elesettek, a hajléktalanok jogfosztása, üldözése, ellentétes az Európai Unió alapjogi chartájával. Egy civil kezdeményezés ezen is túlmegy, minden állampolgárnak egy feltétel nélküli alapjövedelmet követel, amely ellentétes a piaci alapú társadalommal, és nem azonos az állam szociális kötelességének betartásával. Magyarországon biztosan hamar összejön egymillió aláírás a feltétel nélküli alapjövedelemre, csak az nem tisztázott, hogy azt ki fizeti. Az állambácsinak nincs pénze, csak annyi, amennyit a polgárai befizetnek. Az Orbán-rendszer szakított a józan ésszel, és megjelentek a rossz válaszok, amelyek csak tovább rombolják az amúgy is ferdült közgondolkozást. Ez a javaslat olyan, mint az ingyen sör.

Magyarországon a nyomor érződik, de a megoldás nem a szabad piac támogatása és a gazdasági növekedés serkentése irányába halad, hanem az állami tulajdon és beavatkozás unortodox modellje felé, amelyben az állam rabszolgamunkára tereli a versenyszférából kikerülő tömegeket. Vannak megoldási javaslatok, amelyek ezt az irányt erősítik, és az állami gondokodás/atyáskodás maximumát követelik, mint például a feltétel és munka nélküli, alanyi jogon járó alapjövedelmet. Mindez következik a kádári hagyományból és az Orbán-kormány kézzel vezérelt és állami irányításra épülő elképzeléseiből, amely ugyan kisajátítja a forrásokat, a termelési eszközöket és a munkaerőt, de a dolgozók megélhetéséről vagy a termelésből kiesők megélhetéséről nem gondoskodik, és nem tartja be az Európai Unió alapjogi chartáját sem. Erre adott egyik válasz az új aláírási kezdeményezés, amely mindenkinek alanyi jogon követel egy állam által biztosított alapjövedelmet.

A kiindulópont a jelenlegi embertelen helyzet és a hamis érvelés, miszerint egyre több jóllakott szájból hangzik el:  Aki nem dolgozik, ne is egyék. Az eredeti értelméből kiforgatott szólásmondássá vált mondat alapja bibliai, Pál apostoltól származik: „Mert amikor nálatok voltunk, meghagytuk nektek, hogy ha valaki nem akar dolgozni, ne is egyék.” (2Thess. 3,10) Pál tanításának kulcsszava az akarat: aki nem akar dolgozni, ne is egyék. Mussolini és Sztálin a fasizmus és a kommunizmus propagálására értelmezte át úgy az evangéliumi szöveget, ami később marxista körökben is elfogadottá vált: aki nem dolgozik, ne is egyék. Vagyis munkáért – kenyeret. Munka nélkül – ne lakjon és ne táplálkozzon a munkanélküli. Aki nem dolgozik, nem méltó szociális segítségre sem. Ez sérti az alapokmányokat és az emberi méltóság elvét.

A 21. századi Magyarországon a munkanélküliekre a nemzeti ügyek kormánya jóvoltából Taigetosz vár: aki nem tud dolgozni, az se egyék. Éhenhalhat vagy lophat, hogy mégse  haljon éhen – akár családostól. Jogállam? Jogorvoslat? Európa? Egyik sem segít, helyette prérifarkas kifutó van: ha nincs mit enni, szerezz magadnak. Szociális ellátásra nem számíthatnak a rászorulók. A szociális juttatások megvonásával a megélhetési bűnözés terjedésének ad táptalajt a kormány, majd abból a legelesettebb roma kisebbséggel szemben rasszista indulatokat kelt. A pénzszűke nem indok, mert havonta a rászorulók szükséges támogatásának a többszöröse folyik el nyomtalanul. Az orbáni állam túlméretezett, drága és pazarló, a diktátor szeszélyeit követő és a Közgép gyarapodását szolgáló százmilliárdos állami beruházások állnak a nincstelenek tömegeivel szemben. Az állam feladata szociális jellegű is, nemcsak az adók beszedése és elosztása, a támogatások rendszerének kidolgozása és folyósítása is állami feladat.

Újabban már-már futótűzként terjed, és egyre többen azonosulnak az önző és irigy gondolkodásmóddal, hogy dologtalan, lusta ember ne kapjon támogatást, szociális segélyt, mivel nem érdemli meg. Pedig sok esetben nem dologtalan, nem is lusta, csak éppen nincs hol dolgoznia, mert a kapitalizmusban sokszor kevesebb a munkahely, mint a munkaképes munkavállaló. Piacgazdaságban verseny van, nemcsak termékek, hanem tudás, munkaerő terén is, és nem jut minden munkakeresőnek sem munkahely, sem a megélhetést biztosító rendszeres havi jövedelem.

Amikor a bibliai mondat leírásra került, még mindenkinek volt lehetősége dolgozni, aki akart, hasznossá tehette magát a közösségben. Ma a rendszeres munkavégzés a dolgozni akarás tényétől csaknem független, a betölthető munkahelyek száma a munkáltatók munkaerő igényétől függ, és nem a dolgozni akarástól. Tudomásul kell venni, hogy akarata ellenére sem mindenki tud rendszeresen munkát végezni, másokat megakadályoz a versenyképesség hiánya. Vagy munkahely híján, vagy betegsége, vagy idős kora miatt a dolgozni akarók egy része időszakosan kiszorul a munkaerőpiacról. Emberi körülmények között megélni, lakni, közlekedni viszont létszükséglet, akár dolgozik valaki, akár nem.

A szociális háló szétszaggatása után születnek olyan ötletek, amelyek a kialakuló paternalizmust tökélyre fejlesztik, és azt várják az államtól, hogy alanyi jogon feltétel nélkül mindenkinek legyen egy alapjövedelme. Az abszurd követelés szembemegy nemcsak a józan ésszel, de azzal a társadalmi modellel is, amely képes egy országot működőképessé tenni. Az alábbiakban közöljük a az emberi alapjogokra vonatkozó európai szabályozást, majd az alanyi jogon járó alapjövedelemre szóló felhívást és aláírásgyűjtés szövegét. Ez utóbbi méltó társa az Orbán-rendszernek.

“AZ EURÓPAI UNIÓ ALAPJOGI CHARTÁJA (Kivonat)

Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság ünnepélyesen kihirdeti az alábbi szöveget az Európai Unió Alapjogi Chartájaként:

AZ EURÓPAI UNIÓ ALAPJOGI CHARTÁJA

1. cikk

Az emberi méltóság

Az emberi méltóság sérthetetlen. Tiszteletben kell tartani, és védelmezni kell.

2. cikk

Az élethez való jog

(1) Minden embernek joga van az élethez.

5. cikk

A rabszolgaság és a kényszermunka tilalma

(1) Senkit sem lehet rabszolgaságban vagy szolgaságban tartani.

(2) Senkit sem lehet kényszermunkára vagy kötelező munkára igénybe venni.

(3) Tilos emberi lényekkel kereskedni.

34. cikk

A szociális biztonság és a szociális segítségnyújtás

(1) Az Unió, az uniós jog, valamint a nemzeti jogszabályok és gyakorlat által megállapított szabályokkal összhangban, elismeri és tiszteletben tartja a szociális biztonsági ellátásokra és szociális szolgáltatásokra való jogosultságot, amelyek védelmet nyújtanak anyaság, betegség, munkahelyi baleset, gondoskodásra utaltság vagy idős kor, továbbá a munkahely elvesztése esetén.

(2) Az Unión belül jogszerűen lakóhellyel rendelkező és tartózkodási helyét jogszerűen megváltoztató minden személy jogosult – az uniós joggal, valamint a nemzeti jogszabályokkal és gyakorlattal összhangban – szociális biztonsági ellátásokra és szociális előnyökre.

(3) A társadalmi kirekesztés és a szegénység leküzdése érdekében az Unió – az uniós jog, valamint a nemzeti jogszabályok és gyakorlat által lefektetett szabályokkal összhangban – elismeri és tiszteletben tartja a jogot a tisztes megélhetést célzó szociális támogatásra és lakástámogatásra mindazok esetében, akik nem rendelkeznek az ehhez elégséges pénzeszközökkel.

A fenti szöveg a 2000. december 7-én ünnepélyesen kihirdetett Charta kiigazított változata, amely a Lisszaboni Szerződés hatálybalépésének időpontjában annak helyébe lép.

(A fenti dokumentumot Magyarország részéről aláírta: Az elnök

Kelt Strasbourgban, a kétezer-hetedik év december tizenkettedik napján.)”

Forrás: http://eur-lex.europa.eu/hu/treaties/dat/32007X1214/htm/C2007303HU.01000101.htm

A fenti emberi jogokat valamennyi európai uniós tagállam elismerte, aláírta, következményeként a betartása kötelező érvényű – Magyarországon is.

Mégsem tartják be. A mások iránti szociális érzéket - ha volt is – lenullázta az  irigység, aminek eredménye a szolidaritás hiánya. A korábbi juttatások lefaragását, majd fokozatos megszüntetését a kormány szinte nemzeti sporttá tette. Jogismeret hiányában – a félretájékoztatás részeként a médiában is – egyre terjed a hangulatkeltés a rászorulók ellen.

Az alábbi felhívás a rossz válaszok, a vadhajtások egyike, amely a magyar emberek között nagy helyeslésre találhat, de a társadalmi-gazdasági folyamatok ismeretének teljes hiányára utal.  Ha van demagógia, és van pusztítás, amely még rosszabb helyzetbe dönthet egy országot, és vele együtt a rászorulókat is, akkor ez a javaslat az. A felhívás szellemisége teljes összhangban áll a vizitdíj és a tandíj eltörlését szorgalmazó népszavazással, és mindazzal a szociális demagógiával, hazugságözönnel, amellyel Orbán maga mellé állította a zembereket.

“Felhívás

Mi, alulírott magyar civil szervezetek és társadalmi mozgalmak, felhívással fordulunk minden magyar állampolgárhoz, hogy aláírásával fejezze ki arra irányuló akaratát, hogy az Európai Unióban, így Magyarországon vezessék be a Feltétel Nélküli Alapjövedelmet, és ezzel mindenkinek biztosítsák az emberhez méltó megélhetéshez szükséges alapjövedelmet.

Mi, demokratikus jogállamok polgárai nem nézhetjük többé tétlenül, hogy sok embertársunk megalázott életkörülmények között éljen, ne biztosítsák nekik a puszta fizikai létezéshez, s a megélhetéshez nélkülözhetetlen jövedelmet.

Meg vagyunk győződve arról, hogy a világméretű műszaki fejlődés elérte azt a szintet, amelyen biztosítani lehet minden ember alapszükségleteinek kielégítését. Meggyőződésünk, hogy változtatni kell a jelenlegi pénzügyi, gazdasági, politikai szerkezeten ahhoz, hogy az ember meg tudjon élni.

A változtatás érdekében 17 országban kezdeményeztek civil szervezetek aláírásgyűjtést. Mi ehhez a kezdeményezéshez nem csak a nevünket adjuk, hanem mozgósítunk is arra, hogy siker koronázza. .El akarjuk érni a Feltétel Nélküli Alapjövedelem (FNA) bevezetését hazánkban és Európában. 27 uniós országban, köztük hazánkban is gyűlnek már a támogató aláírások. Csatlakozz hozzá Te is!

„Az EU minden egyes állampolgára, minden egyén feltétel nélküli jogosult legyen a méltóságteljes élethez elengedhetetlen alapvető szükségletek kielégítéséhez nélkülözhetetlen ALAPJÖVEDELEM-re! Ezt nem csak a megélhetésért, hanem a társadalomban való szerepvállalás érdekében is feltétel nélkül biztosítani kell számára!”

A kezdeményezés lényege tehát az, hogy minden embert megillet alanyi jogon egy feltételekhez nem kötött alapjövedelem, amelyből biztosítani tudja létfenntartását, emberi méltóságának megőrzését. Amint összegyűlik 1.000.000 (egy millió) aláírás, az Európai Parlamentnek kötelezően napirendre kell tűznie a civil polgári kezdeményezést.

A honlap, melyen magyar állampolgárok támogathatják a kezdeményezést:

http://basicincome2013.eu/ubi/signup-page/

Részletek a központi uniós honlapon kívül még két hazai honlapon találhatók:

http://alapjovedelem.hu/ és http://alapjovedelem.org/

A kezdeményezés európai központi honlapja:

http://basicincome2013.eu/ubi/hu/kezdemenyezes/

Első Magyar Egyesület a Feltétel Nélküli Alapjövedelemért

Az Életért, a Földért, az Egészségért Alapítvány (emberiseg.hu)

Magyar Szociális Fórum (mszfszk.hu)

Arany Liliom Alapítvány

Emberközpontú Országért Mozgalom

Európai mozgalom a garantált alapjárandóság bevezetéséért! – Egyetemes alapjövedelem https://www.facebook.com/Alapveto.Jovedelem

http://www.mszfszk.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=473:magyar-es-europai-kezdemenyezes-a-megelheteshez-szuekseges-garantalt-alapjoevedelem-bevezeteserl-dok “

Tags: , , , ,

214 Reader’s Comments

 1. Mayer Tamas , 09 :49
  én is egyetértek! kezdünk itt nagyon egyetérteni, gyanus ez… ))))

 2. Mayer Tamás
  Hát nem vagy egy figyelmes ember!
  Nézd végig a kommenteket légy oly kedves,én már többször is hozzáfűztem a gondolataimat a témához.
  A lényeg:a földön járok,és napjainkban.

 3. Tamas, ha én is belekotyoghatok :
  nekem az a véleményem, hogy ez igy nagyon szépen hangzik. És pontokba van szedve, meg minden. (én ugy ømlesztve szoktam, tudom, ez nem jo… (((( …)
  Node.
  Szerintem a dolognak van arnyoldala is. (Voltaire – Candide … a legjobb és legszebb parodiaja…)
  1. Azt miért nem vizsgaljak, hogy ennek a létminimumnak milyen NEGATIV következményei lesznek azon tul, hogy mindenki sportol, gyereket csinal szabadidejében, még neveli is, porcelant fest, muzsikal, kocog , tévét néz… vagy mit tudom én…)
  1. Nem lesz ebböl inflacio? Nem lesz ebböl munkaeröhiany bizonyos szektorokban, ahol a fizetések alacsonyak.? Példaul, az utcan nem fog-e allni-e a szemét…?

  2.A vallalatok hogyan integraljak ezt az “alapbért”? Biztos, hogy ezzel a fizetések/bérek növekednek? És ha igen, azt kibirjak a vallalatok?
  3.
  Egy 18 éves kölök, akinek kihuzodik a kamaszkora és kapja a létminimumot nem mondhatja-e azt magaban, hogy minek tanuljak én tovabb? papa-mama eltart, meg még van zsebpénz is… mehetünk a haverokkal tekeregni egész nap…vagy tévét nézni egész nap…
  Nem fog visszesni a közoktatas (no nem Magyarorszagon, mert ott mar nincs ilyen)??
  Azért a pénzszerzés hajtoerö is, a fiatal függetlenné valasa egy kis gyözelem önmagaban véve.

  .
  Tul idealisztikusnak hangzik ahhoz, hogy mindenütt, mindenkinél bevaljon. Egyesek bizonyara elönyt tudnanak ebböl kovcsolni, de a kérdés az az, hogy igaz-e ez a többségre?
  Azon tul, hogy ezt lehetetlen bevezetni olyan orszagokban, mint Orbanisztan, amelyik mint tudjuk munkaalapu rasszista tarsadalom és nem ad, hanem elvesz.

 4. Hogy én is ilyen unverzialisztikus nézöpontot vegyek fel:
  Egy idö utan a termelés is leallna… és akkor ki fizeti az alanyi jogon jaro alapbért? A Mars lakok?

 5. Valoszinüleg Orbanisztan a vilag egyedüli munkaalapu tarsadalma. Ebben és csakis ebben az esetben tamogatom az FNA-t!!!

 6. Kedves Bumburi!

  Vannak olyan országok (valamennyi jóléti állam) ill. országcsoportok (pl. az EU), melyekben gyakorlatilag azonnal be lehetne vezetni az FNA-t, mert finanszírozható lenne.

  DE: országcsoportok esetében csak azokban az államokban szabadna, ahol minden szinten mûködik a hatalom demokratikus kontrollja, legalább egy kötelezõ minimális szinten.

  Mivel ez Magyarországra jelenleg egyáltalán nem igaz (és szvsz. még legalább 10 évig nem is lesz), a kérdés Orbanisztánban csak a szemfényvesztõ populista demagógia szintjén merülhet fel, hiszen legfeljebb Irán tudná finanszírozni.

 7. Adminnak teljesen igaza van. Nem kellene mást csinálni ,mint a mai szabályokat betartani , betartatni és mindent a nevén nevezni.például az eu -ban sem lenne szabad eltürni az orbanizmus féle virust vagy baktériumot. És nem csak nálunk ,sehol sem. Finish blabla és zéró( ZÉÉÉÉÉÉÉRÓÓÓÓÓ!!!! tolerancia.
  Bartusnak abban van igaza ,hogy amit pl: oldberg mond ,az bár jószándékú , de egy már rég megbukott, életképtelen naiv mese.
  Mayer Tamás 09:49 Teljesen egyetértek.
  Mayer Tamás 09:44 Egyáltalán nem értek egyet

 8. Megjegyzem: Iránban létezik is egyfajta FNA (lásd: http://en.wikipedia.org/wiki/Basic_income_guarantee#Iran), úgyhogy lehet, hogy onnan fúj a szél?

  “Mi adunk nektek elég zsozsót, hogy az FNA bevezetésével magatok mellé tudjátok állítani a széles néptömegeket, ha ti ezért cserébe tovább bomlasztjátok az EU-t és az egész nyugati világot…”

 9. Magyar felirattal is nézhetö (beállítgató!)
  https://www.youtube.com/watch?v=zru79jcVTt4

  Nem magyar, nem orbáni, nem komcsi, nem vallásos…egyszerüen gondolkodni való!

 10. Barry1
  Gondolom, 09:44-es hozzászólásomnak azzal a részével nem értesz egyet, hogy szerintem 2020 elõtt nem valószínû egy gyökeres, fenntartható, demokratikus fordulat Magyarországon.
  Bárcsak neked lenne igazad…

 11. Az egészségügyi alapellátás mellett az iskola a legfontosabb az alanyi jogon járó szolgáltatások között. De az iskola csak akkor jó, ha olyan nevelést és oktatást nyújt, amit a tanuló valóban hasznosíthat az életben. A családok versenyeznek, hogy ki tudja jobb helyzetben elindítani gyermekeit.
  Finnország azért sikeres, mert ott lakosok elfogadták az egyenlő esélyek elvét, az iskolák megfelelő ellátást kapnak, a tanárnak van presztizse és jövedelme is.
  Nézd meg, milyen lepusztultak Magyarországon a köziskolák! A gazdagabbak menekülnek az ilyen helyről, gyermekeikhez magántanárokat szerződtetnek, vagy egyenesen magániskolákba adják őket, és a családi háttérrel (tudással, pénzzel és kapcsolatokkal) is segítik őket. Ugyanakkor az állam megfojtja a köziskolákat, mert az állam a gazdagabbak kezében van.
  Hiába hozunk olyan törvényt, ami egyenlő mértékű alapellátást biztosít a gyerekeknek. Csak azt a törvényt lehet betartani, amivel az érintettek nagy többsége egyetért. Nálunk a fasiszták uralkodnak.

 12. Kedves Bartus László,

  Szerintem közérdeklõdésre tarthatna számot egy, a magyarországi gyökeres, fenntartható, demokratikus fordulat (azaz: az ehhez szükséges összes elõfeltétel) idõbeli bekövetkezésének esélyeit taglaló írása!

  Tisztelettel
  Mayer Tamás

 13. girbegurba (bocsánat, OFF!)
  A finnországi iskolarendszer ezek szerint humánusan demokratikus, szemben a svédországival, melyre gyakorlatilag a szabadosság a jellemzõ – mind a diákok (“nem baj, ha nem tanulsz”) mind a tanárok (“nem baj, ha nem tanítasz”) vonatkozásában.
  Márpedig a szabadosság (azaz: felelõtlen szabadság) a jóléti államokra leselkedõ egyik legpusztítóbb csapda!

 14. Kedves Miaszösz!

  Köszönöm teljesen jogos kérdéseidet.

  Azt hiszem, hogy a http://en.wikipedia.org/wiki/Basic_income cikk megválaszolja a legtöbbet.

  Ez a cikk (szemben a http://en.wikipedia.org/wiki/Basic_income_guarantee -vel) rövid, tömör és lényegretörõ – érdemes elolvasnia mindenkinek, akit érdekel ez a téma!

 15. Csacsicska Tamás
  2013. június 6. csütörtök
  19:40

  Csak annyit korrigálnék, hogy fejlett országokban korlátozzák ugyan a keresettel nem rendelkezöek támogatását, de ez, ha kell, bizony akár életük végéig is kitarthat.

  Csak az elöitéletek, a rosszhiszemüség reflexei, a megcsontosodott hivatalnoki szüklátókörüség, az újragondolásra való intellektuális lustaság az, ami fenntartja ezeket a ma már nem racionális, túlszabályozott, ezért drága, de nem hatásos elosztási-rendszereket.

  Még most arra is gondolok, hogy például az ebben az adminisztrációban résztveveö hivatalnokok egész biztosan nem akarnak változást a rendszerben – ez érthetö…nem is tölük várnám…

 16. Mayer Tamás

  Pontosan. Nyugi ,nekem lesz igazam.
  1. Életképtelen ez az egész nenyis katyvasz
  2. Nézz má’ rá erre a szerencsétlen nyomorultra.

 17. Mayer Tamás
  Nekem ez az egész téma blabla Ilyen nem volt,és nem lesz.Nem azért mert én a korlátolt agyam végett ezt nem tudom befogadni,hanem mert az emberi természet olyan,amilyen.
  Ennyi.
  Minden további szó víz gereblyézés.
  Elterelni a figyelmet a problémákról viszont tökéletes.

 18. NEM ÉRTEK HOZZÁ, de egy gyors számítás:
  Magyar GDP (kb.100 milliárd €uro) max 3 %-a elég lenne 8,5 millió választójoggal rendelkezö ember 100.000.- Forintos (340.- €) “Feltétel Nélküli Alapjövedelmére…!

 19. Gyula
  AHA! És hány ember termelné ki azt a 100 ezer FT-ot?És meddig?
  És mikor omlana össze a rendszer?És utána?
  Ha a magyar emberek szolidaritását ismerjük,akkor nem álmodozunk hülyeségekről,felnőtt emberként!

 20. “Magyar GDP (kb.100 milliárd €uro) max 3 %-a elég lenne…”
  Már csak azt kellene figyelembe venni, hogy
  1. A GDP hány százaléka megy fogyasztásra, és ennek hány százaléka a 3 %?
  2. Ezután mennyi maradna, amit még el lehetne osztani, hogy ne abból a 100 ezerből kelljen mindent beszerzni? (Továbbá: brutto vagy netto?)
  3. Miből lehetne valakinek akkora jövedelme, hogy házát, lakását karbantartsa, felújítsa, biztosítást kössön rá, vállalkozást indítson, gyemekét taníttassa?
  .
  Tudom, hogy jelenlegi társadalmi viszonyaink (jövedelem, jog, szokások stb.) mind torzítják ítélőerőnket, és elvben ezek átrendezésével gyökeresen megváltozhatnak a lehetőségek. De ezek a változások NAGYON lassúak, és közben is élni kell. A társadalom fejlődését nem lehet terv szerint alakítani, az spontán történik. Ezért tekinthetjük a legtöbb ilyen tervet utópiának.

 21. girbegurba
  Remélem, hogy mindketten úgy látjuk, hogy az arany középút a két szélsõség között helyezkedik el a társadalmak terv szerinti alakíthatóságának kérdésében is.
  Szvsz. elvileg minden társadalmon lehet tervszerûen fejleszteni egy kicsit, de csak abban az esetben, ha ezek a tervek a társadalomban már spontán módon beindult pozitív változásokat katalizálják egy egészséges mértékben. (az is kétségtelen ugyanakkor, hogy az “egészséges mérték” elõzetes megállapításának nincsenek még igazán meg a tudományos alapjai)

 22. Mayer Tamás,
  Nem tudom, hogy a középút mihez képest közép, és miben mérve. Ha azt értjük alatta, hogy egyik szélsőség sem, abban sem vagyok bizos. Ugyanis nem biztos, hogy amit annak gondolunk, az “szélsőség”.
  Az lehet két pólus, hogy (a) a társadalom változtatható, tervezhető, (b) a társadalom változása spontán, nem tervezhető. Ezt valóban én is két szélső álláspontnak gondolom, potosabban azt gondolom, hogy a kettő egyszerre van jelen (dialektikus egységben, hogy egy kis marxizmus is legyen már itt). A társadalom úgy működik, mint a folyó: megy a maga útján, és aki elébe áll, az megnézheti magát, de azért kicsit lehet terelgetni. A társadalomban benne vagyunk, mindenki terelgeti egy kicsit, és lényeges, hogy mit teszünk, de az árral nem dacolhatunk. Néhány kivételes, kritikus ponton álló személy tettei esetleg pillanatokra elterelhetik a fő impulzust, talán még dönthetnek is részirányokról. De a folyót senki sem fordíthatja vissza, hogy fölfelé folyjon.

 23. rakatau.
  Ismerős nagyon a szöveg!!!

 24. azt tudom Alanyi jogon mindenkinek módjában áll Hülyének lenni . bumburi jól le irja hogy nem tudja befogadni amit le ir . én se akár hogy olvasom
  én vagyok a hülye ez jogomban áll .Pl mert ha egy szituációban bele kerül egy páciens az még nem biztos hogy a szituációból egészségesen ki kerül mivel a pozitiv változások katalizálják !! kezdem érrteni ??? MIT ???

 25. Imádlak bumburi!!!
  nagyon sok szeretettel Egerből
  soha nem hagylak el mindig meg foglak védeni mert te igaz vagy !!!

 26. D Elemér
  Tudtam hogy jól tippeltem! Már a múltkor is meg akartam jegyezni,de ez a stájsz nagyon jellemző volt rád!
  Igazad van,legalább mi egy megyéből valók tartsunk össze!

 27. Csatlakozom az FNA felhívásához. Én se szeretek dolgozni. Inkább egész nap sétálgatnék, a hasamat süttetném, mások meg – akiknek ez a mániájuk – gályázzanak csak inukszakadtáig. Nem tudom, hol tart a dolog, mert fogalmam nincs, hol van egy központi, átlátható weboldala – nem lennék meglepve, ha a forma éppoly zavaros lenne, mint a tartalom. Kíváncsi lennék rá, hogy a lustaságban mennyi társam lehet vajon.
  .
  Érdekes lenne tudni, melyik országból indult ki. Talán mégse Magyarországról. Mert megnyugtató lenne a tudat, hogy baromságok tekintetében Magyarország nincs egyedül.
  .
  Mindazonáltal a kezdeményezők lehettek volna őszinték, és inkább a Munka Nélküli Jövedelemért nevet adhatták volna e mozgalomnak. Azért ilyen baromságot még a komcsi eszmék se tartalmaznak, hiszen a dolgozzék “mindenki képességei szerint” és részesüljön mindenki “szükségletei szerint” elvben mégis csak van értelem. Még ha további definiálásra szükség is lenne (lett volna).

 28. “Az állambácsinak nincs pénze, csak annyi, amennyit a polgárai befizetnek.”
  Persze azért ne felejtsük el hogy az “elmultnyolcévben”, az volt a jelszó hogy az államnak kötelessége gondoskodni és többet kell osztogatni, ráadásul úgy hogy még 300 forint vizitdíjat sem kérhetnek.
  Igaz anno a vizitdíj 300 forint volt most ugyan az a vizsgálat 2800 ha a munkahelyre kell, mert támogatjuk a munkát.
  Jó tudom az csak egy populista duma volt a hatalom megszerzése érdekében.

 29. Azért amilyen mentális állapotú a magyar nép, ez a Kalózpárt ezzel a programmal be fog jutni a parlamentbe. :(

 30. Azért nem tudom az Amerika Népszava is be fekszik a fidesznek !!! csak nem ilyen hosszú szünet ?? Heolnál is igy volt !!!!
  Pedig én csak hétvégén irogatok . Ja a másik a LELKEMEN kivül nem sok mindent vehetnek el tőlem azért soha nem gondoltam volna hogy egy FASISZTA párt lesz magyarországon NO de hát ha KÁDÁR János nem lett volna a MA itt még FEUDALIZMUS volna sajnos a tények makacs dolgok azért magamtől reá jóttem 56 valamit takargat Horn lehet igazat mondott hogy búnözök stricik csinálták engem meg győzött Witner Mari biztos kapott egy trafikot

 31. Azért a történelem mindig igazolja magát fogtok még ti nagyottcsodálkozni
  a magyar nép nyomorba taszitoja ez a fidess és a KERESZTÉNY kdnp Troger banda röviden na de kérem ha egy Dakota a vezér

 32. Azért Horn Gyula soha nem tagadta meg honnan indult Ő a legnagyobb Kádár után a többi egy egy macska jancsi Hornol utcát neveztek el Németországban …szerintem a többinek csak a fej fájára vésnek valamit !!

 33. miaszösz : De igen gondoltak arra, hogy a munkáltatók kevesebb bért fizetnek, ez éppen az elgondolás lényegéből következik. Egyik példámban be is mutattam ezt.
  A bérkiadások jelentősen csökkennének, mert csak az alapjövedelmet meghaladó részt kellene kifizetni.
  Más újabb hozzászólásokból azt látom, hogy a téma forrásait nem tanulmányozták. /Talán goldberget kivéve/ Ez abból látszik, hogy csak zsigeri ellenkezés van, de az alapjövedelem melletti érvek tárgyszerű cáfolata hiányzik. Újra és újra előjönnek ugyanazok az ellenérvek. Az egyetlen ellenérv, amit osztok, hogy az emberi irigység miatt nem kap támogatást a javaslat.
  Az alapjövedelem egyébként az Egyesült Államokból indult. Ott gondolták úgy, hogy a műszaki fejlődés annyi munkahelyet szüntet majd meg, hogy szükség lesz egy a minimális létfeltételeket biztosító juttatásra.
  Többen felvetették, hogy miből és meddig lehetne finanszírozni. A pénz a gazdaságban rendelkezésre áll, hiszen ma is mindenki megél bérből, segélyekből, bűnözésből. /Tulajdonképpen a bűnözők is csak a társadalmi újraelosztást módosítják ebből ma szempontból :-) / Az alapjövedelem mindenkori összege a GDPmeghataározott % nak elosztása lenne. Ebből következően Magyarországon nem lehetne akkora alapjövedelmet fizetni, mint pl. Németországban.
  Ami az “alantas munkákat” illeti ezeket jobban meg kell majd fizetni. valaki azt vizionálta a kommentjében, hogy majd hegyekben áll a szemét. Nem fog, mert annyi bért fizetnek majd az erre a munkára vállalkozóknak, hogy megérje nekik elvállalni. A piac önszabályozása nyilvánvalóan nem szűnne meg,
  Valószínűleg nem lennének sokan akik drogra költenék a pénzt. Ez inkább csökkenne. A jövőkép nélküli emberekre jellemző, hogy drogokhoz nyúlnak.
  Valószínű, hogy kevés lenne az olyan ember,aki ne dolgozna, ha alapjövedelmet kap. Hiszen az alapjövedelem célja csak a mindennapi megélhetés biztosítása lenne. Az emberek többsége ennél többre vágyik: nyaralás, kikapcsolódás, gyermeknevelés, kultúra, stb. A milliomosok, akik megtehetnék hogy csak henyélnek, nem ezt teszik, hanem dolgoznak.
  Az alapjövedelem svájci támogatói végeznek egy kísérletet: Egy afrikai falu lakóinak havi rendszerességgel utalnak 3 svájci frankot. Ez ott nagy összegnek számít. Korábban a falu lakói várták hogy jön valami segély, élelem osztás. A tapasztalat az, hogy az “alapjövedelem” beindítása nem tétlenségre késztette őket, hanem elkezdték csinosítani a falujukat, vállalkozásokba vágtak bele. Azt tervezik, hogy folytatják ezt a kísérletet.
  Az alapjövedelem bevezetéséhez az kellene, hogy az emberek gondolkodásmódja megváltozzon: ezt manapság az önzés és az irigység jellemzi. Ezért nem igazán gondolom, hogy meg lenne a társadalmi támogatottsága a dolognak.
  Az kizárt, hogy Orbánék bevezessék, mert az elgondolás lényege a demokrácia és aszabadság kiterjesztése és ez ellentétes a totalitárius rezsimek eszközeivel,céljaival.

 34. Mayer Tamás. Egyetértek, annak esélye, hogy Orbánék vezessél be az FNA-t gyakorlatilag a nullával egyenlő. Bár lehet, hogy valami hasonlót csinálnak majd, de úgy, ahogy más dolgokkal is szokták: Az elgondolás lényegét metszik majd ki belőle. A nyugdíjrendszer pl. fenntarthatalan lesz pár év múlva. Lehet, hogy úgy oldják meg majd, hogy lesz egy alanyi jogon járó minimális alapnyugdíj.

  Azonban Ön téved a másik kommentjében: Amikor kb, egy éve találkoztam az FNA elgondolásával, alig találtam magyar nyelvű forrást róla. A közelmúltig csak a kommunista párt honlapján volt meg a link az FNA-t bemutató filmesszéhez. Őket nehéz lenne Orbán szekértolóinak beállítani, bár Orbánék pár hete felhasználták őket az ellenzék gyengítésére.
  Az FNA-t valószínüleg az EU-s és svájci aláírásgyüjtések híre dobta be a köztudatba és ezért figyeltek fel rá többen is. A maffiakormányzat ideológiai kiszolgálói nem hiszem, hogy támogatnák az ötletet, hiszen az FNA bevezetése az állam befolyását, kontrollját csökkentené az állampolgárok felett. /nem lehetne pl. 47 000 Ft-ért közmunkára hajtani őket, mint Orbán munkaalapú társadalmában/
  Más téma az “elbolondítottaké”: Azt gondolom, hogy sokan vannak és alapvetően jószándékú emberek. Jó lenne, ha olvasnák az AN-t és Bartus László írásait, mert meggyőződésem, hogy csak bizonyos demagóg szövegeknek dőlnek be és nem látják, hogy milyen az a rendszer amit támogatnak. Ők nem látják azt sem, hogy ha az FNA-t támogatják azzal a totális államot utasítják el, vagyis Orbán rendszerét.

 35. nesin
  2013. június 9. vasárnap 00:27
  “Az emberek gondolkodásmódja megváltozzon”
  Hogy őszinte legyek megnyugodtam. Nálunk ez nem lesz bevezetve.

  Bocs hogy belekontárkodok, de végig gondoltad te azt, hogy hány magyar állampolgár van és hol is vannak? (mind a 15 millió)
  És a kettős állampolgárok két helyről?
  És azokra gondoltál, akik csak azért fognak feketén dolgozni, hogy ezt is megkapják?
  Ez is csak egy az utópiák közül………… De a szebbek közül!

 36. más nézőpont

  Mindent meg lehet valósítani…
  Persze nem ezzel a szemlélettel,mint ami a hozzászólásokban érzékelhető..:)
  Amennyit ma felesleges dolgokra költenek,abból simán…állam részéről…
  Más részről…A mai magát magyarnak valló vállalkozó…felveszi az állami támogatást(mindenki adójából)…épít,zsebretesz…majd minimálbérért foglalkoztat alkalmazottakat…vastag profitot zsebre tesz…államnak minimálisat fizet,mert inkább fejleszt…15 csónakot vesz,szigetet…
  De minimális foglalkoztatottsággal,minimálbért fizetve csak zsebretesz…
  Szóval ez az ideális??A többségnek kedvező??
  Nem mellesleg. ezt az alapjövedelmet a fennálló rendszer mellett is meg lehetne valósítani…Nyilván azoknak fog ez fájni,akik 15 csónak helyett,csak 14 birtokolhatnak majd…Na de az miért nem elég??

 37. girbegurba, 2013. június 8. szombat, 15:30
  Úgy látom: teljesen egyetértünk.

 38. Mayer Tamás,
  Köszönöm, bár én azt hiszem, hogy nem értünk egyet. Én csak a legnyilvánvalóbb ellenérvekre koncentráltam.Habár szép lenne, és magam is gondoltam rá, mert az emberek nagy hányada esik ki teljesen a jövedelemszerzés világából, és valamekkora hányad mindig lesz, amíg a jövedelem alapja vagy az elszámolt munka, vagy a korábban felhalmozott jövedelemtermelő tulajdon, nagyon sok más tényező is van, ami miatt illúziórikus a felvetett ötlet.

 39. Más nézőpont
  ++++++++++++++
  A lényeget írtad le. Mindenre jutna, ha nem lopnák el. Nem kicsit nagyon. De ez jó a konzervatív- keresztény polgároknak.

 40. Valóban jutna mindenkinek, de akik csak nagyon kemény munkával jutnak javakhoz, azok mindig is zokon fogják venni, ha azt tapasztalják, hogy nem mindenki köteles erőfeszítéseket tenni saját boldogulásának elérése céljából,
  s az okok-okozatok elemzését pedig a többség mindig is elhanyagolható tényezőként fogja kezelni.
  A fejlődés általános törvényszerűségei (a hozzáértés magasabb fokán állók is nehezen kapnak munkát a verseny miatt!!) hozzák magukkal az eredményt: a képzettségben lemaradók soha nem lesznek képesek megélhetési érdekeik maradéktalan érvényesítésére.

 41. csatt

  Most maradéktalanul egyetértek veled. Ha nem igy lenne, még mindig
  “fent lennénk a fán és ennénk a banánt”. Nem tudom ezen mit nem lehet
  érteni. De pontosan ez az ,amire állandóan hivatkozok ,a hordával ( és a
  kedves vezetővel) kapcsolatban . A természet, a fizika és a “fejlődés álta
  lános törvényszerűségei” IGENIS rájuk is vonatkoznak!!! Ennek már most
  nagyon sok jele látható . Még egyszer mondom : Nem nőnek a fák az égig!
  Az ember csak azt hiszi ,hogy ő okosabb és többet ér ,mint más élőlények.
  Persze, a mi fogalmaink szerint. de még egy “primitiv állat is” életrevalóbb mint mi. ( Tájékozódás, katasztrófák előre -jelzése ,alkalmazkodás,életösztön és sorolhatnám). Képzeljézek el ,hogy valamelyik állatfaj csak úgy ajándékba kapná a luxus körülményeket meg a kaját, mi lenne belőlük rövid idő alatt. Mi lenne a “versenyképességükkel”????? Megmondom : Végük lenne.

 42. Ja ,és még valami .
  A bayerzsoltról elnevezett Madách irt valami olyasmit,hogy : ” Ember küzdj!!!”
  és nem pedig azt ,hogy ” Ember, henyélj,akkor is megkapod az alanyi jogon járó
  mittudoménmit!!!”

 43. Kedves Barry1, a fő vonalakban mindig is egyetértünk, illetve eljutunk odáig, hogy egyformán gondoljuk.
  Az, amit “kedvesvezető”-nk összebarmol, persze nem maradhat az idők végezetéig, de átlagos emberi életkorral mérve, akár hosszúra is kényszeredhet, ha a zembereken (magyar választópolgárokon) múlik.
  Ő egyébként pont a fejlődési törvények kivételeként érvényesül: ma már alig divat rablással előrébb jutni. Tipikus sáskajárás: letarolni, ellopni, lelakni – az ő gazdaságpolitikája.
  … Akik meg ebbe az aláírásgyűjtősdibe herdálják idejüket (erejüket), sokkal ésszerűbben járnának el, ha nem hanyagolnák el az érdekek meghatározó erejét, mert bár igaz, hogy akik kiesnek a jövedelemszerzésből, azoknak is elemi érdekük saját megélhetésük biztosítása, de ezt mások rovására tervezni hiábavalóság: nem a helyzetet kell konzerválni, hanem az okot megszüntetni!
  Az ok pedig Orbán rendszere. Ahol egyfolytában zsugorodik az eltartók száma, és azzal párhuzamosan az önhibájukon kívül eltartásra kerülőket adminisztratív eszközökkel “szaporítják”, ott a pislákoló szolidaritást is kioltják azzal a követeléssel, hogy az eltartók még több terhet vállaljanak. Mert végső soron ez a követelés lényege.
  Ennek az aláírásgyűjtésnek semmi más eredménye nem lesz, mint a Jobbik még további térnyerése, a cigányokra mutogatás, a bűnbak-keresésés.
  Senkit nem fog érdekelni, hogy ki miért marad ki a jövedelemszerzésből, de a “megfelelő” helyeken beindul a “van pofájuk követelőzni, de tenni önmagukért szalmaszálat se…” szöveg.
  Komolyan mondom, kétségbe vonom az akció elindítójának értelmi képességét…

 44. Ez úgy ahogy van ,agyrém. Azon kivül gazdaságilag is kivitelezhetetlen.
  Az izé meg nem fog hosszúra kényszeredni. A természeti törvény az pedig az ,aminek hivják. Ha kicsit hosszabbra nyúlik ,akkor annál durvább vége lesz.
  Ez egyenesen arányos. EZ NEM LEHET SIKERES!!! Nincs rá példa!!!

 45. girbegurba, 2013. június 9. vasárnap, 13:27

  Pontosítok: a “teljesen egyetértünk” a http://nepszava.com/2013/06/magyarorszag/alanyi-jogon-jaro-jovedelmet-akarnak.html/comment-page-4#comment-291343 -ra vonatkozott. :-)

 46. nesin, 2013. június 9. vasárnap, 00:59

  Pontosítok: tudatában vagyok annak, hogy Magyarországon egyáltalán nem csak az orbánisták, a szekértolóik, meg a még náluk is rosszabbak foglalkoznak az FNA kérdésével, viszont Bartus László cikkébõl és a kommentek jó részébõl is számomra úgy tûnik, mintha éppen az az eszement, szélhámos, gátlástalan banda akarná rátenni a mancsát az FNA-gondolatra (is).

 47. Mayer Tamás,
  Köszönöm, mégegyszer. Egy hajóban evezünk, csak kényesen próbálom elkerülni a félreértéseket. Így sem sikerül.

 48. Megértem én, hogy nem tetszik: de mégis igazságosabb, ha azok érdekérvényesítése győzedelmeskedik hosszú távon, akik elősegítik a fejlődést.
  Az pedig ugye nem is lehet vita tárgya, hogy aki nem tesz erőfeszítéseket saját szakmai előrehaladása érdekében, az egyre inkább kiszorul a feladatot elvégezni is képes munkaerők tömegéből, tehát a fejlődésnek inkább gátjává válik, mint elősegítőjévé…
  A munkáltatónak az az érdeke, hogy hozzáértő dolgozója legyen… a hozzáértő dolgozónak az az érdeke, hogy saját biztonságát tartsa legfontosabb kötelességének… a munkaerőpiacról kiszorulónak persze az az érdeke, hogy ő is megéljen…
  Ha valakinek csupán annyi a motivációja, hogy “nekem is jutna, ha nem lopnák el”, az tévúton jár.
  Az “érdek-rangsort” figyelmen kívül hagyni súlyos hiba, különösen azzá válik annak bizonygatásával, hogy függetlenül attól, ki mennyit tett az asztalra, egyformán részesüljön mindenki.

 49. Ego
  2013. június 6. csütörtök
  22:06
  Ego+
  “A cikkhez:
  Most már biztosan egész Európa hülyének fog nézni minket. Talán kezdeményezni kéne egy ellen-aláírást, ahol tiltakozni lehetne ez ellen az orbitális baromság ellen, meg megmutatni, hogy ma még vannak itt normális emberek is. Esetleg a nagyságos “ellenzék” öt percre abbahagyhatná a kéjjel űzött önamortizálását és megfogalmazhatná. Már ha hallgatással nem vállal önként közösséget a marhák közösségével.”

  Ki kell ábrándítsalak. Ez európai kezdeményezés, és éppen akkor röhögnének ki minket, ha elutasítanánk, miközben nálunk van négymillió felett a létminimumon, és alatta élők száma. Mi csak, mint EU-tagállam, csatlakoztunk a kezdeményezéshez.
  Nem mellesleg, azzal ellentétben, amiket itt olvasok, hogy Orbán menedzselné, csak nevetni tudok. Ha megtehetné, eltörölné, mint a huzat! Vagy lehetséges, hogy az ő embere vagy, azért forszírozod azt az ellenaláírást?
  Megkérnélek, mielőtt butaságot írsz, nézd meg azt a filmet legalább, amit Evamaria belinkelt az FNA-val kapcsolatban. Légy képben, mi ellen is tiltakozol egyáltalán.

Kapcsolódó cikkek

Közgép elleni tüntetésért közmunka 2012. November 13. Tuesday | AN

Közmunkás rabszolgákkal dolgoztatnak 2012. November 9. Friday | AN


KOHÁNYI TÁRSASÁG LÉPJEN BE!
AP VIDEÓ - HÍREK A VILÁGBÓL
Szabad Magyar Tv
Szolgálati közlemény

Felhívjuk vendégbloggereink és olvasóink figyelmét, hogy az alábbi vendégblogok némelyikének legfrissebb posztjai, ill. linkjeik technikai okokból, rajtunk kívülálló, a WordPress.com által bevezetésre kerülő változások következtében nem jelennek meg. Ezért az érintett blog-dobozkák egyelőre üresek. A probléma megoldásán az AN munkatársai dolgoznak. Addig kérjük a bloggereink és olvasóink megértését és türelmét.

Áthidaló megoldásként, a helyzet rendeződéséig itt is felsoroljuk a kárvallott blogok linkjeit, hogy olvasóik mégis el tudják őket érni az AN-ről is:Az AN szerkesztősége.
2015.03.23.

Videók